Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

31.03.2007 Kraków Zebranie Zarzadu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 31.03.2007, miejsce: Kraków

Osoby obecne na zebraniu:

1. Renata Sienkiewicz – Przewodnicząca
2. Katarzyna Ozimek – Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
4. Paulina Berndt - Sekretarz
5. Jarosław Prokop – Skarbnik
6. Joanna Borowiec - Członek
6. Jacek Romankiewicz - Członek

I. Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Przewodnicząca Zarządu Renata Sienkiewicz otworzyła zebranie, a następnie przypomniała doręczony porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarząd.
  3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
  4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Dyskusja nad regulaminem konkursu fotograficznego Klubu Rasy RR.
  7. Podjęcie uchwały nr ZZ 05/ 2007 dot. zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu

Jolanta Schwien zgłosiła Joannę Borowiec na Przewodniczącą zebrania Zarządu. Joanna Borowiec wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Jarosław Prokop zgłosił kandydatury Jolanty Schwien jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jolanta Schwien oraz Paulina Berndt wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie kandydatki zostały następnie wybrane jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych:

Jolanta Schwien  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

6. Dyskusja nad tekstem regulaminu konkursu fotograficznego

Zarząd przeprowadził dyskusję nad tekstem regulaminu konkursu fotograficznego zgłoszonym w dniu 23. 03. 2007 przez członków Klubu - Beatę Gargas i Andrzeja Wąsowskiego.  

7. Podjęcie uchwały nr ZZ  05 / 2007 dot. zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego

Zarząd przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego dla członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, w brzmieniu zgodnym z tekstem stanowiącym załącznik do uchwały ZZ 05/ 2007.

Zarząd Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback przyjął regulamin konkursu zwykłą większością głosów.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 07/ 2006 głosów 6, przeciw 0, wstrzymało się 1.

8. Wolne wnioski

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

9. Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca obrad Joanna Borowiec zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział i przybycie.

Przewodnicząca obrad zebrania Zarządu:

Joanna Borowiec

Sekretarz obrad zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien


Protokolant obrad Zebrania Zarządu:

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl