Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

07.07.2007 Dębica Zebranie Zarządu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 07.07.2007, miejsce: Dębica

Osoby obecne na zebraniu:

1. Paulina Berndt – p.o. Przewodnicząca Zarządu / Sekretarz
2. Joanna Borowiec – p.o. Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych / Członek
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
4. Jarosław Prokop – Skarbnik

I. Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

P.o. Przewodnicząca Zarządu Paulina Berndt otworzyła zebranie, a następnie odczytała porządek obrad

  1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
  3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
  4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały nr ZZ 16/ 2006 dot. wystawy klubowej w roku 2008 w Nowym Targu
  7. Podjęcie uchwały nr ZZ 17/ 2006 dot. regulaminu dla Doradców Terenowych Klubu (patrz: załącznik nr 1 z dnia 07.07.2007 r.)
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu

Paulina Berndt zgłosiła Jolantę Schwien na Przewodniczącą zebrania Zarządu. Jolanta Schwien wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Jolanta Schwien zgłosiła kandydatury Jarosława Prokopa jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jarosław Prokop oraz Paulina Berndt wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji. Oboje zostali następnie wybrani jednogłośnie przez podniesienie ręki przez obecnych:

Jarosław Prokop  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Podjęcie uchwały nr ZZ  16 / 2007 dot. zorganizowania wystawy klubowej Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback pod patronatem Oddziału ZKwP w Nowym Targu.

Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z panią Małgorzatą Zabrzeską – Przewodniczącą Oddziału ZKwP w Nowym Targu, zarząd Klubu postanawia  zorganizować I Klubową Wystawę Psów Rasy Rhodesian Ridgeback w dniu 16.08.2008 r. w Nowym Targu. W tym celu zarząd  podejmie wszelkie niezbędne kroki formalne, takie jak:

a) wystosowanie pisma do Oddziału w Nowym Targu z prośbą o udzielenie zgody przez Oddział na organizację wystawy klubowej przy okazji wystawy krajowej;

b) wystosowanie zaproszenia do międzynarodowego sędziego rasy, pana Louisa Pinto Teixteiry, z pytaniem o możliwość sędziowania w terminie 16.08.2008 r.  – 17.08.2008 r.; 

c) przygotowanie preliminarza wystawy klubowej;

d) złożenie podania do Zarządu Głównego ZKwP w Warszawie (wraz z pisemną zgodą oddziału w Nowym Targu oraz preliminarzem wystawy klubowej) w terminie do dnia 15.09.2007 r.  

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 16 / 2007 w sprawie zorganizowania I wystawy klubowej.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 16/ 2007 głosów 4, przeciw 0, wstrzymało się 0.

7. Podjęcie uchwały nr ZZ  17 / 2007 dot. regulaminu działania doradców klubowych 
(patrz załącznik nr 1).

Zarząd przyjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia projektu regulaminu działania doradców klubowych. Projekt został przygotowany przez panią Beatę Gargas z grupy zadaniowej ds. hodowlanych oraz przedyskutowany w gronie zarządu i grupy zadaniowej. Końcowa wersja regulaminu (patrz załącznik nr 1 niniejszego protokołu) zostaje przyjęta w formie uchwały nr ZZ 17/ 2007.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 17/ 2007 głosów 4, przeciw 0, wstrzymało się 0.

8. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

9. Zamknięcie zebrania.

Było to drugie zebranie zarządu w drugim kwartale roku 2007. Przewodnicząca obrad Jolanta Schwien zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział i przybycie.

Przewodnicząca obrad zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien


Sekretarz obrad zebrania Zarządu:

Jarosław Prokop


Protokolant obrad Zebrania Zarządu:

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl