Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

Sprawozdanie z działalności Klubu i Zarządu w roku 2007

Część I – wymogi formalne ZKwP

W drugim roku swojej działalności Klub spełnił wszystkie zadania i wymogi formalne określone w Regulaminie Klubów Ras ZKwP z dnia 16.01.1999r.


1) Zgodnie z wymogami ZKwP, zarząd Klubu zorganizował cztery zebrania zarządu, po jednym w I, II, III i IV kwartale roku 2007. Ze wszystkich tych zebrań sporządzono kompletną i prawidłową dokumentację. (Patrz załącznik nr 1: protokoły z zebrań i załączniki w postaci uchwał z czterech zebrań zarządu w roku 2007.

2) Zarząd przekazał do ZG ZKwP pełną dokumentację (protokołów, uchwał itd.) z Walnego Zgromadzenia Klubu w roku 2007 w celu ich zatwierdzenia przez ZKwP. Dokumenty zostały zatwierdzone.

3) W dniu 8 maja 2007 Renata Sienkiewicz i Katarzyna Ozimek złożyły rezygnację z udziału w pracach zarządu klubu oraz z pełnionych funkcji. Swoją rezygnację umotywowały brakiem czasu na pracę dla klubu oraz brakiem motywacji do dalszej pracy w istniejącym zespole. Zgodnie z uchwalą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu WZ 41 / 2006 z dnia 27 maja 2006 r. zawiadomienia i przesłane mailem lub faksem są prawomocne. W związku z tym przesłane mailem pisemne zawiadomienia Renaty Sienkiewicz i Katarzyny Ozimek o rezygnacji z udziału w pracach zarządu oraz o rezygnacji z powierzonych im przez zarząd Klubu funkcji Przewodniczącej Zarządu Klubu oraz Wiceprzewodniczącej Zarządu Klubu ds. Hodowli zostały uznane za prawomocne. Zarząd przyjął ich rezygnację jednogłośnie uchwałą ZZ 08/2007. Zgodnie z § 43 statutu ZKwP dot. zdekompletowania się władz oddziału/klub w czasie trwania kadencji podjęto decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających na następnym Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.

4) W dniu 04.05.2007 z funkcji osoby odpowiedzialnej za PR Klubu zrezygnowała Ewa Spyra. Swoją rezygnację umotywowała przyczynami podanymi do wiadomości zarządu. Jej rezygnacja została przyjęta jednogłośnie uchwałą ZZ 11/2007 i na jej miejsce została powołana Paulina Dębiec (uchwała ZZ 12/2007).


Część II – rozliczenie z ramowego planu pracy Klubu i zarządu na rok 2007

Ramowy plan pracy Klubu i zarządu został przyjęty uchwałą nr 13/2007 na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu w dniu 31.03.2007. w Krakowie. Poniższa lista zadań jest sporządzona na podstawie protokołu z ww. Walnego Zgromadzenia (patrz załącznik nr 2: ramowy plan pracy klubu). Większość zadań została wykonana:


1) Opracowanie przez zarząd w formie uchwały podziału obowiązków i kompetencji poszczególnych jego członków oraz sposobu przepływu dokumentów i procedur podejmowania decyzji.
• TERMIN: do 31 maja 2007
• odpowiedzialny: zarząd
• zadanie wykonano z opóźnieniem w roku 2008, uchwała ZZ 03/2008

2) Zebranie składek od członków klubu, konsultacje z księgową w Sopocie na temat faktycznego stanu naszego konta na dzień 31 marca 2007.
• TERMIN: do 31 maja 2007
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Renata Sienkiewicz, Jarosław Prokop

3) Piknik RR w Sielpi.
• TERMIN: 12-13 maj 2007
• zadanie wykonano, uchwała ZZ 04 /2007
• odpowiedzialny: Joanna Borowiec, Jolanta Schwien.

4) Powołanie przez zarząd (w ciągu trzech miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia) grupy zadaniowej zajmującej się bazą danych hodowlanych. Zadaniem tych osób będzie omówienie szczegółów technicznych, wybranie dla klubu najkorzystniejszej opcji oraz opracowanie standardów dla baz danych.
• TERMIN: do 31 maja 2007
• zadanie wykonano, uchwała ZZ 10/2007
• w skład grupy wchodzą Edyta Ossowska i Jacek Pręgowski; współpraca: Michał Bolibok.
• zadanie w trakcie realizacji

5) Reklamy klubu w prasie kynologicznej, głównie w „Moim Psie” i w „Przyjacielu Psie” (małe kolorowe banerki z kontaktem do klubu w dziale ogłoszeń o szczeniętach RR).
• TERMIN: druga połowa roku 2007
• zadanie wykonano w 2008 roku z powodu niejasnej sytuacji dot. środków finansowych na koncie
• uwagi: ogłoszenia ukażą się w czasopiśmie „Mój Pies” w miesiącach marzec, kwiecień, maj

6) PR na rzecz klubu. Po rezygnacji Ewy Spyry zadania tego podjęła się Paulina Dębiec.

• w czerwcu 2007 roku powstał artykuł o klubie autorstwa Magdy Urban, ale dotychczas nie ukazał się on w „Moim Psie” z powodu zmiany planów redakcyjnych – współpraca przy artykule - Jolanta Schwien, nawiązanie kontaktu z dziennikarką – Monika Loda.

7) Rozszerzenie regulaminu Klubu RR o zasady dla członków honorowych i wspierających zgodnie ze statutem ZKwP.
• TERMIN: natychmiast
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Jolanta Schwien
• uwagi: niestety ZG odrzucił zmieny uzasadniając, że klub jest zbyt młody, by mógł zaoferować status członka honorowego i wspierającego.

8) Rozważenie przez zarząd możliwości zmiany lokalizacji konta.
• TERMIN: starania od maja 2007
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Joanna Borowiec
• uwagi: J.B. przeprowadziła rozmowy z Klubem Boksera i z oddziałem w Krakowie – założenie Klubowi własnego konta jest niemożliwe, klub może mieć jedynie subkonto w Sopocie, ale wg wstępnych informacji jest ono bardzo drogie. Pani Beata Zach księgująca nasze finanse obiecała jednak porozmawiać na ten temat z zarządem oddziału w Sopocie i znaleźć jakieś dogodne rozwiązanie ułatwiające współpracę.

9) Skonsultowanie definicji „Wrodzone anomalia” (w brzmieniu przyjętym w dniu 31.03.2007 r.) ze specjalistą w dziedzinie genetyki.
• TERMIN: maj 2007
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Jolanta Schwien
• uwagi: konsultacja z panią Junikiewicz, klub otrzymał odpowiedź na piśmie.

10) Rozpatrzenie propozycji od kliniki w Katowicach – w zamian za informację na stronie o nich będą leczyć psy z pogotowia RR.
• TERMIN: maj 2007
• zadania nie wykonano 
• uwagi: brak bliższych informacji i kontaktu do osób odpowiedzialnych w klinice.

11) Utworzenie kont e-mailowych dla wszystkich członków zarządu.
• TERMIN: jak najszybciej
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Joanna Borowiec.

12) Podziękowania od zarządu dla Moniki Lody.
• TERMIN: piknik w Sielpii
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Paulina Berndt, Paulina Dębiec, Jolanta Schwien

13) E-mail do ZG z prośbą o umieszczenie linku do Klubu na stronie internetowej ZKwP w dziale „kluby wybieralne”.
• TERMIN: natychmiast.
• zadanie wykonano
• odpowiedzialna: Jolanta Schwien
• uwagi: link pojawił się w styczniu 2008 r.

14) Konkurs F’OTO Rodezjan.
• TERMIN: 1 edycja do 31.05.2007 i druga edycja do 31.12.2007.
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: Beata Gargas, Paulina Dębiec, Andrzej Wąsowski

15) Przygotowanie pakietu sponsorskiego.
• TERMIN: czerwiec 2007
• zadanie wykonano częściowo (projekt opracowała: Magdalena Buczyńska)
• uwagi: konieczne jest dokonanie dalszych ustalenia dot. szczegółów technicznych.

16) Organizacja stoiska klubu w Poznaniu; dodruk ulotek; znalezienie odpowiednich osób do obsługi stoiska w Poznaniu
• zadanie wykonano, uchwała ZZ 18/2007
• odpowiedzialni: Monika Loda – projekt ogłoszenia, Jolanta Schwien - organizacja, Paulina Berndt - prezentacja, Jarek Prokop - organizacja, Edyta Ossowska – pomoc w organizacji

17) Przygotowanie preliminarza wystawy klubowej w roku 2008; określenie kandydatur sędziów; uzyskanie zgody oddziału ZKwP na zorganizowanie klubówki.
• TERMIN: do końca czerwca 2007
• zadanie wykonano z opóźnieniem, uchwała ZZ 16/2007
• odpowiedzialni: Joanna Borowiec i Małgorzata Branny.

• Klubowa Wystawa Psów Rasy Rhodesian Ridgeback odbędzie się w sobotę, 16.08.2008 w Nowym Targu. Proponowana obsada sędziowska: Luis Pinto Teixeira (Portugalia) i Dorota Witkowska (Polska).

18) Powołanie grupy roboczej ds. regulaminu bonitacji: konsultacje z Główną Komisją Szkolenia Psów (przewodniczący pan Rurarz), klubem Gończych, klubem Hovowarta, sporządzenie orientacyjnego kosztorysu – ile kosztuje zorganizowanie takiej bonitacji.
• TERMIN: do końca czerwca 2007
• zadania nie wykonano – ze względu na niski priorytet w roku 2007
• odpowiedzialni: zarząd i grupa zadaniowa ds. hodowlanych
• uwagi: zadanie przeniesiono na lata 2008/2009

19) Uchwalenie przez zarząd Kodeksu Etycznego Doradcy Regionalnego oraz trybu odwołania Doradcy Regionalnego.
• TERMIN: do końca czerwca 2007
• zadanie wykonano, ale bez uchwalania Kodeksu Etycznego, patrz punkt 20 sprawozdania

20) Uchwalenie przez zarząd zasad działania Doradców Regionalnych, trybu ich powoływania, kryteriów doboru, czasu trwania kadencji, ilości osób, klucza (podział wg regionów, wg doświadczenia, wg ilości miotów) oraz zasad zawiadamiania klubowiczów o naborze nowych Doradców.
• TERMIN: do końca czerwca 2007
• zadanie wykonano, uchwała ZZ 17/2007
• odpowiedzialni: zarząd; projekt: Beata Gargas

21) Wyznaczenie kompetencji i zakresu prac redaktora naczelnego przez zarząd Klubu, by usprawnić pracę zespołu redakcyjnego.
• TERMIN: do końca czerwca 2007
• zadanie wykonano, uchwała ZZ 12 /2007
• odpowiedzialny: zarząd.

22) Przygotowanie biuletynu nr 2.
• TERMIN: do końca września 2007
• zadanie wykonano w grudniu 2007
• odpowiedzialni: Jolanta Schwien, Edyta Ossowska

23) Opracowanie strategii aktywizacji członków.
• TERMIN: do września 2007
• zadanie wykonano w roku 2008, uchwała ZZ 06/ 2008
• odpowiedzialni: zarząd

24) Umieszczenie na stronie internetowej Klubu przykładowych / wzorcowych umów kupna-sprzedaży szczenięcia, umowy krycia i umowy hodowlanej.
• TERMIN: lipiec 2007
• zadanie w trakcie realizacji
• odpowiedzialni: wiceprzewodniczący ds. hodowlanych i grupa zadaniowa ds. hodowlanych

25) Poszerzenie i reorganizacja grupy doradców terenowych zgodnie z nowymi, ustalonymi przez zarząd w roku 2007 kryteriami.
• TERMIN: bez terminu
• zadanie w trakcie realizacji
• odpowiedzialny: zarząd

26) Stworzenie bazy danych pogłowia rodezjanów rodowodowych w Polsce.
• TERMIN: grudzień 2007
• zadania nie zrealizowano – zadanie o niskim priorytecie dla klubu

27) Stworzenie bazy danych klubowych suk i psów.
• TERMIN: bez terminu
• zadanie w trakcie realizacji
• uwagi: zadanie zależne od wykonania programu zarządzającego bazą danych

28) Przeniesienie strony internetowej www.rrclub.pl na inny serwer.
• TERMIN: do chwili wygaśnięcia umowy z p. Jungiem
• zadanie wykonano w listopadzie/grudniu 2007
• odpowiedzialna: Joanna Borowiec

29) Stworzenie nowej grafiki na naszej stronie klubowej.
• TERMIN: po uzyskaniu dostępu do wszystkich funkcji na nowym serwerze
• zadanie w trakcie realizacji
• odpowiedzialna: Joanna Borowiec, współpraca: Monika Loda

30) Dalsze tworzenie na stronie serwisu Wystawy oraz Rankingu Wystawowego.
• TERMIN: na bieżąco
• zadanie w trakcie realizacji
• odpowiedzialna: Joanna Borowiec

31) Zmiana wzorca rasy (dostarczenie prawidłowego tłumaczenia zrobionego przez tłumacza przysięgłego do ZG ZKwP.
• TERMIN: do końca roku 2007
• zadania nie wykonano
• odpowiedzialny: zarząd
• uwagi: zadanie przesunięto na późniejszy okres, gdy klub będzie dłużej działał i na dobre zaistnieje w polskim środowisku kynologicznym.

32) Konkurs, głosowanie i ostateczne zatwierdzenie projektu logo klubu.
• TERMIN: 10 lipca
• zadanie wykonano
• odpowiedzialny: zarząd
• uwagi: zwyciężył projekt autorstwa Beaty Gargas i Jacka Pręgowskiego.

33) Dodruk ulotek klubowych.
• TERMIN: wrzesień/październik 2007
• zadania nie wykonano
• uwagi: klub w roku 2007 dysponował wystarczającą ilością ulotek.


Część III - dodatkowo wykonane zadania (nie ujęte ramowym planie pracy Klubu z dnia 31.03. 2007)

1) Prowadzenie poradnictwa z zakresu wychowania, socjalizacji i żywienia RR drogą e-mailową odpowiadając na zapytania przesłane do klubu. W przyszłości planuje się, by takie zapytania przekazywane były grupie Doradców, ktora przygotuje odpowiedź w ramach prac na forum. Obecnie zadanie to wykonywali: Paulina Berndt, Jolanta Schwien, Joanna Borowiec oraz osoby poproszone o konsultacje specjalistyczną (Edyta Ossowska, Ewelina Pyzik i Beata Gargas).

2) Przygotowanie kameralnego spotkania Klubowiczów przy kawie i ciastku przy okazji promocji Klubu 10 i 11 listopada 2007 roku na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu (zarząd).

3) Poszerzenie działu „Wystawy” o obszerne fotorelacje (Joanna Borowiec, Paulina Dębiec, Beata Gargas).

4) Regularna aktualizacja strony internetowej Klubu (Joanna Borowiec).

 

W imieniu zarządu

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl