Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

25.05.2007 Zebranie Zarządu Klubu

Zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, 25.05. 2007, miejsce: telekonferencja na Skype, godz. 21.00.

Osoby obecne na zebraniu:

1. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
2. Paulina Berndt - Sekretarz
3. Jarosław Prokop – Skarbnik
4. Joanna Borowiec - Członek

I. Przebieg obrad:
 
1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Wiceprzewodnicząca Zarządu Jolanta Schwien otworzyła zebranie, a następnie przestawiła porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Zarządu Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały ZZ 07 / 2007 o przyjęciu nowych członków klubu.
7. Podjęcie uchwały ZZ 08 / 2007 dot. przyjęcia rezygnacji Renaty Sienkiewicz i Katarzyny Ozimek z udziału w siedmioosobowym gremium zarządu klubu.
8. Podjęcie uchwały ZZ 09 / 2007 dot. nowego podziału funkcji w zarządzie klubu (do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu).
9. Podjęcie uchwały nr ZZ 10/ 2007 dot. powołania Grup Zadaniowych przy zarządzie Klubu, zgodnie z uchwałą WZ 08 / 2007 Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 31.03.2007 r. , jak również w związku z czasowym zmniejszeniem się składu zarządu klubu.
10. Przyjęcie przez zarząd uchwały ZZ 11 / 2007 dot. przyjęcia rezygnacji Ewy Spyry z Zespołu Redakcyjnego Klubu 
11. Podjęcie uchwały nr ZZ 12/ 2007 dot. wyznaczenia kompetencji i zakresu prac redaktora naczelnego biuletynu przez zarząd klubu oraz powołania zespołu redakcyjnego w nowym składzie (pod nazwą Rady Redakcyjnej Klubu). 
12. Przyjęcie nowego planu pracy zarządu w nowym składzie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania Zarządu

Paulina Berndt zgłosiła Jolantę Schwien na Przewodniczącą zebrania Zarządu. Jolanta Schwien wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Jarosław Prokop zgłosił kandydatury Joanny Borowiec jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Joanna Borowiec oraz Paulina Berndt wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie kandydatki zostały następnie wybrane jednogłośnie przez wszystkich obecnych:

Joanna Borowiec  – jako Sekretarz Obrad
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

6. Podjęcie uchwały ZZ 07 / 2007 dot. przyjęcia nowych członków klubu

Zarząd przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Jolanty Schwien o przyjęcie nowych członków klubu na podstawie przesłanych przez nich deklaracji. Zarząd przyjął w poczet członków 3 osoby, która wyraziły pisemnie chęć przynależności do Klubu i oświadczyły, że są członkami Związku Kynologicznego w Polsce.

Dorota Tokarska
Agnieszka Błach
Bożena Woźniak-Pachota

 Uchwałę ZZ 07 / 2007 przyjęto w następujący sposób:

Głosów za przyjęciem uchwały: 4
Głosów przeciwko: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

7. Podjęcie uchwały ZZ 08 / 2007 dot. przyjęcia rezygnacji Renaty Sienkiewicz i Katarzyny Ozimek z udziału w siedmioosobowym gremium zarządu klubu.
 
W dniu 08 maja 2007 Renata Sienkiewicz i Katarzyna Ozimek złożyły rezygnację z udziału w pracach zarządu klubu oraz z pełnionych funkcji. Swoją rezygnację umotywowały brakiem czasu na pracę dla klubu oraz brakiem motywacji do dalszej pracy w istniejącym zespole. Zgodnie z uchwalą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu WZ 41 / 2006 z dnia 27 maja 2006 r. zawiadomienia i przesłane mailem lub faksem są prawomocne. W związku z tym przesłane mailem pisemne zawiadomienia Renaty Sienkiewicz i Katarzyny Ozimek o rezygnacji z udziału w pracach zarządu oraz o rezygnacji z powierzonych im przez zarząd Klubu funkcji Przewodniczącej Zarządu Klubu oraz Wiceprzewodniczącej Zarządu Klubu ds. Hodowli zostały uznane za prawomocne. Jarosław Prokop zgłosił wniosek formalny o przyjęcie rezygnacji obu w.w. członków zarządu Klubu.

Uchwałę ZZ 08 / 2007 przyjęto w następujący sposób:

Głosów za przyjęciem rezygnacji: 4
Głosów przeciwko: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

8. Podjęcie uchwały ZZ 09 / 2007 dot. nowego podziału funkcji w zarządzie Klubu (do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu Klubu przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu). 

Na wniosek Jolanty Schwien zarząd przeprowadził głosowanie nad nowym podziałem funkcji wewnątrz pozostałego pięcioosobowego gremium zarządu. Dotychczasowy podział funkcji / obsadzenie stanowisk w zarządzie / określa Uchwała Zarządu z dnia 27 maja 2006 r. W związku z rezygnacją Renaty Sienkiewicz i Katarzyny Ozimek z powierzonych im w dniu 27 maja 2006 r. przez  zarząd Klubu funkcji, Jolanta Schwien zaproponowała następujący, nowy podział funkcji:

Paulina Berndt, sekretarz, przejmie obowiązki Przewodniczącej Zarządu Klubu (do pierwszego posiedzenia zarządu po wyborach uzupełniających).

Paulina Berndt wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków Przewodniczącej Zarządu Klubu (do pierwszego posiedzenia zarządu po wyborach uzupełniających).

Joanna Borowiec, członek, przejmie obowiązki Wiceprzewodniczącej Zarządu Klubu ds. Hodowlanych (do pierwszego posiedzenia zarządu po wyborach uzupełniających). 

Joanna Borowiec wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków  Wiceprzewodniczącej ds. Hodowlanych do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu Klubu przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych (bez zmian)

Jarosław Prokop – Skarbnik (bez zmian)

Jacek Romankiewicz – Członek Zarządu (bez zmian) 

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 09/ 2007 głosów 4, przeciw 0 wstrzymało się 0


9. Podjęcie uchwały nr ZZ 10/ 2007 dot. powołania Grup Zadaniowych przy zarządzie Klubu, zgodnie z uchwałą WZ 08 / 2007 Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 31.03.2007 r., jak również w związku z czasowym zmniejszeniem się składu zarządu klubu.

Na wniosek Jolanty Schwien zarząd ustalił skład grup zadaniowych oraz zakres ich prac (mając na uwadze uchwały nr WZ 6/2007, 7/2007, 8/2007, 9/2007, 23/2007, 24/2007, 25/2007 podjęte przez Walne Zgromadzenie z dnia 31.03.2007). Warunkiem jest wyrażenie zgody przez wszystkie wymienione poniżej osoby na udział w pracach grupy zadaniowej.
1) Grupa zadaniowa ds. bazy danych hodowlanych

Edyta Ossowska
Jacek Pęgowski
Waldemar Troć
Andrzej Wąsowski

Zadania:
a) omówienie szczegółów technicznych;

b) wybranie dla klubu najkorzystniejszej opcji zakupu;

c) opracowanie standardów dla baz danych;

d) współpraca i kontakty z informatykami;
 

2) Grupa zadaniowa ds. hodowlanych

Małgorzata Branny
Beata Gargas
Edyta Ossowska
Katarzyna Czaplicka

Zadania:

a) Przygotowanie preliminarza wystawy klubowej w roku 2008 + określenie kandydatur sędziów;

b) konsultacje z Główną Komisją Szkolenia Psów (przewodniczący: pan Rurarz), klubem Gończych (przewodnicząca: Barbara Larska), klubem Hovowarta i innymi klubami rasy w Polsce;

c) sporządzenie orientacyjnego kosztorysu egzaminu bonitacyjnego;

d) dyskusja nad Kodeksem Etycznym Doradcy Regionalnego;

e) opracowanie zasad działania Doradców Regionalnych, trybu ich powoływania, kryteriów doboru, czasu trwania kadencji, ilości osób, klucza (podział wg regionów, wg doświadczenia, wg ilości miotów) oraz zasad zawiadamiania klubowiczów o naborze nowych Doradców;

f) przygotowanie przykładowych / wzorcowych / umów kupna sprzedaży szczenięcia, umowy krycia i umowy hodowlanej;

g) przygotowanie bazy danych pogłowia rodezjanów rodowodowych w Polsce;

h) przygotowanie bazy danych psów i suk w Klubie Rasy Rhodesian Ridgeback.


Warunkiem pracy danej osoby w grupie zadaniowej jest wyrażenie przez nią zgody.

Grupy zadaniowe mogą być poszerzane o dodatkowe osoby w miarę potrzeb.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 10/ 2007 głosów 4, przeciw 0 wstrzymało się 0


10. Podjęcie przez zarząd uchwały ZZ 11 / 2007 dot. przyjęcia rezygnacji Ewy Spyry z Zespołu Redakcyjnego Klubu 

W dniu 04.05.2007 Ewa Spyra złożyła rezygnację z pracy w trzyosobowym zespole redakcyjnym Klubu, powołanym uchwałą zarządu ZZ 03 / 2006 z dnia 10 lipca 2006 r. (Ewa Spyra: public relations, promocja klubu). Swoją rezygnację umotywowała stanem zdrowia.

Zgodnie z uchwalą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu WZ 41 / 2006 z dnia 27 maja 2006 r. zawiadomienia i przesłane mailem lub faksem są prawomocne. W związku z tym przesłane mailem pisemne zawiadomienie Ewy Spyry o rezygnacji z udziału w pracach zespołu redakcyjnego zostało uznane za prawomocne. Joanna Borowiec zgłosiła wniosek formalny o przyjęcie rezygnacji Ewy Spyry z funkcji osoby odpowiedzialnej za public relations i promocję Klubu.

Uchwałę ZZ 11 / 2007 przyjęto w następujący sposób:

Głosów za przyjęciem: 4
Głosów przeciwko: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

11. Podjęcie uchwały nr ZZ 12/ 2007 dot. wyznaczenia kompetencji i zakresu prac redaktora naczelnego biuletynu przez zarząd klubu oraz powołania Zespołu Redakcyjnego Klubu w nowym składzie (pod nazwą Rady Redakcyjnej Klubu). 

Zarząd Klubu przeprowadził głosowanie nad uchwałą ZZ 12 / 2007 w następującym brzmieniu:

W związku z pisemną rezygnacją Ewy Spyry z funkcji osoby odpowiedzialnej za public relations klubu w Zespole Redakcyjnym Klubu, zarząd proponuje na jej miejsce Paulinę Dębiec. Paulina Dębiec wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Jednocześnie, zgodnie z uchwalą zarządu ZZ 03 / 2006 (która stanowi, że zespół redakcyjny może być w przyszłości powiększany o innych członków Klubu zainteresowanych współpracą i posiadających predyspozycje w tym kierunku) zarząd poszerza skład Zespołu Redakcyjnego Klubu o kolejną osobę –  Edytę Ossowską. Edyta Ossowska otrzymuje funkcję Redaktora Technicznego Biuletynu. Wyraziła ona zgodę na pełnienie tej funkcji.

Zespól Redakcyjny Klubu w nowym, poszerzonym składzie zmienia nazwę na Radę Redakcyjną Klubu.

Kadencja Rady Redakcyjnej Klubu trwa tak długo jak kadencja Zarządu Klubu.
Po każdych nowych wyborach do zarządu Klubu Rada Redakcyjna konstytuuje się od nowa, na wniosek i na mocy uchwały nowego zarządu Klubu.

Rada Redakcyjna Klubu:

a) opracowuje biuletyn klubu pod względem treści i grafiki;
b) samodzielnie redaguje lub tłumaczy artykuły związane z rasą RR i klubem;
c) dokonuje korekty językowej nadesłanych do biuletynu materiałów; 
d) pozyskuje aktywnie informacje dotyczące hodowli, zdrowia i odchowu szczeniąt oraz weryfikuje te informacje pod względem merytorycznym i etycznym (dotyczy to również materiałów dostarczanych do biuletynu przez członków klubu oraz autorów spoza klubu);
e) uaktualnia stronę internetową klubu (osoba odpowiedzialna: Joanna Borowiec);
f) pośredniczy w kontakcie z czasopismami kynologicznymi i dostarcza im informacji o klubie oraz o rasie rhodesian ridgeback;
g) propaguje klub na zewnątrz (public relations, promocja, ogłoszenia prasowe, reklama klubu) (osoba odpowiedzialna: Paulina Dębiec).

Redaktor naczelny przewodniczy Radzie Redakcyjnej Klubu.

Ostateczna decyzja o publikacji bądź odrzuceniu materiałów przesyłanych do biuletynu klubu należy do redaktora naczelnego (po uprzednim zaopiniowaniu tych materiałów przez Radę Redakcyjną Klubu). Redaktor naczelny ponosi  odpowiedzialność za treści zawarte w biuletynie klubowym. Rada Redakcyjna Klubu może być poszerzana o nowych członków klubu, zainteresowanych współpracą i posiadających predyspozycje w tym kierunku.


12. Przyjęcie nowego planu pracy zarządu w nowym składzie.

Zarząd przyjął plan pracy po zmianach uchwałą ZZ 13/2007 (załącznik nr 1).
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

13. Wolne wnioski

1. Przygotowanie pisma do Sopotu z informacją o rezygnacji Renaty Sienkiewicz z udziału w pracach zarządu i pełnienia funkcji Przewodniczącej Klubu – wniosek zgłoszony przez Paulinę Berndt.

Oddane głosy:
Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

2. Mając na uwadze fakt, że w porządku obrad zebrania zarządu w pierwszym kwartale 2007 roku nie znalazł się punkt dot. głosowania nad rezygnacją Jolanty Schwien ze sprawowania funkcji Redaktora Naczelnego Biuletynu Klubu Rasy RR (złożoną dnia 27.03.2007) oraz mając na uwadze fakt, że na zebraniu zarządu w drugim kwartale 2007 roku (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr WZ 3/2007) podjęta została uchwała o zakresie obowiązków Redaktora Naczelnego Biuletynu Klubu Rasy RR, Jolanta Schwien wycofała swoją rezygnację. Jolanta Schwien jest w dalszym ciągu zainteresowana pełnienieniem w/w funkcji. Zarząd wyraził zgodę na pełnienie przez Jolantę Schwien obowiązków Redaktora Naczelnego Biuletynu Klubu Rasy RR na drodze głosowania.

Oddane głosy:
Za: 4, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
 

14. Zamknięcie zebrania.

Przewodnicząca obrad Jolanta Schwien zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za udział.

Przewodnicząca obrad zebrania Zarządu:

Jolanta Schwien


Sekretarz obrad zebrania Zarządu:

Joanna Borowiec
 

Protokolant obrad Zebrania Zarządu:

Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl