Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

28.12.2009 Zebranie Zarządu Klubu

Protokół z zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 28.12.2009, miejsce: telekonferencja przez Skype, godz: 18:15

Osoby obecne na zebraniu:
1. Edyta Ossowska –Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych
2. Izabela Gołąb – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
3. Hanna Nycz - Skarbnik
4. Magdalena Buczyńska – Członek

1. Otwarcie zebrania zarządu Klubu.

Wiceprzewodnicząca Klubu Edyta Ossowska otworzyła zebranie, a następnie przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Stopień przygotowania wystawy klubowej 2010.
7. Ogłoszenie konkursu na moderatora forum.
8. Formalności dotyczące uchwał.
9. Omówienie szczegółów, pisma wiodącego do Komisji Rewizyjnej Klubu Rasy RR, dotyczącego poprawności działania Klubu.
10. Organizacja walnego zebrania członków Klubu.
11. Obecny stan Klubowiczów (ilość), pod kątem przynależności do ZKwP
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie zebrania

2.Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu Klubu.

Magdalena Buczyńska zgłosiła na Przewodniczącą zebrania Edytę Ossowską, która wyraziła zgodę i została wybrana jednogłośnie przez wszystkich.
Glosów za:4,  przeciw:0,  wstrzymało się:0

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.

Edyta Ossowska zgłosiła na Sekretarza Magdalenę Buczyńską i Izabelę Gołąb na protokolanta. Magdalena Buczyńska i Izabela Gołąb wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji podczas obrad.
Głosów za:4, przeciw:0, wstrzymało się:0

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały spełnione. Do skuteczności uchwał zebrania Zarządu niezbędna jest obecność, co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej z Wiceprzewodniczącej. W związku z powyższym, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Edyta Ossowska zgłosiła wniosek formalny, aby wykluczyć punkt 6 porządku obrad, tj. „Stopień przygotowania wystawy klubowej 2010”, z powodu nieobecności podczas zebrania Przewodniczącej Klubu – Małgorzaty Branny. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Głosów za:4, przeciw:0, wstrzymało się :0


Zatwierdzony porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Ogłoszenie konkursu na moderatora forum.
7. Formalności dotyczące uchwał.
8. Omówienie szczegółów pisma wiodącego do Komisji Rewizyjnej Klubu Rasy RR, dotyczącego poprawności działania Klubu.
9. Organizacja walnego zebrania członków Klubu.
10. Obecny stan Klubowiczów (ilość), pod kątem przynależności do ZKwP.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie zebrania

6. Ogłoszenie konkursu na moderatora forum.

W związku z rezygnacją jednego z moderatorów forum Klubu, zaistniała konieczność wznowienia konkursu na moderatora forum.
Edyta Ossowska zaproponowała dwie dodatkowe osoby. Izabela Gołąb zaproponowała, aby ogłaszany konkurs odbył się na takich samych zasadach, jak dotychczas. Ostatecznie ustalono, że poszukujemy dwóch kandydatów, tj. na moderatora oraz drugą osobę na ewentualne zastępstwo.
W związku z tematem dotyczącym moderatorów forum, wywiązała się rozmowa o braku administratora forum. Izabela Gołąb zaproponowała, aby opiekę nad forum sprawował Zarząd, do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata na powyższą funkcję.
Do powyższego wszyscy ustosunkowali się pozytywnie.

7. Formalności dotyczące uchwał.

Izabela Gołąb poprosiła, o zaopiniowanie sposobu składania podpisów na przyjętych uchwałach, nadmieniając, iż niezwłocznie wymagają one uzupełnienia. Dotyczyło to również uchwał, które zostały podjęte w okresie, gdy funkcję wiceprzewodniczącej Klubu sprawowała Beata Gargas. Zaproponowała, aby całość dokumentacji przesłać w kolejności do poszczególnych członków Zarządu Klubu.
Powyższe spotkało się z aprobatą członków Zarządu.


8. Omówienie szczegółów pisma wiodącego do Komisji Rewizyjnej Klubu Rasy  RR, dotyczącego poprawności działania Klubu.

Izabela Gołąb zaproponowała, aby wystosować pismo do Komisji Rewizyjnej naszego Klubu, z prośbą o sprawdzenie dokumentacji klubowej, regulaminów Klubu, uchwał, etc. celem stwierdzenia zgodności działania z regulaminami oraz regulaminami nadrzędnymi. Edyta Ossowska powiedziała , żeby zrobić to możliwie jak najszybciej, podając termin do  15 stycznia 2010roku.
Wszyscy byli zgodni, że zachodzi taka potrzeba.
Hanna Nycz zaproponowała, aby w pracę nad projektem zmian dot. Regulaminu Etycznego klubu poprosić i zaangażować Komisję Rewizyjną, celem ujednolicenia z pozostałymi regulaminami Klubu.
Pomysł spotkał się z aprobatą i stwierdzeniem, że można by rozważyć taką ewentualność.

9. Organizacja walnego.

Edyta Ossowska zaproponowała, by kolejne walne zebranie zorganizować na Śląsku. Nadmieniła że poprosi Komisję Rewizyjną , w osobie min. Bożeny Doroz o współpracę, oraz innych Klubowiczów, czy też osoby zainteresowane pomocą w organizacji. Zostaną rozesłane maile do Klubowiczów, z zapytaniem i ewentualną prośbą o współpracę.
Hanna Nycz zaproponowała, aby zebranie walne odbyło się na Śląsku, tyle, że w miejscu o wiele ciekawszym aniżeli nasza aglomeracja śląska, np.: Wisła, Brenna, Ustroń itd., okolice nie dość, że dysponują ogromną oferta hotelową, to jeszcze są urokliwe i z dobrym dojazdem.

Powyższe propozycje zostały do ustalenia, w zależności od warunków finansowych, związanych z organizacją zebrania walnego. Termin zebrania także będzie jeszcze ustalany.

10. Obecny stan Klubowiczów (ilość), pod kątem przynależności do ZKwP.

Hanna Nycz, skarbnik Klubu poinformowała, że nadal trwa weryfikacja Klubowiczów, pod kątem przynależności do ZKwP. Zostały rozesłane maile do oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce, z prośbami o pomoc i udzielenie odpowiedzi, dotyczącej przynależności członków Klubu do ZKwP. Na chwilę obecną spływają informacje z oddziałów, więc ustalenie faktycznej liczby Klubowiczów będzie możliwe po zakończeniu weryfikacji (uzyskaniu danych z oddziałów ZKwP).


11. Wolne wnioski.

1.Zarząd Klubu wyraził potrzebę konsultacji prawniczych, w związku ze sprawą dotyczącą konkursu F’OTO Rodezjan. Postanowił na przyszłość zasięgać opinii prawnej w sytuacjach budzących wątpliwości oraz przy tworzeniu regulaminów. Edyta Ossowska zaproponowała, aby w sprawach wątpliwych prawnie zwrócić się o pomoc do prawników działających przy ZKwP. Pozostali członkowie Zarządu wyrazili aprobatę.

2.Izabela Gołąb zwróciła uwagę, że zapis na stronie głównej Klubu, w zakładce  ‘Nasz Klub/Chcesz się przyłączyć’  wprowadza w błąd osoby, które wysyłają deklarację celem przystąpienia do Klubu. Zapis ten, nieco odbiega od ustalonych procedur przyjmowania kandydatów, należy w najbliższym czasie ujednolicić tekst, aby był zgodny z przyjętymi  procedurami dot. przyjmowania członków Klubu.
Wyrażono aprobatę, by dokonać zmian.

 

12. Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca zebrania zamknęła zebranie, dziękując wszystkim obecnym za udział.

_______________________________
Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodnicząca Obrad zebrania Zarządu: Edyta Ossowska

Sekretarz Obrad zebrania Zarządu: Magdalena Buczyńska

Protokolant: Izabela Gołąb

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl