Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

06.10.7007 Kraków Zebranie Zarządu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 06.10.2007, miejsce: Kraków

Osoby obecne na zebraniu:

1. Paulina Berndt – p.o. Przewodnicząca Zarządu / Sekretarz
2. Joanna Borowiec – p.o. Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych / Członek
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
4. Jarosław Prokop – Skarbnik

I. Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

P.o. Przewodnicząca Zarządu Paulina Berndt otworzyła zebranie, a następnie odczytała porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
  3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
  4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały nr ZZ 18/ 2007 dot. stoiska klubu na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu

Paulina Berndt zgłosiła Jolantę Schwien na Przewodniczącą Obrad na zebraniu Zarządu. Jolanta Schwien wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Joanna Borowiec zgłosiła kandydatury Jarosława Prokopa jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jarosław Prokop oraz Paulina Berndt wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji. Oboje zostali następnie wybrani jednogłośnie przez podniesienie ręki przez obecnych:

Jarosław Prokop  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Podjęcie uchwały nr ZZ  18 / 2007 dot. zorganizowania stoiska informacyjnego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu  w dniu 10 i 11 listopada 2007 r.

Jolanta Schwien zreferowała pozostałym członkom zarządu swoje wstępne rozmowy z panią Iwoną Borkowską – Przewodniczącą Oddziału ZKwP w Poznaniu - dotyczące organizacji stoiska informacyjnego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu  w dniach 10 i 11 listopada 2007 r. Powierzchnię pod wynajem stoiska (9 m kw) jak również reklamę w katalogu wystawowym Klub RR może otrzymać bezpłatnie dzięki uprzejmości Oddziału ZKwP w Poznaniu. Klub będzie musiał opłacić z własnych środków jedynie zabudowę stoiska w systemie SYMA, którą dostarczy firma Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Dzięki temu koszty zorganizowania stoiska będą stosunkowo nieduże i zmieszczą się w przeznaczonym na ten cel budżecie, uchwalonym na Walnym Zebraniu Klubu w Nowej Hucie w dniu 31.03.2007 r.

W związku z tym zarząd zdecydował, iż podejmie wszelkie niezbędne kroki formalne, takie jak:

a) wystosowanie pisma do Oddziału w Poznaniu z prośbą o rezerwację powierzchni pod stoisko Klubu;

b) przygotowanie reklamy do katalogu wystawowego;

c) nawiązanie kontaktu z firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w celu zaprojektowania i opłacenia zabudowy stoiska;

d) zamówienie w agencji reklamowej banera z logo klubu oraz z napisem Klub Rasy Rhodesian Ridgeback do zawieszenia na fryzie stoiska.

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 18 / 2007 w sprawie zorganizowania stoiska informacyjnego Klubu na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu  w dniach 10 i 11 listopada 2007 r.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 18/ 2007 głosów 4, przeciw 0, wstrzymało się 0.

7. Wolne wnioski

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

8. Zamknięcie zebrania.

Było to czwarte zebranie zarządu w roku 2007. Przewodnicząca obrad Jolanta Schwien zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział i przybycie.

Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien


Sekretarz Obrad zebrania Zarządu:

Jarosław Prokop


Protokolant Obrad Zebrania Zarządu:

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl