Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

14.03.2009 Walne Zebranie Członków Klubu

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (Zebrania wyborczego) Członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 14.03.2009 Warszawa

Protokół z obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, w dniu 14.03.2009 r., Warszawa, hotel „Patron”


1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia

Wiceprzewodnicząca Klubu ds. organizacyjnych Jolanta Schwien powitała zebranych na piątym już Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu.

2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

Jolanta Schwien zgłosiła kandydatury Edyty Ossowskiej oraz Jarosława Prokopa na funkcję „Przewodnicząca / Przewodniczący / Obrad”.
Edyta Ossowska uzyskała 6 głosów za, przeciw 2, 17 osób wstrzymało się.
Jarosław Prokop uzyskał 19 głosów za, przeciw 1, 5 osób wstrzymało się.
Paulina Berndt zaproponowała na sekretarza obrad Jolantę Schwien, która otrzymała 25 głosów za.
Jolanta Schwien zgłosiła na protokolanta Paulinę Berndt, która otrzymała 25 głosów za. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Osoby te zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez podniesienie ręki.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jarosław Prokop zaznaczył, iż podstawę prawną przy organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu stanowią: Regulamin Klubu Rasy (grupy ras) ZKwP, Regulamin Zebrań ZKwP (obowiązuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału) oraz Statut ZKwP. 

Wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała Zarządu Klubu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jak również wymóg pisemnego zawiadomienia Członków Klubu i Zarządu Głównego ZKwP o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Informacja o zebraniu została rozesłana również pocztą elektroniczną oraz oraz została umieszczona na stronie internetowej Klubu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał § 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, który stanowi, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników.


4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 1 o powołanie Komisji Mandatowej w następującym składzie :

Komisja Mandatowa:
Beata Gargas - przewodnicząca
Paulina Berndt - członek

Wniosek nr 1 został przyjęty 18 głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 2 o powołanie Komisji Wnioskowej w następującym składzie :

Komisja Wnioskowa:
Jolanta Schwien - przewodnicząca
Mirosław Dobrowolski - członek

Wniosek nr 2 został przyjęty 25 głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 3 o powołanie Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie :

Komisja Skrutacyjna:
Joanna Borowiec - przewodnicząca
Alina Orpel-Prokop - członek

Wniosek nr 3 został przyjęty 25 głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Beata Gargas ustaliła liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia oraz potwierdziła raz jeszcze, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Przewodnicząca Komisji Mandatowej potwierdziła również, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. W związku z tym Komisja Mandatowa uznała Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback w dniu 14.03.09 r. za prawomocne, co stwierdziła odrębnym protokołem (patrz: załącznik nr 3).

Przed wydaniem mandatów uprawniających do głosowania przez Komisję Mandatową Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia przypomniał, że mandat mogą dostać tylko osoby pełnoletnie, które mają co najmniej rok stażu w ZKwP i opłaconą bieżącą składkę członkowską. Innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu mandat wyborczy nie przysługuje.

W trakcie zebrania została sporządzona lista obecności na osobnej kartce (27 osób obecnych – kopia listy w załączniku nr 1).  (w chwili wydawania mandatów na salę weszły dwie spóznione osoby)

Wydanie mandatów do głosowania przez Komisję Mandatową nastąpiło za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej ZKwP. Warunkiem otrzymania mandatu było opłacenie składki członkowskiej ZKwP na rok 2009. Każda osoba uprawniona do głosowania odbiór mandatu pokwitowała własnoręcznym podpisem na osobnej liście (załącznik nr 2).
Wydano 25 mandatów uprawniających do głosowania.

Mirosław Dobrowolski zapytał zarząd, na jakiej podstawie ustalona została lista delegatów na Walne Zgromadzenie Klubu?

Przewodniczący Obrad wyjaśnił, że władze Klubu nie mają obowiązku tworzenia listy delegatów na Walne Zgromadzenia członków.
(Zgodnie z paragrafem 9, punktem 4 Regulaminu Klubu Rasy (grupy ras) z dnia 16.01.1999 r.: „Walne zgromadzenie zwoływane w toku działalności Klubu mogą mieć postać Zjazdu Delegatów, jeśli klub liczy przynajmniej 300 członków”).

Ponieważ Klub liczy obecnie tylko 106 osób, na Walne Zgromadzenie muszą być zapraszane wszystkie osoby deklarujące członkostwo w Klubie oraz zostać poinformowane o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

Mirosław Dobrowolski postulował, aby co roku przeprowadzać weryfikację członków Klubu pod kątem aktualnego członkostwa w ZKwP. Paulina Berndt zaznaczyła, że zarząd prowadzi bieżącą kontrolę według dostępnych danych.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Obrad przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o zgłaszanie ewentualnych wniosków w celu dokonania zmian. Porządek obrad został wyświetlony za pomocą rzutnika na ekranie.

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2)  Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

3)  Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

4)  Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej

5)  Przyjęcie porządku obrad

6)  Sprawozdanie z działalności Zarządu i Klubu Rasy RR za rok 2008

7)  Sprawozdanie finansowe skarbnika za rok 2008

8)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2008

9)  Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami

10)  Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych
       sprawozdań oraz bilansu za rok 2008

11) Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków
       ustępującego zarządu Klubu

12)  Głosowanie nad projektem zmian w Regulaminie Hodowlanym Klubu

PRZERWA OBIADOWA

13)  Zgłaszanie kandydatur osób do nowego siedmioosobowego Zarządu Klubu

14)  Wybór nowego Zarządu Klubu Rasy RR na 3-letnią kadencję (2009 – 2012 r.)

15)  Zgłaszanie kandydatur osób do nowej trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Klubu

16)  Wybór nowej Komisji Rewizyjnej Klubu na 3-letnią kadencję (2009 – 2012 r.)

17)  Określenie nowej siedziby Klubu Rasy RR oraz wyznaczenie osób, które
 przeprowadzą rozmowy z władzami oddziału ZKwP w celu zatwierdzenia
 nowej siedziby

18)  Uchwalenie wysokości składki członkowskiej Klubu na rok 2009

19)  Uchwalenie budżetu Klubu na rok bieżący (2009)

20)  Wybór trzyosobowego jury konkursu fotograficznego F'oto-rodezjan

21)   Wolne wnioski

22)  Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków

23) Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 4 o przeniesienie punktów 13-16 w miejsce punktu 12, a punkt 12 po punkcie 19.

Wniosek nr 4 został przyjęty 25 głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 5 o usunięcie punktu 20 z Porządku Obrad i przeniesienie go do Wolnych Wniosków.

Wniosek nr 5 został przyjęty 10 głosami obecnych (jedna osoba wyszła).
Głosów przeciw: 8
Wstrzymało się: 6

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 6 o zmianę brzmienia byłego punktu 12 (obecnie punkt 20) na „Dyskusja i głosowanie nad projektem zmian w Regulaminie Hodowlanym Klubu”

Wniosek nr 6 został przyjęty 23 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

Beata Gargas zgłosiła wniosek nr 7 o skreślenie wyrazu „trzyosobowego” w punkcie 20.

Wniosek nr 7 został przyjęty 25 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Paulina Berndt zgłosiła wniosek nr 8 o dodanie do Porządku Obrad punktu „Uchwalenie Planu pracy na rok 2009” po punkcie „Uchwalenie budżetu klubu na rok bieżący 2009”.
Wniosek nr 8 został przyjęty 25 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Klubu Rasy RR za rok 2008
7. Sprawozdanie finansowe skarbnika za rok 2008
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2008
9. Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2008
11. Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie  absolutorium dla członków ustępującego zarządu Klubu
12. Zgłaszanie kandydatur osób do nowego siedmioosobowego Zarządu Klubu
13. Wybór nowego Zarządu Klubu Rasy RR na 3-letnią kadencję (2009 – 2012 r.)
14. Zgłaszanie kandydatur osób do nowej trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Klubu
15. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej Klubu na 3-letnią kadencję (2009 – 2012 r.)

PRZERWA OBIADOWA

16. Określenie nowej siedziby Klubu Rasy RR oraz wyznaczenie osób, które przeprowadzą rozmowy z władzami oddziału ZKwP w celu zatwierdzenia nowej siedziby
17. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej Klubu na rok 2009
18. Uchwalenie budżetu Klubu na rok bieżący (2009)
19. Uchwalenie planu pracy zarządu i klubu na rok 2009
20. Dyskusja i głosowanie nad projektem zmian w Regulaminie Hodowlanym Klubu
21. Wolne wnioski, w tym wybór jury konkursu fotograficznego F'oto-rodezjan
22. Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków
23. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Klubu Rasy RR za rok 2008

Przewodnicząca Klubu Małgorzata Branny przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu i Klubu w roku 2008. (Patrz: załącznik nr 4)

7. Sprawozdanie finansowe skarbnika za rok 2008

Skarbnik Klubu Jarosław Prokop przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2008 (patrz: załącznik nr 5) jak również zestawienie wpływów i wydatków na koncie Klubu w roku 2008 i saldo konta Klubu na dzień 31.12. 2008 r. Oryginał zestawienia i salda podpisany został przez Kierownika Biura Oddziału ZKwP w Sopocie – panią Beatę Zach (patrz: załącznik nr 6)

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2008

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Malte Schwien przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008. (Patrz: załącznik nr 7)

9. Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami

Bożena Doroz zaznaczyła, że na stronie internetowej brak do wglądu ostatnich czterech protokołów z zebrań Zarządu, w związku z czym członkowie nie czują się informowani o działaniach i pracach Zarządu. Paulina Berndt poinformowała, że ta zaległość zostanie nadrobiona w najbliższym tygodniu.

Wiesław Rembowski zapytał, dlaczego nie zaktualizowano brakujących informacji dotyczących miotów z roku 2007. Edyta Ossowska wytłumaczyła, że informacji tych nie otrzymała od poprzedniej Wiceprzewodniczącej ds. hodowlanych Katarzyny Ozimek.

Beata Gargas zauważyła, że finanse Klubu są w bardzo dobrym stanie. Zaznaczyła, że Zarząd poczynił wiele starań, by wystawa klubowa nie przyniosła strat.

Katarzyna Ratuszny skierowała pytanie do Wiceprzewodniczącej ds. hodowlanych, dlaczego nie otrzymała Regulaminu Hodowlanego mimo próśb i telefonów. Edyta Ossowska stwierdziła, że ww. dokument wysłała wraz z listem. Zaznaczyła, że na zebraniu (u Jolanty Schwien, Wiceprzewodniczącej ds. organizacyjnych) jest dostępna cała dokumentacja klubowa do wglądu.

Przewodniczący obrad zgosił wniosek nr 9 o zamknięcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Wniosek nr 9 został przyjęty 24 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
1 osoba była chwilowo nieobecna.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2008
Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Jarosław Prokop zgłosił wniosek nr 10 o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2008.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 1/2009 o zatwierdzeniu przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2008.

Głosów za: 23
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
1 osoba chwilowo nieobecna

11. Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Malte Schwien zgłosił wniosek nr 11 o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 2/2009 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu

Głosów za: 21
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
1 osoba chwilowo nieobecna

Przerwa 10 minut

12. Zgłaszanie kandydatur osób do nowego siedmioosobowego Zarządu Klubu

Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Edyta Ossowska zgłosiła Paulinę Berndt, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Joanna Borowiec zgłosiła Małgorzatę Branny, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Joanna Borowiec zgłosiła Magdę Buczyńską, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Małgorzata Branny zgłosiła Beatę Gargas, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Barbara Noga zgłosiła Katarzynę Ratuszny, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Edyta Ossowska zgłosiła Mirosława Dobrowolskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach.
Małgorzata Branny zgłosiła Jarka Prokopa, który nie wyraził zgody na kandydowanie w wyborach.
Małgorzata Branny zgłosiła Jolantę Schwien, która nie wyraziła zgody na kandydowanie w wyborach.
Magda Buczyńska zgłosiła Edytę Ossowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Beata Gargas zgłosiła Hannę Nycz, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Małgorzata Branny zgłosiła Piotra Sobierajewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach.
Magda Buczyńska zgłosiła Izabelę Gołąb, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Jolanta Schwien zgłosiła Andrzeja Wąsowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie w wyborach.

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 12 o zamknięcie listy kandydatów.
Wniosek nr 12 został przyjęty 24 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1


13. Wybór nowego Zarządu Klubu Rasy RR na 3-letnią kadencję (2009 – 2012)

Glosowanie było tajne, odbyło się na sporządzonych w tym celu kartach do głosowania. Każdy członek Klubu za okazaniem mandatu wyborczego otrzymał kartę do głosowania. Sekretarz Obrad wyjaśniła zasady głosowania, które zgodne są z obowiązującymi przepisami ZKwP.

Uprawnionych do głosowania: 25 członków Klubu
Oddane głosy: 25
Głosy ważne: 25
Głosy nieważne: 0
(protokół Komisji Skrutacyjnej – patrz: załącznik nr 8 )

Do Zarządu Klubu weszli w kolejności liczby zdobytych głosów:
Berndt Paulina   20
Branny Małgorzata   20
Gargas Beata   20
Ossowska Edyta   19
Buczynska Magdalena  19
Gołąb Izabela   16
Nycz Hanna    15

Przewodniczący Obrad pogratulował wszystkim osobom wybranym do Zarządu.

14. Zgłaszanie kandydatur osób do nowej trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Klubu

Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Edyta Ossowska zgłosiła Malte Schwien, który nie wyraził zgody na kandydowanie w wyborach.
Małgorzata Branny zgłosiła Mirosława Dobrowolskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach.
Mirosław Dobrowolski zgłosił Bożenę Doroz, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Magda Buczyńska zgłosiła Piotra Sobierajewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach.
Paulina Berndt zgłosiła Jolantę Schwien, która nie wyraziła zgody na kandydowanie w wyborach.
Beata Gargas zgłosiła Agnieszkę Gabryelczyk-Legucką, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Hanna Nycz zgłosiła Monikę Rembowską, która nie wyraziła zgody na kandydowanie w wyborach.
Agnieszka Gabryelczyk-Legucka zgłosiła Patrycję Jolantę Wrońską, która wyraziła zgodę na kandydowanie w wyborach.
Patrycja Jolanta Wrońska zgłosiła Halinę Grygierzec, która nie wyraziła zgody na kandydowanie w wyborach.

Przewodniczący obrad zgłosił wniosek nr 13 o zamknięcie listy kandydatów.
Wniosek nr 13 został przyjęty 25 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

15. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej Klubu na 3-letnią kadencję (2009 – 2012 r.)

Glosowanie było tajne, odbyło się na sporządzonych w tym celu kartach do głosowania. Każdy członek Klubu za okazaniem mandatu wyborczego otrzymał kartę do głosowania. Sekretarz Obrad wyjaśniła zasady głosowania, które zgodne są z obowiązującymi przepisami ZKwP.

Uprawnionych do głosowania: 25 członków Klubu
Oddane głosy: 25
Głosy ważne: 25
Głosy nieważne: 0
(protokół Komisji Skrutacyjnej – patrz: załącznik nr 9 )

DoKomisji Rewizyjnej weszli w kolejności liczby zdobytych głosów:
Dobrowolski Mirosław 20
Sobierajewicz Piotr 19
Doroz Bożena 14

Przewodniczący Obrad pogratulował wszystkim osobom wybranym do Komisji Rewizyjnej.

PRZERWA OBIADOWA (jedna osoba opuszcza obrady na stałe, pozostają 24 osoby uprawnione do głosowania)

16. Określenie nowej siedziby Klubu Rasy RR oraz wyznaczenie osób, które      przeprowadzą rozmowy z władzami oddziału ZKwP w celu zatwierdzenia nowej siedziby

Małgorzata Branny zapewniła, że podejmie się rozmów z oddziałami ZKwP w celu uzyskania zgody na nową siedzibę Klubu. Zaznaczyła, że głosowanie nad nową siedzibą Klubu na walnym zebraniu i tak nie będzie wiążące bez zgody wybranego oddziału ZKwP. Edyta Ossowska podkreśliła, że niezależnie od przyszłej siedziby, najważniejszą sprawą jest uzyskanie przez Klub własnego subkonta przy Zarządzie Głównym ZKwP i że Zarząd Klubu musi podjąć pilne kroki w tej sprawie.

Andrzej Wąsowski zgłosił wniosek nr 14 w brzmieniu: „W związku z brakiem możliwości określenia w dniu dzisiejszym siedziby Klubu, Walne Zgromadzenie członków upoważnia Zarząd Klubu do podjęcia decyzji co do wyboru nowej siedziby”.  

Wniosek nr 14 został przyjęty 23 głosami obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(jedna osoba chwilowo wyszła)

17. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej Klubu na rok 2009

Na wniosek nr 15 zgłoszony przez Przewodniczącego Obrad uchwalono składkę członkowską na rok 2009 w wysokości 40 złotych (uchwała WZ 03/2009).

Głosów za: 20
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
(1 osoba chwilowo wyszła)

18. Uchwalenie budżetu Klubu na rok bieżący (2009)

Paulina Berndt zaproponowała dodanie do budżetu pozycji „Grafika strony internetowej” i zarezerwowanie na ten cel 300 PLN kosztem dodruku ulotek (zmniejszenie pierwotnie planowanej kwoty do 700 PLN)

Mirosław Dobrowolski zaproponował, że w praktyce można zmniejszyć koszty dodruku ulotek, gdy wzór ulotki w PDF-ie będzie dostępny na stronie internetowej klubu, a każdy członek klubu będzie mógł wydrukować ulotki przed wybraniem się na wystawę.

Andrzej Wąsowski zgłosił wniosek nr 16, aby w budżecie z czterech oddzielnych  pozycji utworzyć jedną pod nazwą „promocja Klubu” na wysokość 1770 złotych.
„Promocja klubu” obejmować będzie następujące pozycje budżetu: 1) ogłoszenia w prasie luty 2009 - 110 PLN, 2) ogłoszenia w prasie maj, czerwiec, wrzesień-grudzień 2009 - 660 PLN, 3) druk ulotek - 700 PLN, 4) grafika strony internetowej - 300 PLN.

Wniosek nr 16 został przyjęty 23 głosami obecnych.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(1 osoba chwilowo wyszła)

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek nr 17, aby koszty organizacji wystawy (OW) scalić w jedną pozycję.
Wniosek nr 17 został przyjęty 23 głosami obecnych.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(1 osoba chwilowo wyszła)

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek nr 18, aby usunąć pozycję „zaległe składki”.
Wniosek nr 18 został przyjęty 21 głosami obecnych.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(3 osoby opuściły obrady, z czego dwie osoby na stałe. Pozostały 22 osoby uprawnione do głosowania)

Na wniosek nr 19 Przewodniczącego Obrad podjęto uchwałę WZ 04/2009 dotyczącą przyjęcia budżetu Klubu na rok 2009 (patrz: załącznik nr 10)
Głosów za: 21
Przeciw:1
Wstrzymało się: 0

19. Uchwalenie planu pracy na rok 2009

Małgorzata Branny zgłosiła wniosek nr 20 o usunięcie z planu pracy Klubu punktu 14 o treści: Organizacja nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poświęconego regulaminowi bonitacji. 
Wniosek nr 20 został przyjęty 21 głosami obecnych.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(jedna osoba chwilowo wyszła)

Piotr Sobierajewicz zgłosił wniosek nr 21 o wpisanie do planu pracy Klubu punktu: „Organizacja pikniku”
Wniosek nr 21 nie został przyjęty.
Głosy za: 1
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 13

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 22 o dodanie do punktu 5. planu pracy Klubu dopisku „w formie elektronicznej”.
Wniosek nr 22 został przyjęty 22 głosami obecnych.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Mirosław Dobrowolski zgłosił propozycję, aby na stronie internetowej klubu pojawiała się data ostatniej aktualizacji danych. Temat przeniesiono do Wolnych Wniosków.

Na wniosek nr 22 Przewodniczącego Obrad podjęto uchwałę WZ 05/2009 dotyczącą przyjęcia planu pracy Klubu na rok 2009 zgodnie z ww. zmianami (patrz: załącznik nr 11)
Głosów za: 21
Przeciw:1
Wstrzymało się: 0

Jarosław Prokop zgłosił wniosek nr 23 o zmianę Przewodniczącego Obrad i przekazanie prowadzenia dalszej części obrad Edycie Ossowskiej (w związku z koniecznością opuszczenia przez niego zebrania).
Głosów za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
(Dwie osoby opuściły obrady na stałe, pozostaje 20 osób uprawnionych do głosowania)

20. Dyskusja i głosowanie nad projektem zmian w Regulaminie Hodowlanym Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback (zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w dniu 07.10.2006 r. oraz przez ZG ZKwP w dniu 18.11.2006 r.)

Uwaga: wszystkie zmiany dokonane w tekście Regulaminu Hodowlanego, poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.03.2009 r., zaznaczone są tłustym drukiem.

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 24 o przyjęcie w punkcie 1.2. Regulaminu Hodowlanego zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „1.2. Mając na uwadze postęp hodowlany i bazując na Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP, Klub wprowadził dodatkowe postanowienia i obowiązkowe wymogi hodowlane dla hodowców i właścicieli reproduktorów, dotyczące psów rasy rhodesian ridgeback (na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 07.10. 2006 r.). Członków klubu obowiązują podstawowe wymagania ZKwP oraz dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu.”
Głosy za: 19
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 25 o przyjęcie w punkcie 1.3. zaznaczonych tłustym drukiem zmian:„1.3. Dodatkowe postanowienia i obowiązkowe wymogi hodowlane Klubu są zawarte w niniejszym Regulaminie Hodowlanym Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback”.
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 26 o dodanie punktu 1.5. w następującym brzmieniu: „1.5. Hodowca będący członkiem Klubu, ma obowiązek spełnić obowiązkowe (podstawowe i dodatkowe) wymogi Klubu, dotyczące suk hodowlanych używanych w hodowli.”
Głosy za: 18
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 27 o dodanie punktu 1.6. w następującym brzmieniu: „1.6. Właściciel reproduktora będący członkiem Klubu, ma obowiązek spełnić obowiązkowe (podstawowe i dodatkowe) wymogi Klubu, dotyczące reproduktorów kryjących.”
Głosy za: 18
Głosy przeciw: 2
Wstrzymało się: 0

Beata Gargas zgłosiła wniosek nr 28 o zmianę dotychczasowego punktu 2.1. e) w brzmieniu: „2.1. e) nie ukończyła ósmego roku życia” na zapis zgodny z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP w brzmieniu: „2.1. e) Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.”
Głosy za: 19
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

Beata Gargas zgłosiła wniosek nr 29 o dodanie punktu 2.1. f) w następującym brzmieniu: „2.1. f) Zarząd Klubu na wiosek hodowcy, może zezwolić na jednorazowe użycie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.”
Głosy za: 2
Głosy przeciw: 6
Wstrzymało się: 12
Wniosek nr 29 nie został przyjęty.

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 30 o przyjęcie w punkcie 3 zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „3. Dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu dla suk hodowlanych”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 31 o przyjęcie w punkcie 3.1. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „3.1. Za sukę hodowlaną spełniającą dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu uważa się taką sukę rasy rhodesian ridgeback, która:”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 32 o przyjęcie w punkcie 4. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „4. Dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu dla reproduktorów”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 33 o przyjęcie w punkcie 4.1. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „4.1. Za psa reproduktora spełniającego dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu uważa się takiego psa rasy rhodesian ridgeback, który:”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 34 o przyjęcie w punkcie 5. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „5. Dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu dotyczące badań rentgenowskich w kierunku dysplazji:”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 35 o przyjęcie w punkcie 6. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „6. Dodatkowe (nieobowiązkowe) zalecenia hodowlane Klubu”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 36 o dodanie punktów 8 i 8.1. w następującym brzmieniu:
„8. Zasady krycia reproduktorem rekomendowanym przez Klub:
8.1. Przy kryciu reproduktorem rekomendowanym przez Klub obowiązują następujące wymogi:
a) rodowód suki musi być uznany przez F.C.I.;
b) suka musi spełniać dodatkowe wymogi hodowlane wymienione w pkt. 3 niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt. 3.1.6.)”
Głosy za: 8
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 10

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 37 o usunięcie punktu 12. w brzmieniu:
„12. Sztuczne zapłodnienie”
Głosy za: 19
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 38 o usunięcie punktu 12.1. w brzmieniu: „12.1. Dopuszcza się stosowanie sztucznego zapłodnienia tylko u takich suk, które przynajmniej raz zostały już pokryte w naturalny sposób i urodziły w wyniku tego normalny miot.”
Głosy za: 15
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 5

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 39 o usunięcie punktu 12.2. w brzmieniu: „12.2. Dopuszcza się stosowanie sztucznego zapłodnienia nasieniem tylko takich reproduktorów, który przynajmniej raz kryły naturalnie.”
Głosy za: 10
Głosy przeciw: 5
Wstrzymało się: 5

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 40 o przyjęcie zaznaczonych tłustym drukiem zmian w dotychczasowym punkcie 13 (obecnie punkt 12): „12. Obowiązki hodowcy i właściciela reproduktora dot. przekazania Klubowi informacji o miocie”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 41 o przyjęcie zaznaczonych tłustym drukiem zmian w dotychczasowym punkcie 13.3 (obecnie punkt 12.1.): „12.1. Hodowca i właściciel reproduktora ma obowiązek przekazać pisemną informację o miocie (patrz: Formularze) Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu w terminie 14 dni od daty narodzin miotu,”
Głosy za: 19
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 42 o dodanie punktu 12.3. w następującym brzmieniu: „12.3. Nie zgłoszenie informacji o miocie przez hodowcę lub właściciela reproduktora, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu, skutkuje usunięciem z listy rekomendowanych hodowli / reproduktorów, do czasu uzupełnienia danych.”
Głosy za: 16
Głosy przeciw: 2
Wstrzymało się: 2

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 43 o usunięcie z punktu 15.1. słów „na życzenie właściciela” i przyjęcie tego punktu w następującym brzmieniu: „15.1. Publikowanie danych dot. rekomendowanego psa / suki, danych rekomendowanych hodowli oraz ogłoszeń o rekomendowanym miocie na stronie internetowej Klubu.”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 44 o przyjęcie w punkcie 15.2. zaznaczonych tłustym drukiem zmian: „15.2. Przekazywanie interesantom zgłaszającym się do biura Klubu bądź do Doradców Hodowlanych Klubu informacji o planowanych i aktualnych rekomendowanych miotach w hodowlach członków Klubu, jak również kontaktowanie interesentów bezpośrednio z hodowcami - członkami Klubu.”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 45 o przyjęcie punktu 15.5. w brzmieniu: „15.5. Za rekomendowane uważa się te hodowle / suki / reproduktory, które spełniają podstawowe wymagania ZKwP i dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu.”
Głosy za: 20
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 46 o wykreślenie w punkcie 16.1. ostatniego zdania: „Dwa pisemne upomnienia prowadzą do skreślenia z listy członków.” i przyjęcie tego punktu w brzmieniu: „16.1. W razie naruszenia Regulaminu Hodowlanego Klubu, bądź nie respektowania decyzji Zarządu Klubu, członek Klubu może otrzymać pisemne upomnienie, zostać skreślony z listy hodowli / reproduktorów klubowych lub z listy członków Klubu.”
Głosy za: 19
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

3 osoby opuściły obrady

Magdalena Buczyńska zgłosiła wniosek nr 47 o dodanie punktu 3.1.7 w następującym brzmieniu: „3.1.7  Suka hodowlana może zostać pokryta jedynie psem, spełniającym obowiązkowe (podstawowe i dodatkowe) wymogi hodowlane klubu, wymienione w pkt. 4 niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt. 4.1.6.)”
Głosy za: 15
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
(2 osoby chwilowo wyszły)

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 48 o usunięcie punktu 16.2. w brzmieniu: „16.2. Potomstwo psów, które nie zostały zakwalifikowane na bonitacji (z przyczyn określonych w Regulaminie Bonitacji Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, który zostanie zatwierdzony osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu) nie może zostać zakwalifikowane jako „spełniające dodatkowe obowiązkowe wymogi Klubu”.
Głosy za: 14
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 49 o podjęciu przez walne zgromadzenie  uchwały WZ 06 / 2009 o zatwierdzeniu Regulaminu Hodowlanego Klubu zgodnie z w.w. zmianami (patrz: załącznik nr 12).
Głosy za: 14
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

21.  Wolne wnioski
 
Beata Gargas poprosiła o przeprowadzenie wyborów do jury konkursu fotograficznego F'oto-Rodezjan, zgodnie ze zmianami wniesionymi do porządku obrad i zaproponowała następujących kandydatów:
Andrzeja Wąsowskiego
Patrycję Jolantę Wrońskę
Agnieszkę Gabryelczyk-Legucką

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek nr 50  o wybór jury w ww. składzie.
Głosy za: 16
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Magdalena Buczyńska zgłosiła wniosek nr 51  o zobowiązanie Zarządu do przygotowania sekcji sportowej w roku 2009 (patrz załącznik nr 13).
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek, aby na stronie internetowej Klubu opublikować listę członków z nr telefonu i mailem. Beata Gargas podkreśliła, że na stronie Klubu istnieje dział „Kto jest kto”, w którym członkowie mogą się przestawić dobrowolnie. Wywiązała się dyskusja, czy Klub ma prawo ujawniać dane adresowe członków w internecie, dlatego wniosek nie został poddany pod głosowanie.

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 52 o zobowiązanie Zarządu do umieszczania na stronie internetowej Klubu uchwał z Zebrań Zarządu.w terminie 30 dni od daty zebrania.
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 53 o zobowiązanie Wiceprzewodniczącej ds. hodowlanych do tego, aby wysyłając mail do administratora strony w sprawie hodowli, reproduktorów lub miotów, jego kopię wysyła do osoby, której psa/sukę/miot mail dotyczy.
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 54 o umieszczenie zakładki „Za Tęczowym Mostem” na stronie internetowej Klubu.
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Małgorzata Branny zgłosiła wniosek nr 55 o założenie galerii sławy/chwały na stronie internetowej Klubu (dla psó/suk hodowlanych, które odeszły na „emeryturę”).
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Beata Gargas zgłosiła wniosek nr 56 o zobowiązanie zarządu do ujednolicenia zapisów Kodeksu Etycznego i Regulaminu Hodowlanego (tzn. naniesienia niezbędnych zmian do Kodeksu Etycznego)
Głosy za: 16
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 57 o opracowanie nowego projektu ulotki klubowej i umieszczenie go na stronie klubowej w formie pliku pdf.
Głosy za: 15
Głosy przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

Mirosław Dobrowolski zgłosił wniosek nr 58 o ogłoszenie konkursu na zdjęcia do foto-kalendarza. Do konkursu miałyby zostać zgłoszone zdjęcia zwycięskie z wszystkich edycji konkursu F’OTO Rodezjan.
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

22. Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków

Każdy z wniosków został uchwalony na drodze głosowania poprzez podniesienie ręki (zob. punkt 21).

23. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia

Edyta Ossowska podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zgłosiła wniosek nr 59 o zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
Głosy za: 17
Głosy przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

 

Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Obrad Jarosław Prokop:

Sekretarz Obrad Jolanta Schwien:

Protokolant Obrad Paulina Berndt:

 

 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl