Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

30.11.2008 Zebranie Zarządu Klubu

Osoby obecne na zebraniu:

 1. Małgorzata Branny – Przewodnicząca
 2. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych
 3. Edyta Ossowska – Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych
 4. Paulina Berndt – Sekretarz
 5. Joanna Borowiec – Członek zarządu
 6. Jacek Pręgowski – Członek zarządu
 7. Beata Gargas – członek klubu, (gościnnie, od punktu 8)

Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Przewodnicząca Klubu Małgorzata Branny otworzyła zebranie, a następnie przedstawiła porządek obrad: 

 1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
 3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Omówienie zadań związanych z organizacją II Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback 16 maja 2009 w Bytomiu.
 7. Wstępne omówienie zadań związanych z organizacją III Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback przy Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie w czerwcu 2010 roku.
 8. Przyjęcie uchwały ZZ 13/2008 o terminie i miejscu III Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback.
 9. Omówienie stanu realizacji planu zadań na rok 2008.
 10. Omówienie stanu składek za rok 2008.
 11. Podjęcie uchwały ZZ 14/08 o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.
 12. Podjęcie uchwały ZZ 15/08 o przyjęciu nowych członków.
 13. Podjęcie uchwały ZZ 16/08 o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej o zaliczeniu testów psychicznych dla grupy VI przez psy/suki rekomendowane przez klub
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu 

Paulina Berndt zgłosiła Małgorzatę Branny na Przewodniczącą Obrad na zebraniu Zarządu, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez wszystkich obecnych.
Za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
 
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Małgorzata Branny zgłosiła kandydatury Jolanty Schwien jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jolanta Schwien i Paulina Berndt wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie zostały wybrane jednogłośnie przez obecnych.
Za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca Obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne. 

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Omówienie zadań związanych z organizacją II Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback 16 maja 2009 w Bytomiu.

Małgorzata Branny poinformowała, że Zarząd Główny ZKwP wpisał do kalendarza wystaw II Wystawę Klubową Psów Rasy Rhodesian Ridgeback, która odbędzie się 16.05.09 w Bytomiu. Organizatorem wystawy jest nasz klub wraz z Oddziałem ZKwP w Bytomiu. Zaproszony sędzia zagraniczny to Jan Coppens z Holandii. Nie dokonano jeszcze ostatecznych ustaleń odnośnie polskiego sędziego.
Z ramienia klubu prace przy organizacji wystawy koordynować będą Małgorzata Branny i Joanna Borowiec w ścisłej współpracy z Bożeną Doroz. Zarząd ma nadzieję, że na Śląsku będzie kilka osób (członków klubu) chętnych do pomocy przy organizacji wystawy.
Ze strony pani Katarzyny Ratuszny padła klikakrotnie propozycja zorganizowania coursingu dla rodezjanów jako imprezy towarzyszącej wystawie, pod warunkiem, że ta odbędzie się w Bytomiu. Podczas nieoficjalnej rozmowy przy ringu wystawowym na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu w listopadzie 2008 pani Ratuszny potwierdziła Małgorzacie Branny chęć zajęcia się organizacją coursingu przy ww. wystawie.
Ustalono, że Paulina Berndt, jako sekretarz klubu, napisze pismo do pani Katarzyny Ratuszny (prześle je mailem i pocztą) z prośbą o przygotowanie harmonogramu planowanej imprezy towarzyszącej oraz zadeklarowanie chęci podjęcia się organizacji coursingu z ramienia klubu. O ile p. Ratuszny przygotuje takie pismo zarząd klubu upoważni ją do organizacji tej imprezy.
Jacek Pręgowski zadeklarował chęć przygotowania projektu ulotki reklamującej wystawę, który jednocześnie będzie można użyć jako ogłoszenia reklamowego w katalogów wystawowych innych oddziałów. Jak tylko projekt ulotki będzie gotowy (po otrzymaniu wiążących informacji z oddziału w Bytomiu) rozesłane zostanie ogłoszenie do katalogów wystawowych.

7. Wstępne omówienie zadań związanych z organizacją III Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback przy Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Krakowie w czerwcu 2010 roku.

Małgorzata Branny poinformowała, że zarząd oddziału ZKwP w Krakowie zainteresowany jest współpracą z naszym klubem przy organizacji III wystawy klubowej. Dla wystawców będzie to szczególna okazja uczestnictwa w dwóch wystawach o tak wysokim prestiżu (duże CWC na obu wystawach oraz CACIB przyznawany na wystawie międzynarodowej) odbywających się dzień po dniu. Przewodnicząca poprosiła, aby wspólnie zastanowić się nad zagranicznym sędzią, którego klub chce zaprosić na wystawę, a który też będzie miał uprawnienia do sędziowania psów innej rasy na wystawie międzynarodowej. Tradycyjnie już drugi sędzia oceniający rodezjany na klubówce będzie sędzią z Polski. Propozycje sędziów członkowie zarządu będą podawać na forum zarządu do marca 2009. W ramach głosowania w zarządzie wybrani zostaną sędziowie (jeden zza granicy, jeden z Polski), którzy otrzymają od klubu zaproszenie do sędziowania.

8. Przyjęcie uchwały ZZ 13/08 o terminie i miejscu III Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę ZZ 13/08 o organizacji III Wystawy Klubowej Psów Rasy Rhodesian Ridgeback w 2010 roku w Krakowie przy organizowanej tam XIV Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych.
Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

9. Omówienie stanu realizacji planu zadań na rok 2008.

Zadania są realizowane na bieżąco zgodnie z możliwościami czasowymi członków zarządu.
Jak wiadomo trudnym zadaniem jest organizacja bonitacji zawiazana z wcześniejszym przygotowanie Regulaminu Bonitacji w konsultacji z Główną Komisją Szkolenia Psów. Zarząd ma nadzieję, że zadanie to uda się definitywnie wykonać w 2009 roku i wówczas będzie starać się organizować testy psychiczne wraz z Klubem Gończych.
Drugim zadaniem, które jest realizowane z opóżnieniem to przygotowanie pakietu sponsorskiego i pozyskiwanie sponsorów. Dzięki zaangażowaniu Magdy Buczyńskiej już w ubiegłym roku powstał pierwszy wstępny projekt takiego „pakietu”, Beata Gargas zadeklarowała chęć przygotowania wzoru umowy sponsorskiej. Jolanta Wrońska poczyniła pierwsze kroki w celu dokonania ustaleń z potencjalnym sponsorem nagród rzeczowych (karmy) dla zwycięzców konkursu F’OTO Rodezjan. Nadal jednak brak jest szczegółowego pakietu sposorskiego, którego przygotowanie będzie miało miejsce w 2009 roku. Dużym problemem jest fakt, że ani klub, ani nawet żaden z oddziałów ZKwP nie posiadają osobowości prawnej i w zwiazku z tym nie mogą wystawić faktury.
Propozycje Przewodniczącej ds. hodowlanych Edyty Ossowskiej dot. projektu Regulaminu Hodowlanego są widoczne na forum zarządu w temacie o tej samej nazwie. Członkowie zarządu do następnego zebrania zarządu powinni się do nich ustosunkować, tak, by móc na Walnym Zgromadzeniu przedstawić klubowiczom gotowy projekt.

10. Omówienie stanu składek za rok 2008.

W tym roku dużo lepiej wygląda stan składek. Szacuje się, że ok. 90% klubowiczów dokonało wpłaty. W związku z wystawą kilku członków dokonało dodatkowych wpłat na konto klubu. Dokładna imienna lista składek zostanie przygotowana na następne zebranie zarządu w pierwszym kwartale 2009 roku.

11. Podjęcie uchwały ZZ 14/08 o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.

Zarząd zdecydował, że Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 14 marca 2009 roku w Warszawie w Sali hotelu Patron, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa. Dokładna godzina rozpoczęcia zebrania zostanie jeszcze ustalona. Wynajem sali kosztować będzie 500 zł plus VAT. Informacja o zabraniu wraz z proponowanym porządkiem obrad rozesłana zostanie pocztą w lutym.
Uchwałę przyjęto jednogośnie.
Głosów za: 6, przeciw:0, wstrzymało się: 0.
Pismo informacyjne oraz porządek obrad przygotują Jolanta Schwien i Paulina Berndt. Sprawozdanie z pracy zarządu i klubu przygotują Małgorzata Branny i Paulina Berndt, a bilans finansowy – Jarosław Prokop.

12. Podjęcie uchwały ZZ 15/08 o przyjęciu nowych członków.

Zarząd przyjmuje w poczet członków 3 osoby, które wyraziły pisemnie chęć przynależności do Klubu i oświadczyły, że są członkami ZKwP:
Iwona Piotrowska
Anna Suszka
Maria Skiba
Uchwała został podjęta jednogłośnie. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

13. Podjęcie uchwały ZZ 16/08 o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej o zaliczeniu testów psychicznych dla grupy VI przez psy/suki rekomendowane przez klub.

Aby uniknąć niejasność w związku z testami psychicznymi, którym właściciele rodezjanów poddają swoje psy/suki, zarząd zdecydował się, by na stronie internetowej w dziale rekomendowanych hodowli/reproduktorów zamieszczane były tylko informacje o zaliczeniu testów psychicznych dla grupy VI.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

14. Wolne wnioski.

   1) Beata Gargas zaproponowała, by na stronie internetowej klubu utworzyć:
 a) galerię Za Tęczowym Mostem, gdzie będą umieszczane zdjęcia rodezjanów, które na zawsze odeszły od swoich właścicieli, a która ciągle są żywe w ich sercach.
 b) galerię rekomendowanych suk/psów, która byłby rozszerzeniem obecnych informacji znajdujących się na stronie. W takiej galeri powinny obowiązkowo znaleźć się min. 2 zdjęcia psa/suki, z tego jedno portretowe głowy, a drugie zdjęcie przedstawiające całą sylwetkę psa/suki z boku.
   2) Beata Gargas przypomniała, że na następnym Walnym Zgormadzeniu wybrani powinni zostać nowi członkowie jury konkursu F’OTO Rodezjan.

15. Zamknięcie zebrania.

Było to ostatnie zebranie zarządu w roku 2008. Przewodnicząca obrad Małgorzata Branny zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział.

Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu:

Małgorzata Branny

Sekretarz Obrad zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien


Protokolant Obrad Zebrania Zarządu:

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl