Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

31.03.2007 Walne Zebranie Członków Klubu w Krakowie

Data: sobota, 31.03.2007 r.
Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, Al. Jana Pawła II 232
Rozpoczęcie zebrania: godzina 10.30, wstęp od godz. 9.30


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Renata Sienkiewicz otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia. Podziękowała osobom uczestniczących w pracach Klubu oraz grupie krakowskiej za miłą gościnę. Następnie odczytała planowany porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR i działalności Klubu za okres między zgromadzeniami (maj 2006 - marzec 2007)
7. Sprawozdanie finansowe skarbnika (bilans za okres między zgromadzeniami)
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za okres między zgromadzeniami
9. Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za okres między zgromadzeniami
11. Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie
absolutorium dla zarządu Klubu

PRZERWA OBIADOWA

12. Uchwalenie planu pracy Klubu na rok 2007, ustalającego ogólny kierunek działania klubu oraz budżetu Klubu na rok bieżący
13. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2007
14. Dyskusja nad projektem Regulaminem Bonitacji Klubu
15. Uchwalenie Regulaminu Bonitacji
16. Wolne wnioski
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków
18. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.


2. Wybór Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia

Renata Sienkiewicz zaproponowała na Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia Jacka Romankiewicza, na Sekretarza - Joannę Borowiec, a na Protokolanta Paulinę Berndt. Wszystkie osoby wyraziły zgodę.
Osoby te zostały wybrane do pełnienia w/w funkcji przez podniesienie ręki.

Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0


3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jacek Romankiewicz zaznaczył, iż podstawę prawną przy organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu stanowią: Regulamin Klubu Rasy (grupy ras) ZKwP, Regulamin Zebrań ZKwP (obowiązuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału) oraz Statut ZKwP.

Wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwała Zarządu Klubu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jak również wymóg pisemnego zawiadomienia Członków Klubu i Zarządu Głównego ZKwP o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Jednocześnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał § 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, który stanowi, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.


4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 1 o powołanie Komisji Mandatowej w następującym składzie :

Komisja Mandatowa:
Beata Gargas - przewodnicząca
Andrzej Wąsowski - członek

Wniosek nr 1 został przyjęty 16 głosami wszystkich obecnych (jednogłośnie).
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 2 o powołanie Komisji Wnioskowej w następującym składzie :

Komisja Wnioskowa:
Jolanta Schwien - przewodnicząca
Jarosław Prokop - członek

Wniosek nr 2 został przyjęty 15 głosami wszystkich obecnych.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Beata Gargas ustaliła liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia oraz potwierdziła raz jeszcze, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Przewodnicząca Komisji Mandatowej potwierdziła również, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. W związku z tym Komisja Mandatowa uznała Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback w dniu 31.03.2007 r. za prawomocne, co stwierdziła odrębnym protokołem.

Przed wydaniem mandatów uprawniających do głosowania przez Komisję Mandatową Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że mandat mogą dostać tylko osoby pełnoletnie, które mają co najmniej rok stażu w ZKwP i opłaconą bieżącą składkę członkowską. Innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu mandat wyborczy nie przysługuje.

W trakcie zebrania została sporządzona lista obecności na osobnej kartce (16 osób obecnych; kopia listy w załączniku nr 1).

Wydanie mandatów do głosowania przez Komisję Mandatową nastąpiło za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej ZKwP. Warunkiem otrzymania mandatu było opłacenie składki członkowskiej ZKwP na rok 2007. Każda osoba uprawniona do głosowania odbiór mandatu pokwitowała własnoręcznym podpisem na osobnej liście (załącznik nr 2).
Wydano 16 mandatów uprawniających do głosowania.


5. Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został wyświetlony za pomocą rzutnika na ekranie.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu do głosowania.
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0


6. Sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR i działalności Klubu za okres między zgromadzeniami (maj 2006 - marzec 2007)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazał głos Jolancie Schwien, Wiceprzewodniczącej ds. organizacyjnych, która przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu Klubu Rasy RR oraz działalności Klubu (załącznik nr 3).


7. Sprawozdanie finansowe skarbnika (bilans za rok 2006 + budżet na rok 2007)

Jarek Prokop pełniący funkcję skarbnika w Zarządzie Klubu przedstawił bilans wpływów i wydatków klubu za rok 2006 (załącznik nr 4) oraz planowany budżet klubu na rok 2007 (załącznik nr 5) i zaznaczył przy tym, iż ostatnie dane finansowe pochodzą z grudnia 2006, więc bilans obejmuje tylko rok 2006.
Skarbnik stwierdził, że nie zgadzają się informacje uzyskane z oddziału gdańskiego z informacjami otrzymywanymi od członków o ich wpłatach.
Renata Sienkiewicz - Przewodnicząca Klubu jest umówiona z księgową oddziału i biurem rachunkowym na omówienie ostatecznego stanu wpłat w roku 2006 i w pierwszym kwartale 2007 na Klub.


8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za okres między zgromadzeniami

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Malte Schwien przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 6).


9. Dyskusja nad przestawionymi sprawozdaniami

9.1. Uwagi dot. sprawozdania z działalności Klubu oraz zarządu.

a) Małgorzata Branny poprosiła o opisanie, jak wyglądają kontakty z innymi Klubami rasy RR i czy opieramy się tu głównie na osobistych znajomościach.

Renata Sienkiewicz, Przewodnicząca Klubu wyjaśniła, że:
- wysłane zostały informacje mailowe o powstaniu Klubu Rasy RR w Polsce;
- nawiązany został kontakt z p. Teresą Lyons, która poprosiła o dane dot. pogłowia RR w Polsce;
- Klub w swoich działaniach kieruje się logiką, w tym celu została opracowana strategia działania;
- kontakty towarzyskie z klubami w Belgii i Rosji zostały nawiązane przy okazji wystawy światowej w Poznaniu w 2006 roku;
- kontakty z klubami w Holandii i Pd. Afryce są kontaktami nawiązanymi prywatnie przez Renatę Sienkiewicz;
- kontakt z klubami w Niemczech jest kontaktem nawiązanym prywatnie przez Jolantę i Malte Schwien.
Renata Sienkiewicz odparała też, iż jest naturalne, że opieramy się głównie na osobistych kontaktach z hodowcami działającymi w klubach rasy RR za granicą.

b) Waldek Troć zapytał, jakie dane chciała uzyskać pani Teresa Lyons.

Renata Sienkiewicz odpowiedziała, że chodziło dane dot. pogłowia RR w Polsce, kontakty do osób działających w polskim klubie RR, o to, czy klub wydaje biuletyn, organizuje wystawy klubowe itp.

c) Edyta Ossowska zadała pytanie brzmiące: "Zarząd zobowiązał się do stworzenia szczegółowego planu pracy zarządu wraz z terminami wykonania zadań. Czy zadanie to zostało wykonane? Czy taki plan nie powinien znaleźć się na stronie internetowej klubu?"

Odpowiedzi udzieliła Renata Sienkiewicz informując, że na rok 2006 nie został opracowany taki plan, który zostałby opublikowany na stronie Klubowej, tylko roboczy plan do wiadomości Zarządu. Podawanie szczegółowych terminów wykonania zadań było trudne, ponieważ sprawy organizacyjne związane z ostatecznym zatwierdzeniem klubu trwały aż do końca roku 2006. Renata Sienkiewicz odczytała roboczy plan pracy zarządu (przygotowany na drodze korespondencji mailowej przez Paulinę Berndt) i zapytała, czy jeżeli zostałyby dodane terminy wykonania, taki plan byłby wystarczający.

d) Małgorzata Branny zadała pytanie, czy może dostać szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych osób z zarządu.

Renata Sienkiewicz przypomniała, że zadania poszczególnych członków zarządu zostały już wstępnie zdefiniowane na stronie internetowej klubu w dziale "Nasz Klub".

e) Waldemar Troć zgłosił propozycję, aby porozmawiać o komunikacji wewnątrz klubu i zarządu.

Przewodniczący Obrad zaproponował, aby przesunąć oba te tematy do wolnych wniosków.

f) Beata Gargas spytała się o kryteria doboru Doradców Regionalnych (DR). Dlaczego członkom nie została podana informacja o sposobie doboru DR i kryterach wg. których są oni dobierani?

Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Ozimek, Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych informując, że na DR powołane zostały osoby mające kompetencje do doradzania w różnych dziedzinach, np. w zakresie hodowli, psich sportów, wystaw i itp. Takie osoby zostały przez członków zarządu poproszone do współpracy.

g) Jacek Pręgowski poprosił o wyjaśnienie, czy i w jakiej formie zarząd zwrócił się do członków z informacją o tym, że poszukiwanie są DR?

Jolanta Schwien, Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych poinformaowała, że podstawę przy powoływaniu DR do tej pory stanowiła uchwała zarządu ZZ04/2006. Na stronie internetowej nie było komunikatu, który by informował członków o możliwości ubiegania się o funkcję DR.

h) Waldemar Troć miał pytanie z zakresu pozyskiwania sponsorów - Czy Klub ma opracowany pakiet sponsorski, co ma sponsorowi do zaoferowania?

Renata Sienkiewicz poinformowała, że plan pracy na rok 2007 przewiduje stworzenie oferty dla sponsorów.

i) Waldemar Troć spytał się o status dokumentu Kodeks Etyczny?

Renata Sienkiewicz odpowiedziała, że Kodeks Etyczny wraz z Regulaminem Hodowlanym Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce dnia 18.11.2006 i od tego czasu obowiązują wszystkich członków Klubu.

j) Edyta Ossowska zapytała, czy w sprawozdaniu Klubu nie warto zawierać informacji o stanie członków? Ilu członków doszło, a ilu odeszło?

Renata Sienkiewicz poinformowała, że do tej pory skupialiśmy się na pozyskiwaniu nowych członków. Ponieważ był to pierwszy rok działalności Klubu, takie statystyki nie zostały prowadzone. Natomiast będą one miały miejsce w roku 2007.

k) Edyta Ossowska chciała się dowiedzieć, jak wygląda na dziś dzień baza danych hodowlanych?

Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Ozimek. Dane hodowlane dot. psów i suk przesyłane są przez Klubowiczów przesyłane do niej na specjalnie do tego celu utworzony adres mailowy. Program odpowiadający za bazę danych jest drogi, do tego trzeba go przetłumaczyć na j.polski. Współpraca z autorem programu w Niemczech jest utrudniona.
Andrzej Wąsowski zgłosił chęć pomocy Jolancie Schwien przy poszukiwaniach polskiego odpowiednika dla programu Genotype.

l) Beata Gargas spytała się, przed kim odpowiada Monika Loda, osoba koordynująca prace Pogotowia Adopcyjnego? Czy jest przewidziane wsparcie finansowe dla Pogotowia Adopcyjnego? Czy można przydzielić Monice Lodzie opiekuna w zarządzie?

Renata Sienkiewicz poinformowała, że Pogotowie Adopcyjne faktycznie nie ma opiekuna w zarządzie, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. Monika Loda na bieżąco kontaktuje się z całym zarządem. Jeśli sytuacja finansowa pozwoli, nadwyżka budżetowa może w części zostać przeznaczona na prace Pogotowia.

m) Edyta Ossowska miała poprosiła o powtórne opracowanie definicji "Anomalie wrodzone", będącej załącznikiem do Regulaminu Hodowlanego. Punkt ten został przez Przewodniczącego Obrad przeniesiony do wolnych wniosków.

9.2. Uwagi dot. sprawozdania finansowego skarbnika.

a) Beata Gargas prosiła o wyjaśnienie, jak działa konto Klubu? Czy Klubowi nie opłaca się założenie subkonta?

Odpowiedzi udzieliła Renata Sienkiewicz informując, że mając na uwadze oszczędności zarząd zdecydowała się na przyłączenia się do konta oddziału w Gdańsku. Zmiana formy prowadzenia konta wymaga uchwalenia wyższej składki.

Jarek Prokop poinformował członków, że na dzień dzisiejszy dochodzi do wielu niejasności związanymi z "wyłapywaniem" składek członków naszego Klubu. Klubowi zostały zaksięgowane pieniądze, które nie wpłynęły tytułem składek. Ponadto informacje napływające od członków (potwierdzenia wpłat) nie pokrywają się z listą wpłat sporządzaną w oddziale w Gdańsku.

b) Beata Gargas spytała się, czy 3000 pln na koszty reklamy to nie zbyt dużo? Czy nie lepiej zainwestować więcej pieniędzy w prowadzenie subkonta, zamiast inwestować w reklamę?

Jolanta Schwien wyjaśniła różnicę między obecnym bezpłatnym subkontem przy ZKwP Gdańsk a subkontem przy ZG ZKwP, które byłoby płatne.

9.3. Uwagi dot. sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Nikt nie miał uwag dot. w/w sprawozdania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek nr 3 o zakończenie dyskusji nad sprawozdaniami.

Głosów za: 16
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0


10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2006

Wniosek nr 4 zgłoszony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jacka Romankiewicz o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2006.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 1/2007 o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań oraz bilansu za rok 2006.

Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

11. Podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu uchwały w przedmiocie absolutorium dla zarządu Klubu

Wniosek nr 5 zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Malte Schwien o udzielenie zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr WZ 2/2007 o udzieleniu absolutorium zarządowi Klubu.

Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Przerwa obiadowa (15.00 - 15.30), obrady opuścił Piotr Morawiecki.


12. Uchwalenie planu pracy Klubu na rok 2007, ustalającego ogólny kierunek działania klubu oraz budżetu Klubu na rok bieżący

Renata Sienkiewicz przedstawiła przygotowany plan pracy Klubu na rok 2007 wraz z planem budżetu (załącznik nr 7).

Waldemar Troć zgłosił chęć pomocy przy organizacji strony internetowej Klubu od strony technicznej, by uniknąć niepotrzebnych wysokich wydatków.

Komisja Wnioskowa sformułowała wnioski formalne o dokonanie zmian w projekcie planu pracy Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback narok 2007 o następującej treści:

Wniosek nr 6 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył wyznaczenia kompetencji i zakresu prac redaktora naczelnego przez zarząd Klubu, by usprawnić pracę zespołu redakcyjnego.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 3/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 7 zgłoszony przez Waldemara Trocia o skonkretyzowanie w planie zadania dot. opracowania pakietu sponsorskiego.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 4/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 8 zgłoszony przez Waldemara Trocia o opracowanie sposobów komunikacji wewnątrzklubowej. Treść wniosku: Zawiadomienia wysłane mailem lub faksem są uznawane za doręczone po umieszczeniu ich na stronie internetowej Klubu w dziale „Komunikaty”.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 5/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 9 zgłoszony przez Edytę Ossowską o dodanie do planu punktu o stworzeniu bazy danych pogłowia rodezjanów rodowodowych w Polsce. Termin - grudzień 2007.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 6/2007.
Głosów za: 14
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Wniosek nr 10 zgłoszony przez Beatę Gargas o stworzenie bazy danych klubowych psów i suk. Baza ta może być udostępniona każdemu członkowi Klubu na jego życzenie.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 7/2007.
Głosów za: 14
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Wniosek nr 11 zgłoszony przez Edytę Ossowską o powołaniu przez zarząd (w ciągu trzech miesięcy od daty Walnego Zgromadzenia) grupy zadaniowej zajmującej się bazami danych. Zadaniem tych osób będzie omówienie szczegółów technicznych, wybranie dla klubu najkorzystniejszej opcji oraz opracowanie standardów dla baz danych.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 8/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 12 zgłoszony przez Beatę Gargas, aby zarząd Klubu umieścił na stronie internetowej Klubu przykładowe / wzorcowe / umowy kupna sprzedaży szczenięcia, umowy krycia i umowy hodowlanej.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 9/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 13 zgłoszony przez Edytę Ossowską o rozważenie przez zarząd możliwości zmiany lokalizacji konta.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 10/2007.
Głosów za: 12
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 2

Wniosek nr 14 zgłoszony przez Paulinę Berndt o opracowanie przez zarząd w formie uchwały podziału obowiązków i kompetencji poszczególnych jego członków oraz sposobu przepływu dokumentów i procedur podejmowania decyzji.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 11/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

Wniosek nr 15 zgłoszony przez Jacka Pręgowskiego o opracowanie przez zarząd zasad i celów nawiązywania kontaktów z innymi Klubami RR, termin do końca czerwca.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 12/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 16 zgłoszony przez Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia Jacka Romankiewicza o przyjęcie planu pracy na rok 2007 po zmianach dokonanych przez członków Walnego Zgromadzenia oraz o przyjęcie budżetu (tzw. planu finansowego) na rok 2007 przedstawionego przez Skarbnika Jarosława Prokopa w punkcie 7 Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 13/2007.
Głosów za: 12
Głosów przeciw: 2
Wstrzymało się: 1


13. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2007

Wniosek nr 17 zgłoszony przez Skarbnika Jarosława Prokopa o uchwalenie składki członkowskiej na rok 2007 w wysokości 40 PLN.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 14/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 1


14. Dyskusja nad projektem Regulaminem Bonitacji Klubu

Wniosek nr 18 zgłoszony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jacka Romankiewicza o przeniesienie dyskusji nad punktami 14 i 15 Porządku Obrad na przyszłe Walne Zgromadzenie (rok 2008) ze względu na dotychczasową krótką działalność Klubu, konieczność dogłębnej konsultacji z fachowcami z zakresu kynologii i prób pracy oraz opracowanie strategii organizacyjnej takiego egzaminu.

Walne Zgromadzenie na powyższy wniosek podjęło uchwałę nr WZ 15/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0


15. Uchwalenie Regulaminu Bonitacji

W związku z podjęciem przez członków Walnego Zgromadzenia uchwały WZ 15/2007 Regulamin Bonitacji nie mógł zostać uchwalony.


16. Wolne wnioski

1) Wniosek nr 19 zgłoszony przez Magdalenę Buczyńską o rekomendację dla planowanego przez nią miotu w hodowli Elfia Sfora (załącznik nr 7). Magdalena Buczyńska powołała się na p. 4.1.4 Regulaminu Hodowlanego Klubu.

2) Wniosek nr 20 zgłoszony przez Edytę Ossowską o rozszerzenie regulaminu Klubu RR o zasady dla członków honorowych i wspierających zgodnie ze statutem ZKwP.

3) Wniosek nr 21 zgłoszony przez Magdalenę Buczyńską o wystosowanie oficjalnych podziękowań dla Moniki Lody za prowadzenie Pogotowia Adopcyjnego przy Klubie Rasy Rhodesian Ridgeback.

4) Wniosek nr 22 zgłoszony przez Beatę Gargas o wybranie 3 spośród 5 osób będących członkami jury konkursu fotograficznego, którego regulamin zostanie opublikowany w pierwszym wiosennym numerze biuletynu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback. Pozostałe 2 osoby zostaną wybrane na drodze głosowania na Forum Internetowym działającym przy stronie klubowej.

5) Wniosek nr 23 zgłoszony przez Paulinę Berndt o wybór do jury następujących trzech osób:
- Beaty Gargas,
- Andrzeja Wąsowskiego,
- Edyty Ossowskiej.

6) Wniosek nr 24 zgłoszony przez Waldemara Trocia o o dopisanie do definicji anomalii (załacznik do Regulaminu Hodowlanego) słów „cech psychicznych”, a ponadto o wykreślenie słów: „a więc uwarunkowane genetycznie”.

7) Wniosek nr 25 zgłoszony przez Beatę Gargas o zobowiązanie zarządu do skonsultowania powyższego zapisu (w brzmieniu przyjętym w dniu 31.03.2007 r.) ze specjalistą w dziedzinie genetyki.

Wniosek nr 26 zgłoszony przez Edytę Ossowskę o zweryfikowanie obecnych doradców terenowych zgodnie z nowymi, ustalonymi przez zarząd w roku 2007 kryteriami.

9) Wniosek nr 27 zgłoszony przez Jarosława Prokopa o uchwalenie przez zarząd Kodeksu Etycznego Doradcy Regionalnego oraz trybu odwołania Doradcy Regionalnego (DR) do końca czerwca 2007.

10) Wniosek nr 28 zgłoszony przez Beatę Gargas o uchwalenie przez zarząd zasad działania Doradców Regionalnych, trybu ich powoływania, kryteriów doboru, czasu trwania kadencji, ilości osób, klucza (podział wg regionów, wg doświadczenia, wg ilości miotów?) oraz zasad zawiadamiania klubowiczów o naborze nowych Doradców. Termin do końca czerwca 2007 r.

11) Wniosek nr 29 zgłoszony przez Edytę Ossowską o opracowanie strategii aktywizacji członków do dnia 01.09.2007.


17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków

Uchwalenie wniosków odbyło się na drodze głosowania jawnego poprzez podniesienie mandatu do glosowania.

1. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 19 podjęło uchwałę nr WZ 16/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

2. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 20 podjęło uchwałę nr WZ 17/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

3. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 21 podjęło uchwałę nr WZ 18/2007.
Głosów za: 15
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Obrady Walnego Zgromadzenia opuściły Przewodnicząca Klubu Renata Sienkiewicz oraz Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych Katarzyna Ozimek.

4. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 22 podjęło uchwałę nr WZ 19/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

5. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 23 podjęło uchwałę nr WZ 20/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

6. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 24 podjęło uchwałę nr WZ 21/2007.
Głosów za: 10
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 3

7. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 25 podjęło uchwałę nr WZ 22/2007.
Głosów za: 11
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

8. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 26 podjęło uchwałę nr WZ 23/2007.
Głosów za: 12
Głosów przeciw: 1
Wstrzymało się: 0

9. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 27 podjęło uchwałę nr WZ 24/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

10. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 28 podjęło uchwałę nr WZ 25/2007.
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

11. Walne Zgromadzenie na wniosek nr 29 podjęło uchwałę nr WZ 26/2007.
Głosów za: 10
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 3


18. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jacek Romankiewicz podziękował wszystkim obecnym za przybycie na zebranie oraz zgłosił wniosek o zamknięcie obrad. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych (głosów za - 13). Obrady Walnego Zgromadzenia zostały zamknięte o godz. 19.00.

Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia – Jacek Romankiewicz

Sekretarz Obrad Walnego Zgromadzenia – Joanna Borowiec

Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia - Paulina Berndt 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl