Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

10.07.2006 Zebranie Zarządu Klubu

Zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, poniedziałek 10.07.06, Dąbrowa Opolska

Osoby obecne na zebraniu:

1. Renata Sienkiewicz – Przewodnicząca
2. Katarzyna Ozimek – Wiceprzewodnicząca ds. hodowlanych }
3. Jolanta Schwien – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych 
4. Paulina Berndt - Sekretarz 
5. Jacek Romankiewicz – Członek 
6. Joanna Borowiec - Członek 
7. Wojciech Rydzewski – Administrator strony internetowej Klubu (gość, z głosem doradczym, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałami).

I. Przebieg obrad:

1. Otwarcie zebrania Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Przewodnicząca Zarządu Renata Sienkiewicz otworzyła zebranie, a następnie przypomniała doręczony porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Zebrania Klubu Rasy Rasy Rhodesian Ridgeback. 
 • 2. Wybór Przewodniczącego zebrania Zarządu.
 • 3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu.
 • 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Ustalenie siedziby Klubu i omówienie zasad dyżurów w Oddziale ZKwP.
 • 7. Sporządzenie kompletnej bazy danych wszystkich członków oraz prowadzenie biura Klubu.
 • 8. Omówienie zadań związanych ze stroną internetową Klubu.
 • 9. Podjęcie uchwały nr ZZ 01/ 2006 dot. podziału obowiązków w zakresie odpowiadania na korespondencję i pytania kierowane do zarządu Klubu oraz prowadzenia porad dla osób zainteresowanych rasą.
 • 10. Podjęcie uchwały nr ZZ 02 / 2006 o zatwierdzeniu logo Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback przez zarząd Klubu.
 • 11. Podjęcie uchwały nr ZZ 03 / 2006 o powołaniu zespołu redakcyjnego Klubu i jego składzie osobowym.
 • 12. Podjęcie uchwały nr ZZ 04 / 2006 o zasadach powoływania Doradców Regionalnych Klubu.
 • 13. Głosowanie nad wyborem Doradców Regionalnych Klubu.
 • 14. Podjęcie uchwały zarządu nr ZZ 05 / 2006 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
 • 15. Podjęcie uchwały nr ZZ 06 / 2006 dot. wyboru uprawnionych osób z zarządu, które będą mogły dysponować kontem Klubu.
 • 16. Dyskusja nad projektem ulotki Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.
 • 17. Plany Klubu związane ze światową wystawą psów rasowych w Poznaniu.
 • 18. Wolne wnioski.
 • 19. Zamknięcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebraniaZarządu

Katarzyna Ozimek zgłosiła na Przewodniczącą zebrania Zarządu kandydaturę Renaty Sienkiewicz. Renata Sienkiewicz wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta zebrania Zarządu

Renata Sienkiewicz zgłosiła kandydatury Jolanty Schwien jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Jolanta Schwien oraz Paulina Berndt wyraziły zgodę na pełnienie tych funkcji. Obie kandydatki zostały następnie wybrane jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych:

Jolanta Schwien – jako Sekretarz Obrad 
Paulina Berndt – jako Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania

Przewodnicząca obrad przypomniała, iż podstawę prawną przy organizacji i przebiegu zebrania Zarządu Klubu stanowią: Regulamin Klubu Rasy (grupy ras) ZKwP oraz Statut ZKwP. Wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zebrania zarządu, jak również wymóg zawiadomienia wszystkich członków zarządu o miejscu, dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania zostały dopełnione. Do skuteczności uchwał zebrania zarządu niezbędna jest obecność co najmniej czterech z siedmiu członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącej lub jednej Wiceprzewodniczącej. Mając na uwadze powyższe, zebranie Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Przyjęcie porządku obrad

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

Za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Ustalenie siedziby Klubu i omówienie zasad dyżurów w Oddziale ZKwP.

Renata Sienkiewicz poinformowała, że oddział ZKwP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie zgodził się, by Klub Rasy Rhodesian Ridgeback miał u nich swoją siedzibę. W środę 12.07.06 Renata Sienkiewicz odbędzie rozmowę z kierownikiem sekcji gończych, p. Elżbietą Sobieszczańską na temat założenia subkonta dla Klubu, prowadzenia klubowej ksiegowości oraz możliwości pełnienia dyżurów telefonicznych w oddziale. Zarząd ustalił, że dyżur w oddziale będzie pełnić Przewodnicząca Klubu – Renata Sienkiewicz, dodatkowo dane kontaktowe Przewodniczącej Klubu i osób z Zarządu będą do dyspozycji w oddziale, tak by osoby zainteresowane Klubem, lub szukające informacji o rasie, miały możliwość skontaktowania się z przedstawicielem Klubu w dowolny dzień.

7. Sporządzenie kompletnej bazy danych wszystkich członków oraz prowadzenie biura Klubu.

Zarząd ustalił, że należy uzupełnić bazę danych oraz zaktualizować dane osobowe członków Klubu w celu usprawnienia korespondencji zwykłej i mailowej. Dane zapisywane będą w komputerze w formacie exel, za zadanie to odpowiedzialna jest Paulina Berndt.

Wszystkie deklaracje członkowskie w formie papierowej, ważne dla Klubu dokumenty oraz korespondencja pocztowa z ZKwP, różnymi instytucjami, itp. będą się znajdować u Jolanty Schwien, która będzie prowadzić biuro Klubu. Do biura będą wysyłane oryginały wszystkich istotnych dla klubu dokumentów i pism.

8. Omówienie zadań związanych ze stroną internetową Klubu.

Zarząd, w konsultacji z adminem strony Wojciechem Rydzewskim, ustalił następujące zadania:

a) przygotowanie i zamieszczenie na stronie formularzy w celu
      - aktualizacji danych osobowych dla członków Klubu, 
      - umożliwienia dołączenia nowej osoby do Klubu;
b) przygotowanie banneru Klubu i zadbanie o umieszczenie go na innych ważnych dla Klubu stronach internetowych; 
c) regularne zamieszczanie notek sprawozdawczych z zebrań Zarządu, Walnych Zebrań oraz z ważnych imprez organizowanych przez Klub na stronie internetowej klubu.

Wojciech Rydzewski opuszcza zebranie po omówieniu punktu 8.

9. Podjęcie uchwały nr ZZ 01/ 2006 dot. podziału obowiązków w zakresie odpowiadania na korespondencję i pytania kierowane do zarządu Klubu oraz prowadzenia porad dla osób zainteresowanych rasą.

Przeprowadzono dyskusję, kto, i w jakim zakresie, będzie odpowiadał na korespondencję, maile i zapytania telefoniczne kierowane do zarządu Klubu w sprawach rasy, hodowli oraz w sprawach dot. członkostwa w Klubie.

W wyniku dyskusji dokonano następującego podziału obowiązków:

Przewodnicząca (Renata Sienkiewicz) udziela informacji w zakresie: rasa ogólnie, wychowanie RR, wystawy, planowane mioty w klubie. Dodatkowo pełni funkcję Doradcy Regionalnego Klubu (patrz też: pkt.12);

Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych (Katarzyna Ozimek) udziela informacji w zakresie: tematy hodowlane, reproduktory, planowane mioty, zdrowie. Dodatkowo pełni funkcję Doradcy Regionalnego Klubu;

Członek (Joanna Borowiec) udziela informacji w zakresie: wystawy, planowane mioty, ogólne informacje o rasie. Dodatkowo pełni funkcję Doradcy Regionalnego Klubu;

Sekretarz (Paulina Berndt): udziela informacji o zasadach przystąpienia do Klubu i opłacania składek.

Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych (Jolanta Schwien): przyjmuje i archiwizuje zdjęcia oraz materiały do biuletynu nadsyłane przez członków Klubu i udziela związanych z tym informacji.

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 01 / 2006 w sprawie ww. podziału obowiązków w zarządzie.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 01/ 2006 głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

10. Podjęcie uchwały nr ZZ 02 / 2006 o zatwierdzeniu logo Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback (patrz: załącznik nr 1) przez zarząd Klubu. 

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 02 / 2006 o zatwierdzeniu logo Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback (patrz: załącznik nr 1) przez zarząd Klubu:

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 02 / 2006 głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Logo Klubu wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Zarząd główny ZKwP.

11. Podjęcie uchwały nr ZZ 03/ 2006 o powołaniu zespołu redakcyjnego Klubu i jego składzie osobowym.

Na wniosek zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 03 / 2006 w sprawie powołania i składu osobowego zespołu redakcyjnego Klubu.

Zarząd powołuje zespół redakcyjny Klubu w następującym składzie osobowym:

Redaktor Naczelny: Jolanta Schwien
Redaktor działu „wystawy”: Joanna Borowiec 
Public relations: Ewa Spyra

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 03 / 2006 głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Zespół ten może być w przyszłości powiększony o innych chętnych (członków Klubu), zainteresowanych współpracą i posiadających predyspozycje w tym kierunku. Zadaniem zespołu redakcyjnego będzie samodzielne redagowanie bądź tłumaczenie artykułów związanych z rasą RR i Klubem, pisanie sprawozdań z wystaw, wydarzeń klubowych itp. Ponadto ew. korekta nadsyłanych do redakcji materiałów, planowanie reklamy oraz szeroko pojęte działania z zakresu public relations. Publikacje o rasie będą się ukazywać zarówno na stronie internetowej Klubu jak i w Biuletynie, którego wydawanie planowane jest 2 razy do roku.

12. Podjęcie uchwały nr ZZ 04 / 2006 o zasadach powoływania Doradców Regionalnych Klubu.

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą nr ZZ 04 / 2006 dot. zasad powoływania Doradców Regionalnych Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.

Zarząd mianuje Doradców Regionalnych Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback na obszarze całego kraju, tak aby w każdym regionie - na północy, południu, wschodzie, zachodzie i w centrum Polski – był obecny przynajmniej jeden Doradca.

Doradca Regionalny musi być członkiem Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.

Warunkiem mianowania członka Klubu na Doradcę Regionalnego jest zgłoszenie jego kandydatury przez członka zarządu Klubu, zgoda zainteresowanego na pełnienie tej funkcji oraz zgoda zwykłej większości (tj. minimum 4) członków zarządu Klubu, udzielona na drodze głosowania jawnego przez podniesienie ręki.

Członek zarządu Klubu może jednocześnie pełnić funkcję Doradcy Regionalnego Klubu. W tym przypadku warunkiem jest zgoda zwykłej większości (tj. minimum 4) pozostałych członków zarządu Klubu (patrz: punkt 9).

Doradca Regionalny Klubu ma obowiązek udzielać rzetelnych i prawdziwych informacji na temat rasy rhodesian ridgeback, wychowania i szkolenia, socjalizacji, zagadnień hodowlanych, wystaw, psich sportów, zdrowia i żywienia.

Nazwiska Doradców regionalnych Klubu, ich adresy mailowe oraz numery telefonów są do dyspozycji na stronie internetowej klubu oraz w siedzibie Klubu.

Lista Doradców Regionalnych może być poszerzana w miarę zapotrzebowania na tę formę udzielania porad przez Klub.

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 04 / 2006 – głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

13. Głosowanie nad wyborem Doradców Regionalnych Klubu.

Zarząd przeprowadził głosowanie jawne nad następującymi kandydaturami członków klubu na Doradców Regionalnych Klubu:

Kuszwara Małgorzata, region zachodni (zgłoszona przez Katarzynę Ozimek)

Oddano głosy: za - głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Nowak Małgorzata, region wschodni (zgłoszona przez Jacka Romankiewicza)

Oddano głosy: za - głosów 4, przeciw 1, wstrzymało się 0.

Rydzewski Wojciech, region południowy (zgłoszony przez Paulinę Berndt)

Oddano głosy: za – głosów 4, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Spyra Ewa, region centrum (zgłoszona przez Jolantę Schwien)

Oddano głosy: za – głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Zarząd podjął decyzję, że należy jeszcze znaleźć osoby, które zgodzą się udzielać porad z zakresu zdrowia i weterynarii (najlepiej lekarza weterynarii) oraz z dziedziny agality.

14. Podjęcie uchwały zarządu nr ZZ 05 / 2006 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

Zgodnie z Regulaminem Klubu Rasy ZKwP z dnia 15.11.2002 r., § 9, pkt. 5 oraz Statutem ZKwP, § 41, pkt. 2, Zarząd Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback podejmuje uchwałę nr ZZ 05 / 2006 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback w terminie: sobota, 7 października 2006 r., miejsce: Opole, Oddział ZKwP, ul. 1 Maja 92.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostaje zwołane w celu uchwalenia Regulaminu Hodowlanego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback (załącznik nr 2).

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 05 / 2006 głosów 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Najpóźniej w pierwszym tygodniu września muszą zostać rozesłane do wszystkich członków, oddziałów i do ZG ZKwP zawiadomienia o terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (tylko do członków) pisma z informacją o wysokości składki na rok bieżący i o nowym numerze konta Klubu. Członkowie zostaną poinformowani o tym, ze każdy z nich może składać pisemnie lub mailowo wnioski do zarządu, co ma się znaleźć w porządku obrad przyszłego Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy wniosków o zmiany w projekcie Regulaminu Hodowlanego. Zarząd ma obowiązek każdy taki wniosek wprowadzić do porządku obrad.

Jacek Romankiewicz opuszcza zebranie zarządu po omówieniu punktu 14.

15. Podjęcie uchwały nr ZZ 06 / 2006 dot. wyboru uprawnionych osób z zarządu, które będą mogły dysponować kontem Klubu.

Podjęto uchwałę o wyborze z grona zarządu trzech osób uprawnionych, które będą mogły dysponować kontem Klubu, wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu.

Skarbnik - Jarosław Prokop 
Przewodnicząca - Renata Sienkiewicz 
Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych - Jolanta Schwien

Wymaga się, aby na pisemnym upoważnieniu do pobrania pieniędzy z konta Klubu (wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu) każdorazowo złożyły podpis co najmniej dwie osoby z zarządu Klubu (z w.w. trzech osób uprawnionych)

Oddano głosy: za uchwałą ZZ 06 / 2006 – głosów 4, przeciw 0, wstrzymało się 0.

16. Dyskusja nad projektem ulotki.

Zarząd podjął decyzję o dokonaniu kilku zmian w projekcie ulotki o Klubie: 
      - dodanie kliku zdjęć (odpowiedzialna za wyszukanie zdjęć K. Ozimek) 
      - rezygnacja z tekstu „zakup szczenięcia” 
      - dodanie logo Klubu, zamieszczenie poprawnej nazwy Klubu 
      - dodanie w formie haseł tekstu pt.: „Plusy i minusy posiadania RR”

Nad projektem ulotki od strony graficznej pracować będzie (jak dotychczas) Wojciech Wydmuch. Za tekst odpowiedzialna jest Jolanta Schwien. Przewidywany termin ukończenia projektu ulotki: połowa września.

Ze wstępnych informacji członków zarządu wynika, iż koszt druku ulotki to 12-16 gr. za sztukę.

Joanna Borowiec dołącza do zebranych z opóźnieniem w trakcie omawiania punktu 16. 

17. Plany Klubu związane ze światową wystawą psów rasowych w Poznaniu.

Dobrą okazją do prezentacji Klubu i kontaktu z osobami zainteresowanymi rasą będzie listopadowa wystawa w Poznaniu. Zarząd ustalił, że do tego czasu zostaną wydrukowane ulotki. 3-4 chętne osoby będą rozdawać ulotki i kierować zainteresowanych do stolika przy ringu, gdzie Przewodnicząca Klubu Renata Sienkiewicz (wraz z osobą do pomocy) będzie udzielać informacji o rasie. Chętne osoby będą mogły również wypełnić deklarację członkowską.

18. Wolne wnioski

Wniosek zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz – opracowanie przez Zarząd „listy zadań” dot. kluczowych dziedzin działalności klubu. Lista zostanie przesłana członkom razem z korespondencją wymienioną w pkt.13 oraz dodatkowo opublikowana na stronie internetowej klubu, wraz z zaproszeniem do współpracy wszystkich członków, którzy chcieliby robić coś dla klubu w wybranej dziedzinie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się 0.

19. Zamknięcie zebrania.

Kolejny termin zebrania zarządu został wstępnie ustalony na 1 września. Przewodnicząca obrad Renata Sienkiewicz zamknęła zebranie dziękując wszystkim obecnym za efektywne obrady.

Przewodnicząca obrad zebrania Zarządu:
Renata Sienkiewicz

Sekretarz obrad zebrania Zarządu: 
Jolanta Schwien

Protokolant obrad Zebrania Zarządu: 
Paulina Berndt

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl