Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

05.04.2009 Zebranie Zarządu Klubu

Protokół z Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback w dn. 05.04.2009 r.
miejsce: telekonferencja na Skypie godz. 19:30

Osoby obecne na zebraniu:

1. Małgorzata Branny - Przewodnicząca
2. Beata Gargas – Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych
3. Edyta Ossowska – Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych
4. Paulina Berndt  - Sekretarz
5. Hanna Nycz - Skarbnik
6. Magdalena Buczyńska – Członek
7. Izabela Gołąb – Członek

Przebieg Obrad:

1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu.

Przewodnicząca Klubu Małgorzata Branny otworzyła zebranie, a następnie przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z przeniesieniem siedziby i konta Klubu.
7. Omówienie stanu przygotowań i zadań związanych z organizacją II Klubowej Wystawy Psów Rasy Rhodesian Ridgeback w Bytomiu oraz mającego odbyć się po wystawie: cursingu i spotkania integracyjnego członków Klubu.
8. Szczegółowy plan pracy zarządu na rok 2009 wraz z podziałem obowiązków.
9. Podjęcie uchwały nr ZZ 06/2009 o przyjęciu nowych członków Klubu.
10. Podjęcie uchwały nr ZZ 07/2009 o skreśleniu osób z listy członków Klubu.
11. Omówienie spraw związanych z finansami Klubu.
12. Omówienie spraw związanych z przynależnością członków Klubu do ZKwP
13. Omówienie spraw związanych z aktualizacjami i wyglądem strony internetowej (w tym utworzenia nowych działów)
14. Podjęcie uchwały nr ZZ 08/2009 dot. powołania nowej Rady Redakcyjnej Klubu na kadencję Zarządu 2009-2012.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu Klubu.

Paulinę Berndt zgłosiła na Przewodniczącą zebrania Małgorzatę Branny, która wyraziła zgodę i została wybrana jednogłośnie przez wszystkich.
Głosów za: 7 , przeciw: 0  , wstrzymało się: 0.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zabrania Zarządu.

Izabela Gołąb zgłosiła na Sekretarza zebrania Paulinę Berndt i Beatę Gargas na Protokolanta. Paulina Berndt i Beata Gargas wyraziły zgodę na pełnienie funkcji. Jednogłośnie wybrano je na pełnienie tych funkcji podczas obrad.
Głosów za: 7 , przeciw: 0  , wstrzymało się: 0. 

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodnicząca zabrania stwierdziła, ze wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały spełnione. Do skuteczności uchwał zebrania Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. W związku z powyższym, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Paulina Berndt zgłosiła wniosek formalny, aby na tym zebraniu zrezygnować z punktu 8 porządku obrad, tj.
 „Szczegółowy plan pracy zarządu na rok 2009 wraz z podziałem obowiązków”, ponieważ obecnie najważniejszym zadaniem jest organizacja wystawy klubowej w Bytomiu i szczegółowy podział obowiązku właśnie do realizacji tego celu. Również zadanie to w dużej części pokrywa się z planem pracy na rok 2009. Zaproponowała również, aby szczegółowy plan pracy na 2009 r. omówić na zebraniu Zarządu po wystawie klubowej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie
Głosów za: 7 , przeciw: 0  , wstrzymało się: 0

Nowy porządek obrad poddano pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Głosów za: 7 , przeciw: 0  , wstrzymało się: 0

Zatwierdzony Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z przeniesieniem siedziby i konta Klubu.
7. Omówienie stanu przygotowań i zadań związanych z organizacją II Klubowej Wystawy Psów Rhodesian Ridgeback w Bytomiu oraz mającego odbyć się po wystawie: cursingu i spotkania integracyjnego członków Klubu.
8. Podjęcie uchwały nr ZZ 06/2009 o przyjęciu nowych członków Klubu.
9. Podjęcie uchwały nr ZZ 07/2009 o skreśleniu osób z listy członków Klubu.
10. Omówienie spraw związanych z finansami Klubu.
11. Omówienie spraw związanych z przynależnością członków Klubu do ZKwP
12. Omówienie spraw związanych z aktualizacjami i wyglądem strony internetowej (w tym utworzenia nowych działów)
13. Podjęcie uchwały nr ZZ 08/2009 dot. powołania nowej Rady Redakcyjnej Klubu na kadencję Zarządu 2009-2012.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.


6. Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z przeniesieniem siedziby i konta Klubu.

Małgorzata Branny poinformowała, że Zarządu Oddziału ZKwP w Krakowie wyraził zgodę na  przyłączenie naszego Klubu do oddziału krakowskiego ZKwP. W zw. z tym zostało wysłane do ZG ZKwP w Warszawie pismo z prośbą o zatwierdzenie nowej siedziby Klubu w Krakowie. W sobotę 04.05.2009 odbyło się Plenum ZG ZKwP, gdzie nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie.
Po otrzymaniu pisma potwierdzającego decyzję Plenum ZG, Zarząd Klubu podejmie uchwałę na temat zmiany siedziby Klubu.

Małgorzata Branny poinformowała również, że Klub może mieć swoje własne sub-konto przy oddz. krakowskim. Informacja ta została przyjęta z wielkim zadowoleniem przez pozostałych członków Zarządu, ponieważ do tej pory Klub posiadał wspólne konto z oddz. ZKwP w Sopocie, co wiązało się z wieloma trudnościami np. przy identyfikacji wpłat składek członkowskich lub wypłacie środków w trybie pilnym.
Małgorzata Branny poprosiła o akceptację kwoty za prowadzenia sub-konta Klubu. Będzie to ok. 22 zł miesięcznie. Pozostali członkowie jednogłośnie Zarządu wyrazili zgodę. Konto ma zostać utworzone w przyszłym tygodniu.

Paulina Berndt zwróciła uwagę, że Skarbnik: Hanna Nycz oraz Wiceprzew. ds. organizacyjnych Beata Gargas powinny dopilnować wszystkich szczegółów związanych z przeniesieniem siedziby i konta Klubu, w tym zwłaszcza przygotowania przez panią Beatę Zach z Sopotu pisma o zamknięciu działalności Klubu przy oddziale sopockim, zaświadczenia o stanie konta, listy wpłat do dnia zamknięcia działalności klubu oraz przelania środków na nowe konto Klubu.
Postanowiono również aby na str. internetowej Klubu widniało nadal konto w Sopocie do wpłat członkowskich, a informacja ta zostanie zmieniona po utworzeniu nowego konta.
Również wszelkie ponaglenia dot. wpłat członkowskich powinny zostać wstrzymane do czasu utworzenia nowego konta.

Małgorzata Branny zaoferowała, że zleci wykonanie nowych pieczątek klubowych w ilości 4 szt. (dla Przewodniczącej klubu, obu Wiceprzewodniczących i skarbnika).

7. Omówienie stanu przygotowań i zadań związanych z organizacją II Klubowej Wystawy Psów Rhodesian Ridgeback w Bytomiu oraz mającego odbyć się po wystawie: cursingu i spotkania integracyjnego członków Klubu.

Informacje o wystawie, zaproszenie do udziału w wystawie:
Paulina Berndt oświadczyła, ze zostały już wysłane e-maile z zaproszeniem na wystawę i cursing do Klubowiczów oraz do oddziałów ZKwP. Informacja do Klubowiczów zostanie powtórnie wysłana jeszcze po świętach wielkanocnych
W najbliższych dniach zostanie również rozesłana informacja w języku angielskim do członków Klubów: Czeskiego i Słowackiego oraz do innych Klubów RR w Europie. Informację w j. angielskim przygotowała Magdalena Buczyńska.

Dyplomy, teczki, numerki, nagrody, medale:
Zgodnie z zapewnieniem Przewodniczącego oddz. ZKwP w Bytomiu, współorganizatora wystawy, medale zostaną zapewnione przez oddz. w Bytomiu. Małgorzata Branny zaznaczyła, że medale powinny mieć informację, ze pochodzą z wystawy klubowej (np. w formie nalepki).

Klub musi wykonać i zakupić pozostałe nagrody. Są na to przewidziane środki w budżecie Klubu na rok 2009. Izabela Gołąb zgodziła się koordynować wszystkie sprawy związane z tym tematem. W tym: zrobić zestawienie potrzebnych pucharów/nagród za wszystkie klasy i konkurencje. Małgorzata Branny zaproponowała, aby puchary i nagrody (typu: pateny i in.) zakupić wraz z oddz. Bytomskim ZKwP, wtedy koszt będzie mniejszy (rabat), jednak wyboru konkretnych pucharów i nagród powinien dokonać Klub z katalogu producenta.

Izabela Gołąb podjęła się wykonania w konsultacji z oddz. w Bytomiu  teczek na oceny, toreb papierowych - na wzór z ubiegłego roku oraz numerków startowych i dyplomu (ewentualnie przy udziale grafika z oddz. bytomskiego ZKwP).

Magdalena Buczyńska zaproponowała, aby na dyplomie z wystawy zamieszczać zdjęcie psa, który został BISS poprzedniej wystawy klubowej i aby stało się to zasadą obowiązującą na przyszłe wystawy klubowe. Pozostali uczestnicy obrad wyrazili zgodę.
Małgorzata Branny zaproponowała, że poprosi Joannę Borowiec o zdjęcie jej psa - Matabo Mozi Folwark Zwierzęcy (zw. BISS z Nowego Targu), i równocześnie uzyska jej zgodę na wykorzystanie zdjęcia lub też grafiki zrobionej na podstawie zdjęcia (z zależności od możliwości technicznych i projektu) na dyplomie.

Beata Gargas zaproponowała aby jak najszybciej zwrócić się z apelem do Klubowiczów o sponsorowanie lub kupienie nagród dla uczestników wystawy: na forum internetowym, na stronie internetowej Klubu oraz w e-mailach do klubowiczów. Sponsorzy zostaną wymienieni w katalogu, który ma być drukowany od ok. 24.04. Iza Gołąb wyraziła zgodę aby jej dane – czyli e-mail i telefon – zostały podane jako kontakt dla sponsorów. Przygotuje również tekst apelu.

Sekretarz ringu, tłumacz
Izabela Gołąb wyjaśniła, ze osoby te już są zapewnione przez oddz. w Bytomiu, jednak obecnie koszt nie jest znany. Podjęła się wyjaśnienia, kto opłaci sekretarza i tłumacza, Klub czy oddział w Bytomiu.

Zakwaterowanie i poczęstunek dla sędziego
Małgorzata Branny oświadczyła, że jest gotowa w porozumieniu z oddz. w Bytomiu, zaopiekować się sędzią, jeśli będzie taka potrzeba, ponieważ również z ramienia oddz. krakowskiego ZKwP podejmuje się
takich zadań.

Ilość zgłoszeń na wystawę
Na dziś nie jest zarządowi znana liczba psów, które zgłoszone zostały na wystawę. Należy się jednak liczyć z większą liczbą psów niż w ubiegłym roku, więc wszelkie dyplomy, teczki itp. należałoby przygotować na ok. 100 uczestników.

Poczęstunek dla wystawców i impreza integracyjna
Hanna Nycz poinformowała, że został przez nią wstępnie zarezerwowany ośrodek w Chechle dla uczestników wystawy, gdzie jest zapewniony nocleg oraz również może odbyć się impreza integracyjna po cursingu (ośrodek może przygotować poczęstunek) . Konieczne jest jednak podanie  pełniejszej informacji na ten temat do wiadomości uczestników wystawy. Hanna Nycz ma opracować tekst zawiadomienia.

Beata Gargas zaproponowała, aby na samej wystawie dla wystawców był dostępny tzw. „szwedzki stół” z poczęstunkiem, tak jak było w ubiegłym roku w Nowym Targu. Należy zwrócić się przed wystawą do Klubowiczów z prośbą o przygotowanie i przywiezienie ciast lub przekąsek, Klub powinien zadbać o napoje.

Paulina Berndt zapytała jakie zadania wykonuje pani Bożena Doroz, która zadeklarowała, że będzie pomagać w organizacji wystawy. Iza Gołąb wyjaśniła, że wszystkie szczegóły do tej pory uzgadniała z p. Doroz i jest z nią w stałym kontakcie. Druk ulotek i plakatów - zadanie wykonane przez oddział ZKwP Bytom, osoba koordynująca pani Bożena Doroz.

 
8. Podjęcie uchwały nr ZZ 06/2009 o przyjęciu nowych członków Klubu

Na wniosek Beaty Gargas Zarząd Klubu przyjął w poczet członków Klubu 2 osoby, które przesłały deklaracje członkowskie oraz oświadczyły, ze są członkami ZKwP. Są to:
Ze względu na tajność danych osobowych, protokoły opublikowane na stronie Klubu nie zawierają nazwisk, adresów ani innych danych Klubowiczów.

Uchwała nr ZZ 06/2009 została przyjęta jednogłośnie. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

9. Podjęcie uchwały nr ZZ 07/2009 o skreśleniu osób z listy członków Klubu

Zarząd Klubu podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu osób, które nie zapłaciły składki członkowskiej za rok 2007 lub zrezygnowały z członkostwa w Klubie .
Beata Gargas wyjaśniła, że osobom zalegającymi ze składkami wysłano w styczniu 2008 ostatnie ponaglenie nt. wpłaty składek, a listę tych osób sporządziła poprzednia wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych Jolanta Schwien. Biorąc pod uwagę fakt, że wielokrotnie przypominano o wpłacie składek, Zarząd zdecydował, aby nie wysyłać osobom skreślonym z listy członków następnego pisma informującego o wykreśleniu, gdyż naraziłoby to Klub na dodatkowe koszty biurowe i pocztowe, a osoby wykreślone od dawna nie są zainteresowane członkostwem w Klubie.

Osoby skreślone z listy członków to:
Ze względu na tajność danych osobowych, protokoły opublikowane na stronie Klubu nie zawierają nazwisk, adresów ani innych danych Klubowiczów.

Uchwała nr ZZ 07/2009 została przyjęta jednogłośnie. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0


11. Omówienie spraw związanych z finansami Klubu.

Paulina Berndt zaproponowała, aby Skarbnik Hanna Nycz zwróciła się z prośbą do kierowniczki biura ZKwP w Sopocie o przesłanie aktualnego zestawienia wpłat tytułem składek członkowskich.
 
Hanna Nycz oświadczyła, ze zwróci się również pisemnie do poprzedniego skarbnika Klubu o przesłanie dokumentacji finansowej Klubu za lata ubiegłe (chodzi gównie o druki KP) Dodatkowo zgłosiła wniosek, aby konto dodatkowe klubu, używane do rozliczeń wewnętrznych (będące w gestii poprzedniego skarbnika) przestało być używane, a  środki na nim zgromadzone zostały przelane na nowe konto Klubu, które zostanie utworzone w Krakowie.  Wniosek ten został przyjęty.

W zw. z planowanymi kosztami organizacji wystawy Zarząd Klubu upoważnił skarbnika Hannę Nycz do wystąpienia do oddz. w Sopocie o wypłatę pieniędzy w wysokości 4000 zł (słownie cztery tysiące złotych) z konta Klubu na preliminarz wystawowy, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Klubu w dn. 13.03.2009 (uchwała UW 04/2009). Środki mają zostać przelane na konto osobiste Skarbnika, do szczegółowego rozliczenia po wystawie.


12. Omówienie spraw związanych z przynależnością członków Klubu do ZKwP

Beata Gargas poinformowała, że nie wszyscy członkowie Klubu podali w deklaracjach członkowskich numery swoich legitymacji ZKwP. Zaproponowała, że w najbliższym czasie zwróci się do członków Klubu z prośbą o uzupełnienie tych danych. Zgodnie z Regulaminem Klubu Ras, Zarząd Klubu zobowiązany jest zapewnić bieżącą kontrolę przynależności do Związku osób uznanych za członków Klubu.

Paulina Berndt zaproponowała, aby po uzupełnieniu bazy danych członków zwrócić się z pisemną prośbą do oddziałów ZKwP z pytaniem o członkostwo w ZKwP członków Klubu. Proponowany termin realizacji zadania: wrzesień/padziernik 2009. Wnioski zostały przyjęte.

13. Omówienie spraw związanych z aktualizacjami i wyglądem strony internetowej (w tym utworzenia nowych działów)

Magdalena Buczyńska, będąca obecnie webmasterem strony internetowej Klubu zaproponowała kilka zmian, uaktualnień i propozycji stworzenia nowych działów na stronie:

- zmiana nazwy zakładki „Who is Who?” na nazwę „Klubowicze”, aktualizacja wpisów członków Klubu  dostępnych w tym dziale oraz zachęcenie pozostałych Klubowiczów do przysyłania swoich krótkich „wizytówek” . Wniosek ten został przyjęty.

- stworzenie specjalnego miejsca, w którym znajdzie się krótka informacje i/lub zdjęcia psów i suk, które odeszły. Zakładka mogłaby nosić tytuł „In memoriam” lub „Za tęczowym mostem”. Należy jednak zwrócić się z pytaniem do Klubowiczów, którzy stracili swoje psy, czy popierają  taką formę ich upamiętnienia. Nie wyznaczono osoby do tego zadania.

- utworzenie w dziale „Wydarzenia w Klubie” podstrony „Akcje”, na której prezentowane byłyby wszystkie akcje, które zaproponowali lub zaproponują członkowie Klubu i które zyskały aprobatę Zarządu Klubu. Obecnie na zamieszczenie w tym dziale czeka akcja „Bezpieczny rodezjan”, która zaproponowana została przez Jolantę Wrońską i opracowana przy udziale Hanny Nycz i Agnieszki Gabryelczyk-Leguckiej. W przyszłości planowana jest akcja np. o zabezpieczaniu naszych psów przed kleszczami, które są coraz częstszą przyczyną chorób, a nawet śmierci psów. Wniosek ten został przyjęty.
Poddano też pod dyskusję, czy na stronie internetowej Klubu powinna znaleźć się infomacja o „Akcji przeciw pseudohodowlom”, którą prywatnie prowadzi Monika Loda. Pomysł ten nie uzyskał na razie aprobaty, ponieważ w ocenie niektórych członków Zarządu mógłby zostać odczytany jako propagowanie wyłącznie rekomendowanych hodowli klubowych, co stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami hodowli psów tylko pod patronatem ZKwP, którego Klub jest częścią.

- aktualizacja działu „Galeria Klubowych Pręgusów”. Obecnie galeria ta nie istnieje. Zarząd widzi potrzebę stworzenia tego działu. W czasie obrad wywiązała się jednak długa dyskusja nad tym, w jakiej formie i na jakich zasadach galeria ta ma zostać stworzona. Dyskutowano zwłaszcza o tym, czy przedstawiać wszystkie psy należące do członków Klubu, czy też tylko rekomendowane? Czy podawać tylko ich imiona, czy też imiona z przydomkami hodowlanymi,  czy podawać tytuły wystawowe czy nie? Czy powinien być tylko jeden dział i psy umieszczone w nim alfabetycznie, czy kilka działów np. championy, championki, za tęczowym mostem i in. Z uwagi na wagę tematu, postanowiono szczegółowo omówić tę propozycję na Forum Zarządu.

- utworzenie osobnego działu sportowego, który miałby pełnić rolę informacyjną na temat dostępnych sportów i ich zasad,  imprez sportowych oraz, w przyszłości, udziału psów należących do Klubowiczów w imprezach sportowych. Wniosek ten został przyjęty. Nie ustalono dokładnej nazwy tego działu.

- dołączenie do strony internetowej modułu dot. statystyk odwiedzin na stronie. Magdalena Buczyńska podjęła się rozeznania jaki jest koszt i zasady działania takich modułów.

Paulina Berndt zwróciła się z wnioskiem o ujednolicenie grafiki strony pod względem kolorystyki, kroju i wielkości czcionek używanych na stronie. Wniosek ten został przyjęty.
Magdalena Buczyńska zaproponowała, że przedstawi projekt na forum.

Małgorzata Branny zgłosiła wniosek, aby zamieścić na stronie internetowej informację o Klubowej Wystawie Psów Gończych w Krakowie w roku 2009. Wywiązała się dyskusja, czy informacja ta ma być umieszczona na str. głównej czy w innym miejscu. Ostatecznie zdecydowano, aby w dziale „Wystawy” utworzyć podstronę na temat wystaw psów dla grupy VI, aby dzięki temu Klubowicze mieli łatwiejszy dostęp do informacji o tych wystawach.

Na koniec tego punktu, wywiązała się dyskusja nad zmianą całego wyglądu strony, w tym zwłaszcza banera głównego. Mając na uwadze ograniczone środki finansowe przeznaczone w tym roku na cele związane z grafiką strony postanowiono sprawę zmiany banera pozostawić do dalszej dyskusji. Problemem jest również projekt banera, a zwłaszcza jego szczegółowa grafika wraz ze zdjęciem/zdjęciami psów. Padły propozycje, aby decyzję o zatwierdzeniu banera przyjąć na zasadach konkursu (jak w przypadku logo Klubu) lub też pozostawić do decyzji Walnego Zgromadzenia członków Klubu (po przedstawieniu projektów wstępnie zaakceptowanych przez Zarząd). Na stronie internetowej lub na banerze powinno znaleźć się również logo Klubu oraz logo ZKwP.
Magdalena Buczyńska  zaproponowała, że zrobi rozeznanie w firmach zajmującym się projektowaniem stron internetowych i określi orientacyjny koszt wymiany banera i zmiany grafiki strony.


14. Podjęcie uchwały nr ZZ 08/2009 dot. powołania nowej Rady Redakcyjnej Klubu na kadencję Zarządu 2009-2012.

Beata Gargas zgłosiła wniosek o powołanie Nowej Rady Redakcyjnej, ponieważ zgodnie z
uchwałą Zarządu Klubu nr ZZ 12/2007 z dn. 25.05.2007, kadencja poprzedniej Rady skończyła się wraz z kadencją poprzedniego Zarządu.

Zgłoszono następujące kandydatury do Rady Redakcyjnej Klubu:
Redaktor Naczelny: Paulina Berndt
Redaktor Techniczny Biuletynu: Edyta Ossowska
Członkowie Rady: Magdalena Buczyńska, Izabela Gołąb.
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę. Przeprowadzono głosowanie jawne nad składem Rady w proponowanym składzie.
Uchwała nr ZZ 08/2009 została przyjęta jednogłośnie. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

 
15. Wolne wnioski.
Izabela Gołąb zgłosiła wniosek, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Klubu poddać pod głosowanie zmianę w Regulaminie Klubu odnośnie ponownego zapisania się do Klubu członka uprzednio wykluczonego z listy członków, gdyż obecnie obowiązujący okres 4 letni od momentu wykluczenia i możliwości ponownego zapisania się do Klubu jest bardzo długi. Wniosek został przyjęty.

16. Zamknięcie zebrania.
Przewodnicząca zebrania zamknęła zebranie, dziękując wszystkim obecnym za udział.

________________________________

Na tym protokół zakończono i podpisano:


Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu: Małgorzata Branny


Sekretarz Obrad zebrania Zarządu: Paulina Berndt


Protokolant: Beata Gargas

 
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl