Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

1.03.2008 Walne Zrgomadzenie członków

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, w dniu 01.03.2008 w Spale.

Protokół z  obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, w dniu 01.03.2008 r.
w Spale

Data: sobota, 01.03.2008 r.
Miejsce: Hotel Prezydent, Spała, ul. Hubala 15
Rozpoczęcie zebrania: godzina 11.00, wstęp od godz. 10.00

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Paulina Berndt, p.o. Przewodnicząca Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback,  otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia i odczytała planowany porządek obrad.

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2)  Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
3)  Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4)  Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5)  Przyjęcie porządku obrad
6)  Sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR i działalności Klubu za rok ubiegły (2007)
7)  Sprawozdanie finansowe skarbnika za rok ubiegły (2007)
8)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok ubiegły (2007)
9)  Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok ubiegły (2007)
11) Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków obecnego zarządu Klubu

godz. 14.00 PRZERWA OBIADOWA

12) Uchwalenie planu pracy Klubu na rok 2008, ustalającego ogólny kierunek działania klubu oraz budżetu Klubu na rok bieżący (2008)
13) Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu na okres 1 roku (tj. od 01 marca 2008 r. do kolejnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w I kwartale 2009 r.)
14)  Wolne wnioski
15) Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków

2.  Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

Jolanta Schwien zaproponowała na Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia Jarosława Prokopa. Jarosław Prokop zaproponował na Sekretarza Obrad Jolantę Schwien, a na Protokolanta Paulinę Berndt. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Osoby te zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych (jednogłośnie).

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jarosław Prokop zaznaczył, iż podstawę prawną przy organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu stanowią: Regulamin Klubu Rasy (grupy ras) ZKwP, Regulamin Zebrań ZKwP (obowiązuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału) oraz Statut ZKwP. 

Wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała Zarządu Klubu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jak również wymóg pisemnego zawiadomienia Członków Klubu i Zarządu Głównego ZKwP o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Jednocześnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał § 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, który stanowi, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny nr 1 o powołanie Komisji Mandatowej w następującym składzie :

Komisja Mandatowa:
Paulina Berndt  - przewodnicząca
Beata Gargas  - członek

Wniosek nr 1 został przyjęty głosami wszystkich obecnych (jednogłośnie).
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny nr 2 o powołanie Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie :

Komisja Skrutacyjna:
Beata Gargas  - przewodnicząca
Magdalena Kaźmierczak - członek

Wniosek nr 2 został przyjęty głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny nr 3 o powołanie Komisji Wnioskowej w następującym składzie :

Komisja Wnioskowa:
Piotr Sobierajewicz  - przewodniczący
Andrzej Wąsowski - członek

Wniosek nr 3 został przyjęty głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Paulina Berndt ustaliła liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia. Przed wydaniem mandatów uprawniających do głosowania przez Komisję Mandatową Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że mandat mogą dostać tylko osoby pełnoletnie, które mają co najmniej rok stażu w ZKwP i opłaconą bieżącą składkę członkowską. Innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu mandat wyborczy nie przysługuje.

W trakcie zebrania została sporządzona lista obecności na osobnej kartce (31 osób obecnych – kopia listy w załączniku nr 1). 

Wydanie mandatów do głosowania przez Komisję Mandatową nastąpiło za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej ZKwP. Warunkiem otrzymania mandatu było opłacenie składki członkowskiej ZKwP na rok 2008. Każda osoba uprawniona do głosowania odbiór mandatu pokwitowała własnoręcznym podpisem na osobnej liście (załącznik nr 2). Wydano w sumie 26 mandatów uprawniających do głosowania (dwie osoby dołączyły w trakcie trwania zebrania, w czasie dyskusji nad sprawozdaniami).

5. Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został wyświetlony za pomocą rzutnika na ekranie.

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 4 o zmianę porządku obrad, tj. o dopisanie punktu nr 16: „Prezentacja bazy danych”. Wniosek ten został przyjęty

Głosów za: 24
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 5 o przyjęcie porządku obrad. Wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu do głosowania.

Głosów za: 23
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

6. Sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR i działalności Klubu za rok 2007

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazał głos Paulinie Berndt p.o. Przewodniczącej Zarządu Klubu, która przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR oraz z działalności Klubu w roku ubiegłym (załącznik nr 3). Sprawozdanie zostało wyświetlone za pomocą rzutnika na ekranie. Paulina Berndt m.in. przekazała podziękowania wszystkim osobom, które w roku ubiegłym wspierały klub swoją pracą. Jednocześnie przedstawiła uczestnikom zebrania do wglądu oryginały pism skierowanych do ZG ZKwP w roku ubiegłym, jak również otrzymane przez Klub odpowiedzi (np. zgoda na organizację wystawy klubowej w Nowym Targu, zatwierdzenie logo klubu przez ZG ZKwP, pismo dot. członków honorowych i wspierających klubu itd.)

7. Sprawozdanie finansowe skarbnika (bilans za rok 2007)

Jarosław Prokop pełniący funkcję Skarbnika w zarządzie klubu przedstawił bilans wpływów i wydatków klubu za rok 2007 (załącznik nr 4) sporządzony zgodnie ze stanem konta na dzień 31.12.2007 r. Dokument został wyświetlony za pomocą rzutnika na ekranie. Skarbnik przedstawił również zebranym do wglądu oficjalne potwierdzenie salda konta klubu na dzień 31.12.2007, które otrzymał faksem z oddziału ZKwP w Gdańsku / Sopocie.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za okres między zgromadzeniami

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Malte Schwien przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 5), które zostało wyświetlone za pomocą rzutnika na ekranie. Malte Schwien zaznaczył w sprawozdaniu Komisji, że zarząd pracuje niezwykle przejrzyście. Podkreślił też utrudniony dostęp zarządu do finansów klubu.
Komisja wnioskuje o otwarcie osobnego konta klubu i zaleca zmianę siedziby ze względu na niemożność pełnienia dyżurów w oddziale w Sopocie.

Przerwa 10 min.

9. Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami

Piotr Sobierajewicz zapytał, jaki jest stan członków w klubie w roku 2008. Paulina Berndt przedstawiła krótkie sprawozdanie dot. stanu członków klubu:

Stan członków na 29.02.2008: 126
Nowi członkowie w roku 2007: 10
Nowi członkowie w roku 2008: 11
Członkowie, którzy odeszli z klubu w roku 2007: 6

Małgorzata Branny zapytała, czy nie warto byłoby pobierać wpisowego od osób wstępujących do klubu. Andrzej Wąsowski argumentował, że niska składka i brak wpisowego działają zachęcająco na nowe osoby zainteresowane członkostwem.
Temat przeniesiono do „Wolnych Wniosków”.

Beata Gargas zgłosiła uwagę, że zgodnie z nowym regulaminem dot. doradców nie funkcjonuje już nazwa „Doradca Regionalny”, a jedynie „Doradca Klubowy”. Z kolei Doradca Klubowy może być „Ekspertem” lub „Doradcą Hodowlanym”.  Zapytała też, czy Regulamin dla Doradców Klubowych jest już do wglądu na stronie internetowej klubu. Jolanta Schwien poinformowała, że jest on już dostępny na stronie klubu w zakładce „Doradcy”.

Magdalena Buczyńska poprosiła o pomoc przy pracach nad pakietem sponsorskim i o powołanie przez zarząd grupy zadaniowej zajmującej się tym ważnym tematem. Zgłosiła też chęć swojego udziału w takiej grupie. Temat przeniesiono do „Wolnych Wniosków”.

Edyta Ossowska zaproponowała, aby zapytać inne kluby, jak rozwiązują sprawę sponsoringu. Pan Tomasz Noga powiedział, że sponsorzy powinni kierować wpłaty na konto ZG.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2007

Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 6 o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2007.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 1/2008 o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2007.
(Na sali jest 25 osób, jedna osoba chwilowo wyszła).

Głosów za: 24
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

11. Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu

Wniosek nr 7 zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Malte Schwien o udzielenie całości zarządu absolutorium.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 2/2008 o udzieleniu absolutorium zarządowi Klubu

Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 8 o przedstawienie Planu Pracy Klubu oraz Budżetu Klubu na rok 2008 wcześniej, jeszcze przed przerwą obiadową, w związku z tym, że do obiadu pozostało ok. 40 wolnych minut.

Głosów za: 25
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

13. Uchwalenie Planu Pracy Klubu na rok 2008, ustalającego ogólny kierunek działania klubu, oraz Budżetu Klubu na rok bieżący (2008)

Jolanta Schwien przedstawiła Plan Pracy Klubu i Zarządu na rok 2008 (załącznik nr 6) który został wyświetlony na ekranie za pomocą rzutnika.

Dyskusja nad Planem Pracy Klubu i Zarządu na rok 2008:

Pani Katarzyna Ratuszny zaproponowała, aby na stronie internetowej Klubu umieścić informację, że właściciele psów RR bez rodowodu lub psów RR bez pręgi również mogą być członkami klubu, pod warunkiem, że są członkami ZKwP.

Pan Wiesław Rembowski zaproponował, by w ramach wystawy klubowej RR przygotować konkurencje dla psów bez pręgi. Joanna Borowiec, odpowiedzialna za organizację wystawy poinformowała, że w planach są konkurencje na najładniejszą głowę, pręgę, chód itp.

Edyta Ossowska zaproponowała promocję psów klubowych w Kalendarzu Tygodniowym Klubu Gończych. Andrzej Wąsowski zaproponował, że może wydać kalendarz firmowy ze zdjęciami psów rasy RR.

Malte  Schwien zaproponował, aby dyskutować tylko poszczególne ogólne punkty planu, a nie szczegółowe podpunkty. Zaproponował też dyskusję o kalendarzach w Wolnych Wnioskach.

Edyta Ossowska zaproponowała, aby umieścić organizację wystawy klubowej w roku 2009 jako dodatkowy punkt Planu Pracy Klubu i Zarządu.

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 9 o dodanie tego punktu do Planu Pracy Klubu i Zarządu na rok 2008.

Głosów za: 26
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Magdalena Buczyńska zaproponowała, aby umieścić punkt dot. współpracy z innymi klubami w Planie Pracy Klubu i Zarządu.

Jolanta Schwien odczytała pismo ZG ZkwP dotyczące kontaktów z innymi klubami ras za granicą.

Joanna Borowiec zgłosiła wniosek formalny nr 10 o zmianę brzmienia punktu 1 Planu Pracy Klubu na: „Organizacja i promocja wystawy w kraju i za granicą”.

Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek formalny nr 11 o przeniesienie punktu 10 Planu Pracy Klubu i Zarządu (Dodruk ulotek) do punktu 5 (Promocja Klubu – PR, ogłoszenia w prasie kynologicznej).

Głosów za: 26
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Jolanta Schwien zaproponowała dodanie punktu: „Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poświęconego Regulaminowi Bonitacji” do Planu Pracy Klubu i Zarządu na rok 2008.

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 12 o dodanie ww. punktu do Planu Pracy Klubu i Zarządu.

Głosów za: 26
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Jolanta Schwien przestawiła planowany Budżet Klubu na rok 2008 (załącznik nr 7), który został wyświetlony na ekranie za pomocą rzutnika.

Dyskusja nad Budżetem Klubu na rok 2008:

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek formalny nr 13 o połączenie pozycji dot. organizacji wystawy (OW) w jedną – 4000 PLN i o zmianę kwoty na promocję klubu – na 1000 PLN.

Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Malte Schwien zaproponował rezerwę budżetową wynoszącą 50% przychodów od sponsorów.

Magdalena Buczyńska zaproponowała zakup składanych, przenośnych stelaży do prezentacji plakatów klubu RR, które mogłyby być ustawiane przy ringu naszej rasy podczas wystawy krajowych i międzynarodowych.

Tomasz Noga zapytał, czy klub planuje uzyskać jakieś środki z grantów samorządowych. Zaproponował, żeby jeśli nie w tym, to w przyszłym roku się o to postarać. Temat przeniesiono do Wolnych Wniosków.

W związku z wywiązaniem się dyskusji na temat wysokości składki członkowskiej, której wysokość jest podstawą wyliczania pozycji budżetowej dot. wpływów na rok 2008, Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek formalny nr 13 a o uchwalenie rocznej składki członkowskiej  na rok 2008 w wysokości 40 PLN. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 3/2008 o wysokości składki członkowskiej na rok 2008 Klubu.
(3 osoby chwilowo opuściły salę)

Głosów za: 23
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny nr 14 o przyjęcie Planu Pracy Klubu i Zarządu na rok 2008 oraz Budżetu Klubu na rok 2008 w brzmieniu po zmianach. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 4/2008 o przyjęciu Planu Pracy i Budżetu na rok 2008 Klubu.
(jedna osoba chwilowo opuściła salę)

Głosów za: 25
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Renata Lubińska zaproponowała, aby na stronie klubu zamieścić informację, że razem ze składką można też wpłacać na konto klubu darowiznę.

PRZERWA OBIADOWA – godz. 14.00 -15.00.

12. Wybory uzupełniające do Zarządu Klubu na okres jednego roku (tj. do kolejnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w I kwartale 2009 r.)

Przewodniczący Obrad Jarosław Prokop poinformował o rezygnacji Jacka Romankiewnicza z pełnienia funkcji członka zarządu, a następnie przedstawił zakres obowiązków (opisy stanowisk) dla poszczególnych funkcji w zarządzie. Opisy te zostały wyświetlone na ekranie.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur osób na trzy wolne stanowiska w zarządzie klubu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego ds. hodowlanych i członka zarządu.

Paulina Berndt zaproponowała kandydaturę Jacka Pręgowskiego, który wyraził zgodę.
Edyta Ossowska zaproponowała kandydaturę Małgorzaty Branny, która wyraziła zgodę.
Edyta Ossowska zaproponowała kandydaturę Agnieszki Penkali, która wyraziła zgodę.
Magdalena Buczyńska zaproponowała kandydaturę Edyty Ossowskiej, która wyraziła zgodę.
Katarzyna Ratuszny zaproponowała kandydaturę Waldemara Kowalczuka i przedłożyła na ręce Przewodniczącego Obrad pisemną zgodę tego kandydata.
Mirosław Dobrowolski zaproponował kandydaturę Katarzyna Ratuszny, która wyraziła zgodę.

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek formalny nr 15 o zamknięcie listy kandydatów do zarządu.

Głosów za: 20
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 5

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Paulina Berndt rozdała karty do głosowania z nazwiskami zgłoszonych kandydatów wszystkim osobom uprawnionym do głosowania. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne zgodnie z paragrafem 10 Regulaminu ZKwP dot. Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału / Klubu.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna niezwłocznie dokonała obliczenia głosów pracując w pomieszczeniu niedostępnym dla pozostałych uczestników Zgromadzenia oraz sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 8)
Karty do głosowania zostały zabezpieczone w zamkniętej kopercie, zgodnie z par. 11 Regulaminu ZKwP dot. Obrad walnego Zgromadzenia Członków Oddziału / Klubu.

Jarosław Prokop odczytał wyniki wyborów. Do zarządu Klubu weszły trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów (w kolejności alfabetycznej):

Branny Małgorzata
Ossowska Edyta
Pręgowski Jacek

14) Wolne wnioski

Wniosek nr 16  - Małgorzata Branny wnioskowała o wprowadzenie wpisowego dla nowych członków (z dn. podjęcia stosownej uchwały przez zarząd) w wys. 20 PLN.

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek nr 17, aby przy okazji wysyłania zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu załączać ankietę z prośbą o podanie adresu mailowego. 

Wniosek nr 18 – Andrzej Wąsowski zgłosił wniosek o rozpatrzenie przez zarząd możliwości podwyższenia wysokości składki członkowskiej na rok 2009 do wys. 50 pln.

Wniosek nr 19 – zgłoszony przez Barbarę Noga o podjęcie przez zarząd kroków w celu pozyskania tzw. grantów samorządowych.

Wniosek nr 19 a – zgłoszony przez Barbarę Noga o uchwalenie opłaty karnej dla osób starających  się o przyznanie statutu członka, które to wcześniej zostały z klubu karnie wykluczone.

Wniosek nr 20 – zgłoszony przez Magdalenę Buczyńską o stworzenie przez zarząd grupy roboczej ds. spraw sponsoringu. (Jedna osoba opuściła salę)

Wniosek nr 21 – zgłoszony przez Jacka Pręgowskiego o opracowanie zasad pomagających w poprawieniu ściągalności składek i skuteczności widykacji składek /uruchomienia mechanizmów które to przyspieszą.

Wniosek nr 22 – zgłoszony przez Renatę Lubińską o zachęcenie nowych osób do przystąpienia do klubu niższą składką członkowską na pierwszy rok członkostwa.

Wniosek nr 23 – zgłoszony przez Beatę Gargas o wprowadzenie legitymacji członkowskiej Klubu RR.

Wniosek nr 24 – zgłoszony przez Mirosława Dobrowolskiego o zobligowanie zarządu do podjęcia starań o pozyskanie sponsora, którego logo będzie widoczne na stronie www.

Wniosek nr 25 – zgłoszony przez Hannę Nycz o weryfikację hodowli rekomendowanych pod kątem użycia reproduktorów nie spełniających wymogów hodowlanych klubu oraz o weryfikację reproduktorów rekomendowanych przez klub kryjących suki nie spełniajace wymogów hod. klubu.

Wniosek nr 26 – Edyta Ossowska, Beata Gargas zgłosiły wniosek o weryfikację hodowli rekomendowanych przez klub pod kątem spełniania przez nie obowiązków statutowych i zawartych w Regulaminie Klubu i Regulaminie Hodowlanym.

(Zebranie opuściły dwie osoby)

Wniosek nr 27 – zgłoszony przez Jarosława Prokopa o zamknięcie listy wolnych wniosków.

Za: 25,
przeciw : 0,
wstrzymało się: 0

15) Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków

Wniosek nr 16  - na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 5/2008.
Za: 12
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 4

Wniosek nr 17 -  na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 6/2008.
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3

Wniosek nr 18 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 7/2008.
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 10

Wniosek nr 19 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 8/2008.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 10

Wniosek nr 19 a
Za: 0
Przeciw: 22
Wstrzymało się: 3

Wniosek nr 20 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 9/2008.
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało: 1

Wniosek nr 21 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 10/2008.
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Wniosek nr 22
Za: 3
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 11

Wniosek nr 23 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 11/2008 o wprowadzeniu legitymacji  członkowskiej Klubu.
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 6

Wniosek nr 24 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 12/2008.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrz: 15

Wniosek nr 25 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 13/2008.
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9

Wniosek nr 26 – na powyższy wniosek Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 14/2008.
Za: 25
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

(Zebranie opuściły dwie osoby)

16) Prezentacja Bazy Danych Hodowlanych Klubu

Prezentacji komputerowej Bazy Danych Hodowlanych Klubu dokonał jej autor Michał Bolibok oraz osoba odpowiedzialna współpracująca do tej pory z zarządem w ramach grupy zadaniowej ds. bazy danych - Edyta Ossowska. Przedstawiona Baza Danych jest jeszcze w trakcie tworzenia, lecz jej główne założenia i możliwości mogły już zostać zaprezentowane uczestnikom zebrania. Członkowie Walnego Zgromadzenia ocenili bardzo dobrze zaprezentowany projekt.

17) Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Obrad Jarosław Prokop podziękował obecnym za przybycie, za udział w zebraniu i za wysoką kulturę dyskusji oraz zgłosił wniosek o zamknięcie obrad. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych. Obrady Walnego Zgromadzenia zostały zamknięte o godz. 19.10.

 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl