Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

08.01.2008 Zebranie Zarzadu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 8.01. 2008, miejsce: telekonferencja na Skype, godz. 20:00

Osoby obecne na zebraniu:

1. Paulina Berndt – p.o. Przewodnicząca Zarządu / Sekretarz
2. Joanna Borowiec – p.o. Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych / Członek
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
4. Jarosław Prokop – Skarbnik

Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

P.o. Przewodnicząca Zarządu Paulina Berndt otworzyła zebranie, a następnie odczytała porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
 3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie stanu realizacji planu zadań na rok 2007.
 7. Omówienie stanu składek za rok 2007.
 8. Omówienie zadań związanych z organizacją wystawy klubowej w Nowym Targu 16.08.2008.
 9. Podjęcie uchwały ZZ 01/08 o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.
 10. Podjęcie uchwały ZZ 02/08 o przyjęciu nowych członków.
 11. Podjęcie uchwały ZZ 03/08 o zakresie obowiązków członków zarządu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu

Paulina Berndt zgłosiła Jolantę Schwien na Przewodniczącą Obrad na zebraniu Zarządu. Jolanta Schwien wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Joanna Borowiec zgłosiła kandydatury Jarosława Prokopa jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jarosław Prokop oraz Paulina Berndt wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji. Oboje zostali następnie wybrani jednogłośnie przez podniesienie ręki przez obecnych:
Jarosław Prokop  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Omówienie stanu realizacji planu zadań na rok 2007

a) Przeniesienie strony i forum klubowego na nowy serwer – zadanie wykonała Joanna Borowiec. Jolanta Schwien zobowiązała się do sprawdzenia strony pod kątem poprawności językowej i tzw. literówek. Joanna Borowiec skontaktuje się z Moniką Loda w sprawie projektu grafiki strony, która będzie również bannerem klubu oraz utworzy konta klubowe skarbnik@rrclub.pl, hodowla@rrclub.pl i archiwum@rrclub.pl. Rozważona została opcja, by w przyszłości zaprogramować newsletter w celu informowania klubowiczów o nowościach w klubie. Ponadto Joanna Borowiec umieści na stronie brakujące protokoły z zebrań zarządu oraz zakres obowiązków członków zarządu po ich uchwaleniu na dzisiejszym zebraniu.

b) Biuletyn – zespół redakcyjny przed świętami przygotował drugi numer biuletynu. Trwają już pierwsze prace nad numerem trzecim, Jolanta Schwien skontaktowała się z użytkowniczką forum klubowego „Anią od Czimbuko” w sprawie artykułu o historii rasy.

c) Aktualizacja danych teleadresowych – Paulina Berndt przygotuje komunikat do klubowiczów z prośbą o aktualizcję danych, który zostanie umieszczony w dziale „Aktualności” na stonie klubowej.

d) Tworzenie bazy danych – w obliczu braku środków finansowych klubu nie stać na zakup programu do gromadzenia i przetwarzania danych członków klubu oraz danych hodowlanych psów. W rozwiązaniu tej sytuacji pomógł Michał Bolibok -wyszedł on z inicjatywą napisania programu na potrzeby klubu i wraz z Edytą Ossowską pracują nad pierwszą testową wersją klubowej bazy danych. Wersja ta będzie niebawem dostępna do wglądu dla członków grup zadaniowych i zarządu.

e) Zasady Działania Doradców Regionalnych – Zasady zatwierdzone przez zarząd na zebraniu 07.07.2007 wraz z listem informacyjnym zostaną przesłane w ciągu 3 tygodni listem i e-mailem do dotychczasowych doradców z prośbą o zapoznanie się z nimi i odpowiedź, czy mają czas i ochotę działać dla klubu wg przygotowanych wytycznych.

f) Pakiet sponsorki – w ramach grup zadaniowych Magda Buczyńska przygotowała projekt takiego pakietu. Niezbędne jednak są dane dot. ilości odwiedzin naszej strony internetowej, biuletynu i forum oraz możliwości graficznych (zamieszczenie reklamy sponsora), aby można było ustalić adekwatne stawki reklamowe. Joanna Borowiec zasięgnie w tym temacie porady informatyka.

g) Ogłoszenia w prasie kynologicznej – Jolanta Schwien podjęła się przygotowania ogłoszenia klubowego, które wyemitowane zostanie w czasopiśmie „Mój Pies” w lutym, marcu i kwietniu. Ostateczna treść ogłoszenia ustalona zostanie na forum grup zadaniowych.

7. Omówienie stanu składek za rok 2007

Wg danych przesłanych do klubu przez księgową oddziału w Gdańsku, składkę za rok 2007 zapłaciło 60 osób. W najbliższym czasie rozesłane zostaną ponowne upomnienia o zapłacie składki – e-mailem (do osób posiadających adres mailowy) i pocztą (do osób nieposiadających adresu mailowego). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kilka wpłat dokonanych przez członków klubu „zginęło” i w związku z tym trzeba poprosić księgową, by ponownie przejrzała wyciągi z roku 2007, w celu odnalezienia „zaginionych” wpłat.

8. Omówienie zadań związanych z organizacją wystawy klubowej w Nowym Targu 16.08.2008

W najbliższych dniach odbędzie się plenum ZG na którym rozpatrzony zostanie wniosek o przemianowanie Krajowej Wystawy Psów Rasy Rhodesian Ridgeback na Klubową, gdyż wystawa krajowa po pierwsze nie przyniesie oczekiwanego dochodu, a po drugie nie przyciągnie odpowiedniej ilości wystawców z Polski i krajów sąsiadujących. Za kontakt z zaproszonym sędzią p. Luisem Teixteirą z Portugalii odpowiedzialne są Paulina Berndt i Joanna Borowiec. Za reklamę wystawy w Polsce i za granicą – wszyscy członkowie zarządu. Za kontakt z p. Zabrzeską, przewodnicząca oddziału w Nowym Targu odpowiada Joanna Borowiec. Przy organizacji wystawy niezbędna będzie pomoc członków klubu.
Szczegółowy plan działań opracuje Paulina Berndt.

9. Podjęcie uchwały ZZ 01/08 o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie członków Klubu odbędzie się w sobotę, 1 marca 2008 roku w hotelu Prezydent w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Będzie to zebranie sprawodzawczo-wyborcze. Korzystanie z sali będzie możliwe dzięki uprzejmości naszego klubowicza, pana Andrzeja Więckowskiego z Warszawy.
Komunikat o zebraniu pojawi się na stonie internetowej w ciągu 2 tygodni.
Do 1 lutego drogą pocztową zostaną rozesłane zawiadomienia do członków klubu.
Pismo informacyjne oraz porządek obrad przygotuje Jolanta Schwien.
Sprawozdanie z pracy zarządu i klubu przygotuje Paulina Berndt, a bilans finansowy – Jarosław Prokop.

Zarząd przyjął uchwałę ZZ 01/08 o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie – głosy za: 4, przeciw: 0, wstrzymał się: 0

10. Podjęcie uchwały ZZ 02/08 o przyjęciu nowych członków

Zarząd przyjął uchwałę ZZ 02/08 o przyjęciu nowych członków jednogłośnie – głosy za: 4, przeciw: 0, wstrzymał się: 0
Nowi członkowie to:

Elżbieta Łuka
Iwona Kobyłczyk
Renata Kiraga

11. Podjęcie uchwały ZZ 03/08 o zakresie obowiązków członków zarządu (patrz: załącznik nr 1)

Zarząd przyjął uchwałę ZZ 03/08 o zakresie obowiązków członków zarządu (patrz: załącznik nr 1) jednogłośnie – głosy za: 4, przeciw: 0, wstrzymał się: 0

Zakres obowiązków widnieć będzie na stronie internetowej klubu w dziale „Nasz Klub / Władze Klubu”.

12. Wolne wnioski

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

13. Zamknięcie zebrania.

Było to pierwsze zebranie zarządu w roku 2008. Przewodnicząca obrad Jolanta Schwien zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział.


Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu:

 

Jolanta Schwien


Sekretarz Obrad zebrania Zarządu:

 

Jarosław Prokop


Protokolant Obrad Zebrania Zarządu:

 

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl