Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

24.05.2008 Zebranie Zarządu Klubu

Osoby obecne na zebraniu:

 1. Małgorzata Branny – Przewodnicząca Zarządu
 2. Paulina Berndt – Sekretarz
 3. Joanna Borowiec – Członek Zarządu
 4. Edyta Ossowska - Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych /
 5. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
 6. Jacek Pręgowski – Członek Zarządu
 7. Jarosław Prokop - Skarbnik
 8. Beata Gargas – gość (bez prawa głosowania)

Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Branny otworzyła zebranie, a następnie odczytała porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
 • 2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
 • 3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
 • 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Omówienie bieżących zadań na rok 2008
 • 7. Omówienie zadań związanych z organizacją wystawy klubowej w Nowym Targu 16.08.2008.
 • 8. Omówienie zasad funkcjonowania forum działającego przy stronie internetowej Klubu Rasy RR.
 • 9. Podjęcie uchwały ZZ 11 / 2008 o zmianie Regulaminu Działania Doradców Klubowych.
 • 10. Podjęcie uchwały ZZ 12 / 2008 o przyjęciu nowych członków Klubu.
 • 11. Wolne wnioski.
 • 12. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu

Paulina Berndt zgłosiła Małgorzatę Branny na Przewodniczącą Obrad na zebraniu zarządu. Małgorzata Branny wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Joanna Borowiec zgłosiła kandydatury Edyty Ossowskiej jako Sekretarza Obrad oraz Jolanty Schwien jako Protokolanta. Edyta Ossowska oraz Jolanta Schwien wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie zostały następnie wybrane jednogłośnie:

Edyta Ossowska – jako Sekretarz Obrad
Jolanta Schwien – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

Za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Omówienie bieżących zadań na rok 2008

6.1. Zmiany w regulaminie hodowlanym Klubu:

Edyta Ossowska podkreśliła konieczność wprowadzenia następujących zmian (zapisów) w regulaminie hodowlanym:

a) Każdy członek klubu ma obowiązek przestrzegać regulaminu hodowlanego.

b) Każdy właściciel suki hodowlanej lub reproduktora musi spełniać dodatkowe wymogi hodowlane klubu.

c) Należy też rozważyć, czy hodowca lub właściciel reproduktora (będący członkiem klubu) w ogóle może mieć mioty nie rekomendowane przez klub.

Zarząd przygotuje projekty poprawek do regulaminu hodowlanego, które zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu członków klubu.

6.2.  Aukcja informacyjna na Allegro:

Edyta Ossowska zaproponowała zorganizowanie aukcji informacyjnej dot. rekomendowanych miotów Klubu RR na Allegro. Nie została wyznaczona żadna konkretna osoba, która podejmie się tego zadania.

6.3. Galeria chwały

Małgorzata Branny zaproponowała stworzenie na stronie klubowej tzw. galerii chwały, na wzór amerykańskiego ROM. W galerii znalazłyby się psy i suki, które dały wybitne potomstwo. Należy określić kryteria umieszczania w galerii chwały, np. ile minimum championów musi spłodzić suka lub pies, aby znaleźć się w galerii chwały.
Nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za opracowanie takich kryteriów i za stworzenie galerii chwały w witrynie klubowej.

6.4. Katalog klubowych championów i championek

Beata Gargas zaproponowała stworzenie katalogu klubowych championów i championek na wzór duńskiego klubu RR. Nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za wykonanie takiej galerii (katalogu) ani terminu ich wykonania.

7. Omówienie zadań związanych z organizacją wystawy klubowej w Nowym Targu w dniu 16.08.2008.

Małgorzata Branny zreferowała stan przygotowań do wystawy klubowej w Nowym Targu. Plakat klubu z wystawy w Katowicach został zaakceptowany jako strona tytułowa katalogu. Na stronie internetowej oddziału w Nowym Targu działa już formularz zgłoszeniowy on-line po angielsku.

Należy zamieścić na forum klubu informację o możliwości sponsorowania nagród przez członków klubu. Paulina Berndt zreferowała akcję zamieszczania bezpłatnych reklam wystawy klubowej w katalogach wystawowych oddziałów ZKwP w całej Polsce. Prośby o zamieszczenie takich ogłoszeń zostały wysłane do wszystkich oddziałów. 8 oddziałów ZKwP potwierdziło na piśmie chęć udostępnienia Klubowi RR bezpłatnego ogłoszenia w swoim katalogu. Pozostałe oddziały nie udzieliły odpowiedzi.
Małgorzata Branny przekazała prośbę M. Zabrzeskiej dot. przesłania oddziałowi w Nowym Targu 100 plakatów o wystawie klubowej rasy RR. Jacek Pręgowski zobowiązał się skontaktować z panem Nogą w sprawie ewentualnego dodruku tych plakatów. Plakaty miałyby być rozwieszone w Nowym Targu na terenie miasta.
 
Zarząd podjął decyzję, że zostanie stworzona lista sponsorów wystawy klubowej, których nazwiska zostaną umieszczone w katalogu wystawowym.

Małgorzata Branny zobowiązała się skontaktować z tłumaczką na wystawie – Edytą Gwardą Gruszczyńską, aby uzgodnić z nią, czy Edyta może zostać na wystawie na następny dzień. Ponadto miała poinformować ją o niemożności wystawiania przez tłumacza swojego psa / psów na wystawie klubowej. Zobowiązała się również do ostatecznego ustalenia, kto będzie sekretarzem ringu (swoją kandydaturę zgłosiła Paulina Dębiec)
 
Joanna Borowiec poinformowała o stanie przygotowań dot. imprezy dla wystawców (wieczór po wystawie klubowej). Impreza ta odbędzie się w Nowym Targu, a nie w Białce Tatrzańskiej, jak początkowo planowano. Został już zarezerwowany lokal gastronomiczny na ten cel i uzgodniona cena poczęstunku dla wystawców z klubu.

Paulina Bernd zaproponowała, że roześle do wszystkich oddziałów ZKwP w Polsce mail z informacją o wystawie klubowej. Wyśle też kilkakrotnie takie zawiadomienia mailowe do klubowiczów. 

8. Omówienie zasad funkcjonowania forum działającego przy stronie internetowej Klubu Rasy RR.

Beata Gargas i Jacke Pręgowski poinformowali o tym, że zasady działania moderatorów na forum są niejasne. Jacek Pręgowski podkreślił, że należy stworzyć jasne kryteria doboru moderatorów forum, zdefiniować, w jakich sytuacjach moderator może udzielać ostrzeżenia i co jest dozwolone na forum, a co nie. W tej chwili jest np. możliwa kryptoreklama poprzez wklejanie zdjęć. Ponieważ forum jest częścią witryny internetowej Klubu,  forum dyskusyjne nie może działać bez żadnej kontroli zarządu klubu. Forum jest opłacane z pieniędzy klubowiczów, a jednocześnie jest otwarte dla wszystkich, nawet dla osób, które obrażają klub, albo próbują na forum reklamować swoje mioty, nie należąc nawet do klubu.

Należy zastanowić się, czy nie oddzielić forum od strony klubowej. Jacek Pręgowski zaproponował, aby wszystkie osoby z zarządu raz jeszcze przeczytały regulamin działania forum i powiedziały, co ich zdaniem należy w nim zmienić.

9.  Podjęcie uchwały ZZ 11 / 2008 o zmianie Regulaminu Działania Doradców Klubowych.

Zarząd podjął uchwałę nr ZZ 11 / 08 dot. zmian w regulaminie Działania Doradców Klubu Rasy RR (patrz Załącznik nr 1 do Regulaminu Działania Doradców Klubu).

Regulamin Regulaminu Działania Doradców Klubu Rasy  RR został uzupełniony o następujący zapis:

„Załącznik nr 1. punkt 1:

h) Numer telefonu lub / i / inne dane kontaktowe do doradcy posiadającego aktualnie miot nie mogą być zamieszczane ogłoszeniach Klubu w prasie kynologicznej”.

Zarząd przyjął uchwałę ZZ 11 / 2008 jednogłośnie – głosy za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

10. Podjęcie uchwały ZZ 12/ 2008 o przyjęciu nowych członków

Zarząd przyjął uchwałę ZZ 12/ 2008 o przyjęciu nowych członków jednogłośnie – głosy za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Nowi członkowie to:

Ewa Opłatek

Andrzej Szajdecki     

Monika Rozpondek

Janusz Tyszkiewicz

Dorota Konieczna

11. Wolne wnioski

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

12. Zamknięcie zebrania.

Było to drugie zebranie zarządu w roku 2008. Przewodnicząca obrad Małgorzata Branny zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział.


Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu:

Małgorzata Branny


Sekretarz Obrad zebrania Zarządu:

Edyta Ossowska


Protokolant Obrad Zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl