Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Protokoły z zebrań

27.05.2006 Walne Zebranie Członków Klubu w Warszawie

Data: sobota, 27.05.2006 r.
Miejsce: 
Rozpoczęcie zebrania: godzina 12:30

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Pani Jolanta Schwien powitała zebranych i otworzyła zebranie, a następnie przedstawiła planowany porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 • 5. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 • 6. Przyjęcie porządku obrad.
 • 7. Określenie siedziby Klubu.
 • 8. Dyskusja nad projektem Regulaminu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback z możliwością zgłaszania wniosków formalnych o dokonanie zmian w proponowanym projekcie.
 • 9. Uchwalenie Regulaminu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.
 • 10. Zgłaszanie kandydatur osób do Zarządu.
 • 11. Wybór na okres 3-letniej kadencji członków Zarządu Klubu.
 • 12. Zgłaszanie kandydatur osób do Komisji Rewizyjnej.
 • 13. Wybór na okres 3-letniej kadencji członków Komisji Rewizyjnej.
 • 14. Uchwalenie planu pracy Klubu oraz preliminarza na rok bieżący.
 • 15. Uchwalenie składki członkowskiej na rok bieżący.
 • 16. Dyskusja nad projektem Kodeksu Etycznego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback z możliwością zgłaszania wniosków formalnych o dokonanie zmian w proponowanym projekcie.
 • 17. Uchwalenie Kodeksu Etycznego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.
 • 18. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 • 19. Wolne wnioski.
 • 20. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad został zapisany na tablicy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Katarzyna Ozimek zgłosiła na Przewodniczacą Walnego Zgromadzenia kandydaturę Jolanty Schwien. Jolanta Schwien wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji i została wybrana jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Renata Sienkiewicz zgłosiła do Prezydium Walnego Zgromadzenia kandydatury Wojciecha Ossowskiego jako Sekretarza Obrad oraz Pauliny Berndt jako Protokolanta. Wojciech Ossowski oraz Paulina Berndt wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji. Do Prezydium Walnego Zgromadzenia wybrani zostali jednogłośnie przez podniesienie ręki przez wszystkich obecnych: Wojciech Ossowski – Sekretarz Obrad Paulina Berndt – Protokolant

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaznaczyła, iż podstawę prawną przy organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu stanowią: Regulamin Klubu Rasy (grupy ras) ZKwP, Regulamin Zebrań ZKwP (obowiązuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału przystosowany do wyboru władz Klubu) oraz Statut ZKwP.

Wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również wymóg pisemnego zawiadomienia Członków Klubu, Oddziałów ZKwP i Zarządu Głównego ZKwP o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Jednocześnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała § 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, który stanowi, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback zostało uznane za ważne i prawomocne.

5. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zgłosiła wniosek nr 1 o powołanie Komisji Mandatowej w następującym składzie :

Komisja Mandatowa: 
Edyta Ossowska - Przewodnicząca
Ewa Spyra

Wniosek nr 1 został przyjęty 28 głosami wszystkich obecnych (jednogłośnie).
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zgłosiła wniosek nr 2 o powołanie Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie :

Komisja Skrutacyjna: 
Malte Schwien - Przewodniczący 
Wojciech Wydmuch 

Wniosek nr 2 został przyjęty 28 głosami wszystkich obecnych (jednogłośnie). 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zgłosiła wniosek nr 3 o powołanie Komisji Wnioskowej w następującym składzie : 

Komisja Wnioskowa: 
Andrzej Wąsowski – Przewodniczący 
Anna Belka 

Wniosek nr 3 został przyjęty 28 głosami wszystkich obecnych (jednogłośnie). 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Edyta Ossowska ustaliła liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia oraz potwierdziła raz jeszcze, że wszystkie wymogi formalne dotyczące trybu i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również wymóg pisemnego zawiadomienia Członków Klubu, Oddziałów ZKwP i Zarządu Głównego ZKwP o miejscu, dacie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zostały dopełnione. Przewodnicząca Komisji Mandatowej potwierdziła również, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość uczestników. W związku z tym Komisja Mandatowa uznała Walne Zgromadzenie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback za prawomocne, co stwierdziła odrębnym protokołem.

Przed wydaniem mandatów wyborczych przez Komisję Mandatową Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała, że mandat wyborczy mogą dostać tylko osoby pełnoletnie, które mają co najmniej rok stażu w ZKwP i opłaconą bieżącą składkę członkowską. Innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu mandat wyborczy nie przysługuje.

W trakcie zebrania została sporządzona lista obecności na osobnej kartce (28 osób obecnych – kopia listy w załączniku nr 1)

Wydanie mandatów wyborczych przez Komisję Mandatową nastąpiło za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej ZKwP. Warunkiem otrzymania mandatu wyborczego było opłacenie składki członkowskiej ZKwP na rok 2006. Każda osoba uprawniona do głosowania odbiór mandatu wyborczego pokwitowała własnoręcznym podpisem na osobnej liście (załącznik nr 2) Wydano 24 mandaty wyborcze.

6. Przyjęcie porządku obrad

Omówiono projekt porządku obrad.
Walne Zgromadzenie poprzez podniesienie mandatu podjęło uchwałę o przyjęciu następujących wniosków: 

• wniosek nr 4 zgłoszony przez Jolantę Schwien - przeniesienie punktu 18 za punkt 19.

Wniosek nr 4 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 5 zgłoszony przez Waldemara Kowalczuka - przeniesienie punktu 7 za punkt 11.

Wniosek nr 5 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 6 zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz – ustalenie możliwości współpracy z Oddziałem ZKwP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, w przypadku braku takiej możliwości ustalenie przez Zarząd nowej siedziby Klubu.

Wniosek nr 6 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do odczytanego przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia porządku obrad po dokonaniu w/w zmian.
Porządek obrad został przyjęty jednoglośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu wyborczego. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback z możliwością zgłaszania wniosków formalnych o dokonanie zmian w proponowanym projekcie.

W imieniu Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia poszczególne paragrafy odczytała Ewa Spyra.

Komisja Wnioskowa sformułowała wnioski formalne o dokonanie zmian w projekcie Regulaminu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback następującej treści:

• wniosek nr 7 zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz dotyczył zmian w paragrafie 6 – dodanie po przecinku słowa „logo” po słowie „oznak”.

Wniosek nr 7 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 8 zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz dotyczył zmian w paragrafie 9, punkcie 1 - dodanie podpunktu b) w brzmieniu: „Reprezentowanie Klubu wobec innych klubów rasy zrzeszonych w FCI”.

Wniosek nr 8 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 9 zgłoszony przez Katarzynę Ozimek dotyczył zmian w paragrafie 9, punkcie 2.1, podpunkcie e) – dodanie zapisu jako czwartego myślnika w brzmieniu: „o osiągnięciach wystawowych psów zgłoszonych w Klubie”.

Wniosek nr 9 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 10 zgłoszony przez Małgorzatę Branny – Warchoł dotyczył zmian w paragrafie 9, punkcie 3.1., podpunkcie e) – pozostawienie tego podpunktu w brzmieniu „ prowadzenie strony internetowej Klubu, zawierającej m.in. takie informacje klubowe jak: - porady dotyczące chowu, socjalizacji i zdrowia; - nowości z zakresu genetyki, weterynarii, psychologii; - wzorzec rasy; - sprawozdania z wystaw i imprez klubowych.” a przeniesienie pierwszych czterech myślników w brzmieniu: „- ranking reproduktorów i suk hodowlanych w Klubie; - wykaz hodowli; - wykaz miotów; - wykaz championów” do punktu 2.1. podpunktu f) oraz zastąpienie pierwszego myślnika „- ranking reproduktorów i suk hodowlanych w Klubie” zapisem w brzmieniu: „wykazy i rankingi psów i suk”

Wniosek nr 10 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 11 zgłoszony przez Malte Schwien dotyczył zmian w paragrafie 9 - dodanie do punktu 3.1 podpunktu f) o brzmieniu „i inne”.

Wniosek nr 11 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 12 zgłoszony przez Jarosława Prokopa dotyczył zmiany w paragrafie 9, punkcie 2.1. - dodanie podpunktu g) o brzmieniu „i inne”.

Wniosek nr 12 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 13 zgłoszony przez Malte Schwien dotyczył zmiany w paragrafie 9, punkcie 4.1- dodanie podpunktu d) o brzmieniu „inne działania zmierzające do realizacji celów”.

Wniosek nr 13 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 14 zgłoszony przez Waldemara Trocia dotyczył zmiany w paragrafie 9, punkcie 4.1. podpunkcie c) – zmiana zapisu „lista dyskusyjna” na „forum dyskusyjne”.

Wniosek nr 14 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 15 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmiany w paragrafie 18 – zastąpienie zapisu „ośmiu członków” zapisem „siedmiu członków”.

Wniosek nr 15 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 16 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmian w paragrafie 20 - zastąpienie zapisu „czterech członków” zapisem „trzech członków”.

Wniosek nr 16 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 17 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmian w paragrafie 24 – zmiana zapisu „Zgromadzenie Delegatów” na „Zgromadzenie Członków”.

Wniosek nr 17 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 18 zgłoszony przez Jacka Pręgowskiego dotyczył ujednolicenia sformułowania ZKwP i Zarząd Główny ZKwP.

Wniosek nr 18 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 19 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmian w paragrafie 12, punkcie 2 podpunkcie c) – dodanie zapisu „(z powodu nieprzestrzegania Regulaminów Klubu)”.

Wniosek nr 19 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 20 zgłoszony przez Wojciecha Wydmucha dotyczył dodania paragrafu 25 w brzmieniu: „Uczestnictwo w Klubie oznacza przyjęcie w całości Regulaminu Klubu. Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd”.

Wniosek nr 20 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 21 zgłoszony przez Jarosława Prokopa dotyczył przeniesienia treści paragrafów 14 i 25 do paragrafu 11 w niezmienionym brzmieniu, dokonanie odowiednio zmiany punktacji: paragraf 14 – jako punkt 2, paragraf 25 – jako punkt 3.

Wniosek nr 21 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 
0 Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 22 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmiany w paragrafie 10, punkcie 1, podpunkcie d) – dodanie przy zapisie „Kodeksie Etycznym” słowa „Klubu”.

Wniosek nr 22 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Powyższe wnioski zostały każdorazowo odczytane przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej, a następnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie na drodze głosowania jawnego poprzez podniesienie mandatów.

8. Uchwalenie Regulaminu Klubu Rasy

Na drodze głosowania jawnego Regulamin Klubu wraz z powyższymi zmianami został przyjęty przez Walne Zgromadzenie 24 głosami „za”, głosów „przeciw”: 0, wstrzymało się: 0.

9. Zgłaszanie kandydatur osób do Zarządu Klubu

Przed zgłaszaniem kandydatur do Zarządu Klubu Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała uczestnikom § 9, pkt. 1, 2, 3, 5 i § 10 Regulaminu Klubu Rasy (grupy ras) dot. władz klubu i przebiegu zebrania wyborczego. Następnie odczytała § 8, pkt. 2, 3, 4 oraz § 9, § 10 i § 11 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia czlonkow Oddziału dot. sposobu zgłaszania kandydatów, przebiegu głosowania i obliczania głosów. Zgromadzeni zgłaszali ustnie kandydatury do Zarządu Klubu, podając każdorazowo krótką charakterystykę swojego kandydata. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili ustnie zgodę na kandydowanie do władz Zarządu Klubu.

Kandydaci do Zarządu (w kolejności zgłoszeń):

1. Katarzyna Ozimek (zgłoszona przez Renatę Sienkiewicz)  
2. Jolanta Schwien (zgłoszona przez Paulinę Berndt) 
3. Małgorzata Branny- Warchoł (zgłoszona przez Jacka Pęgowskiego) 
4. Jarosław Prokop (zgłoszony przez Jolantę Schwien) 
5. Renata Sienkiewicz (zgłoszona przez Małgorzatę Nowak) 
6. Jacek Pręgowski (zgłoszony przez Joannę Borowiec) 
7. Wojciech Ossowski (zgłoszony przez Waldemara Kowalczuka) 
8. Waldemar Kowalczuk (zgłoszony przez Katarzynę Ratuszny) 
9. Joanna Borowiec (zgłoszona przez Jarosława Prokopa) 
10. Jacek Romankiewicz (zgłoszony przez Ewę Spyrę) 
11. Małgorzata Nowak (zgłoszona przez Katarzynę Ozimek) 
12. Paulina Berndt (zgłoszona przez Wojciecha Wydmucha) 
13. Wojciech Rydzewski (zgłoszony przez Małgorzatę Nowak)

Wniosek 23 zgłoszony przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia dotyczył zamknięcia listy kandydatów do Zarządu Klubu.

Wniosek nr 23 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

10. Wybór na okres 3-letniej kadencji członków Zarządu Klubu

Glosowanie było tajne, odbyło się na sporządzonych w tym celu kartach do głosowania. Nazwiska kandydatów na kartach do głosowania zostały wpisane w kolejności alfabetycznej. Każdy członek Klubu za okazaniem mandatu wyborczego otrzymał kartę do głosowania, której odbiór pokwitował własnoręcznym podpisem (lista wydanach kart wyborczych – załącznik nr 3). Zasady głosowania podane zostały w punkcie 9 protokołu.

Uprawnionych do głosowania: 24 członków Klubu 
Oddane głosy: 24 
Głosy ważne: 22 
Głosy nieważne: 2 
(protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 4 )

Do Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback weszli w kolejności alfabetycznej:

Berndt – Jaskułowska Paulina – 15 głosów 
Borowiec Joanna – 11 głosów 
Ozimek Katarzyna – 14 głosów 
Prokop Jarosław – 16 głosów 
Romankiewicz Jacek – 13 głosów 
Schwien Jolanta – 19 głosów 
Sienkiewicz Renata – 16 głosów

Przewodnicząca Obrad Walnego Zgromadzenia ogłosiła 60-minutową przerwę. W jej trakcie trzy osoby uprawnione do głosowania opuściły Walne Zgromadzenie.

11. Określenie siedziby Klubu

Wniosek 24 zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz, Katarzynę Ozimek i Jacka Romankiewicza dotyczył przekazania Zarządowi Klubu przez Walne Zgromadzenie pełnomocnictwa do ustalenia funkcji i zakresu kompetencji członków Zarządu oraz do podjęcia decyzji o siedzibie Klubu. Na dziś dzień siedzibą Klubu jest Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, jednakże w przypadku braku możliwości współpracy tego Oddziału z Klubem, Zarząd we własnym zakresie podejmie decyzję o siedzibie Klubu.

Wniosek nr 24 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

12. Zgłaszanie kandydatur osób do Komisji Rewizyjnej

Wniosek 25 zgłoszony przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Jolantę Schwien o uzupełnienie Komisji Skrutacyjnej: z tej Komisji występuje Malte Schwien w związku z kandydowaniem do Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi Michał Bolibok.

Wniosek nr 25 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Zgromadzeni zgłaszali ustnie kandydatury do Zarządu Klubu, podając każdorazowo krótką charakterystykę swojego kandydata. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili ustnie zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej (w kolejności zgłoszeń):

1. Malte Schwien (zgłoszony przez Ewę Spyrę) 
2. Małgorzata Nowak (zgłoszona przez Katarzynę Ozimek) 
3. Waldemar Kowalczuk (zgłoszony przez Waldemara Trocia) 
4. Ewa Spyra (zgłoszona przez Malte Schwien)

Wniosek 26 zgłoszony przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia dotyczył zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Wniosek nr 26 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

13. Wybór na okres 3-letniej kadencji członków Komisji Rewizyjnej

Głosowanie było tajne, odbyło się na sporządzonych w tym celu kartach do głosowania. Nazwiska kandydatów na kartach do głosowania zostały wpisane w kolejności alfabetycznej. Każdy członek Klubu za okazaniem mandatu wyborczego otrzymał kartę do głosowania, której odbiór pokwitował własnoręcznym podpisem (lista wydanach kart wyborczych – załącznik nr 5). Zasady głosowania podane zostały w punkcie 9 protokołu.

Uprawnionych do głosowania: 21 członków Klubu 
Oddane głosy: 21 
Głosy ważne: 21 
Głosy nieważne: 0 (protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 6 )

Do Komisji Rewizyjnej Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback weszli w kolejności alfabetycznej:

Nowak Małgorzata – 16 głosów 
Spyra Ewa – 18 głosów 
Schwien Malte – 18 głosów

14. Uchwalenie planu pracy Klubu oraz preliminarza na rok bieżący

Ramowy plan pracy Klubu na rok 2006:

1) współpraca ze Związkiem Kynologicznym w Polsce i jego Oddziałami 
2) nawiązanie współpracy z innymi Klubami RR 
3) przygotowanie projektu Regulaminu Hodowlanego 
4) przygotowanie i wydanie ulotki oraz innych materiałów informacyjnych 
5) kontynuacja prowadzenia strony internetowej 
6) przygotowanie wystawy klubowej na rok 2007 
7) projekt budżetu Klubu na rok 2006 
8) projekt budżetu Klubu na rok 2007

Szczegółowy plan zostanie przedstawiony przez Zarząd Klubu z podaniem dokładnych terminów działań. 

Uchwalenie preliminarza zostało przesunięte na październik 2006. Preliminarz zostanie przygotowany przez Zarząd i uchwalony na kolejnym Walnym Zgromadzeniu jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Wniosek nr 27 zgłoszony przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia dotyczył uchwalenia ramowego planu pracy Klubu i budżetu (preliminarza) na rok 2006. 

Wniosek nr 27 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

15.Uchwalenie składki członkowskiej na rok bieżący

W porównaniu do składek członkowskich w innych klubach ras (Klub Charta, Klub Howavarta) ustala się składkę w wysokości:

20 PLN w związku z faktem, że rok 2006 jest rokiem niepełnym dla działań Klubu. Dodatkowe wpłaty na Klub są dozwolone i zalecane.

Ponadto Zarząd zaproponuje na następnym Walnym Zgromadzeniu wysokość opłat manipulacyjnych oraz wysokość składki na rok 2007.

Ustalono, że tzw. „wpisowe” dla nowych członków będzie obowiązywać od stycznia 2007 i wynosić będzie 40 PLN.

Wniosek nr 28 zgłoszony przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia dotyczył uchwalenia wysokości składki na rok 2006 w wysokości 20 PLN.

Wniosek nr 28 został przyjęty jednogłośnie poprzez podniesienie mandatu. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

16. Dyskusja nad projektem Kodeksu Etycznego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback z możliwością zgłaszania wniosków formalnych o dokonanie zmian w proponowanym projekcie

W imieniu Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia poszczególne paragrafy odczytała Ewa Spyra.

Komisja Wnioskowa sformułowała wnioski formalne o dokonanie zmian w projekcie Kodeksu Etycznego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback następującej treści:

• wniosek 29 zgłoszony przez Michała Boliboka dotyczył zmiany w punkcie 4 b) - zmiana zapisu tego podpunktu na zapis w brzmieniu „spełniające kryteria wymagane dla suk hodowlanych / reproduktorów zawarte w Regulaminie Hodowlanym Klubu”;

Wniosek nr 29 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 30 zgłoszony przez Ewę Spyrę dotyczył zmiany w punkcie 5 – dodanie po słowach „Suki mogą zostać użyte do hodowli” zapisu „(pokryte)”;

Wniosek nr 30 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 31 zgłoszony przez Jacka Romankiewicza dotyczył zmiany w punkcie 10 a) – dodanie po słowach „uśpione lub w odpowiednim czasie zoperowane” zapisu w brzmieniu „zgodnie ze wskazaniem lekarza weterynarii” (słowo „albo” zostaje usunięte);

Wniosek nr 31 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 32 zgłoszony przez Waldemara Trocia dotyczył zmiany w punkcie 12 – zmiana zapisu „psa myśliwskiego” na „psa gończego”;

Wniosek nr 32 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 33 zgłoszony przez Joannę Borowiec dotyczył zmiany w punkcie 12 – dodanie nowego zdania brzmiącego „Szczenięta nie mogą być sprzedawane na aukcjach internetowych”;

Wiosek nr 33 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 34 zgłoszony przez Wojciecha Rydzewskiego i Katarzynę Ozimek dotyczył zmiany w punkcie 13 – wykreślenie podpunktu c);

Wniosek nr 34 został przyjęty 15 głosami „za”. 
Głosów przeciw: 5 
Wstrzymało się: 1

• wniosek nr 35 zgłoszony przez Katarzynę Ozimek dotyczył zmian w punkcie 13 - na miejsce punktu d) wpisanie nowegu podpunktu c) w brzmieniu „nie będzie publicznie obrażał ani pomawiał innych hodowców i właścicieli psów”;

Wniosek nr 35 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 }
strzymało się: 0

• wniosek nr 36 zgłoszony przez Ewę Spyrę dotyczył zmiany w punkcie 14 – zmiana całości zapisu na zapis w brzmieniu: „W przypadku potwierdzonej przez lekarza weterynarii konieczności pozbawienia psa życia, akt ten zostanie wykonany w sposób wolny od bólu i cierpienia, wyłącznie przez eutanazję przeprowadzoną przez lekarza weterynarii”;

Wniosek nr 36 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

• wniosek nr 37 zgłoszony przez Jolantę Schwien dotyczył zmiany w punkcie 15 - dodanie do podpunktu b) zapisu w brzmieniu „i ewentualnie w biuletynie Klubu”;

Wniosek nr 37 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0 • wniosek nr

38 zgłoszony przez Renatę Sienkiewicz i Waldemara Trocia o dodanie do punktu 1 nowego zdania w brzmieniu: „Każdy członek Klubu będzie godnie reprezentować Klub i propagować jego cele”.

Wniosek nr 38 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Powyższe wnioski zostały każdorazowo odczytane przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej, a następnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie na drodze głosowania jawnego poprzez podniesienie mandatów.

17. Uchwalenie kodeksu Etycznego Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

Kodeks Etyczny wraz z powyższymi zmianami został przyjęty 21 głosami „za” w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie mandatu, 
głosów przeciw: 0, 
wstrzymało się: 0.

18. Wolne wnioski

1) wniosek nr 39 zgłoszony przez Malte Schwien brzmiał: „Do 31.10.06 Zarząd Klubu opracuje plan pracy oraz zwoła kolejne Walne Zgromadzenie”;

2) wniosek nr 40 zgłoszony przez Malte Schwien brzmiał: „W ciągu 4 miesięcy Zarząd zobowiązuje się opracować budżet (do 01.10.06) i projekt Regulaminu Hodowlanego Klubu”;

3) wniosek nr 41 zgłoszony przez Jolantę Schwien brzmiał: „Prawomocne są zawiadomienia wysyłane mailem lub faksem. Członkowie Klubu są zobowiązani do aktualizowania swych danych kontaktowych.”;

4) wniosek nr 42 zgłoszony przez Paulinę Berndt dotyczył uruchomienia „zamkniętego Forum dyskusyjnego” na stronie internetowej Klubu tylko dla członków Klubu, w celu wymiany istotnych informacji dla działalności Klubu.

5) wniosek nr 43 zgłoszony przez Jacka Pręgowskiego dotyczył ustalenia możliwości i form przeciwdziałania tzw. „dzikim hodowlom”. Zagadnienie to jest podstawą dla dalszej dyskusji na przyszłość. Ważnym elementem działalności Klubu jest szeroko pojęta edukacja dot. zasad zakupu szczenięcia.

19. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

Uchwalenie wniosków odbyło się na drodze głosowania jawnego poprzez podniesienie mandatu wyborczego.

Wniosek nr 39 został przyjęty jednogłośnie . 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 40 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 41 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 42 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

Wniosek nr 43 został przyjęty jednogłośnie. 
Głosów przeciw: 0 
Wstrzymało się: 0

20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała wszyskim członkom Klubu za przybycie, aktywny udział w obradach oraz osobom z grupy inicjatywnej za zaangażowanie i włożoną pracę w przygotowanie projektów dokumentów istotnych dla działań Klubu. Obrady zostały zamknięte o godz. 20.25.

Przewodniczaca Obrad Walnego Zgromadzenia: Jolanta Schwien

Sekretarz Obrad Walnego Zgromadzenia: Wojciech Ossowski

Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia: Paulina Berndt

 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl