Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Regulaminy

Regulamin Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback

(Zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2006 w Warszawie oraz uchwalą Plenum Zarządu Glównego ZKwP w dniu 15 lipca 2006 r.)


I. Postanowienia ogólne

§ 1
Klub nosi nazwę „Klub Rasy Rhodesian Ridgeback”, zwany w dalszej części Klubem.

§ 2
Klub został powołany na zasadach określonych w statucie Związku Kynologicznego w Polsce (§ 28 pkt. 23 oraz § 38 pkt. 3 i 5), oraz w Regulaminie Klubu Rasy - Grupy Ras (Uchwała Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 23 lutego 2003 r.

§ 3
Klub podlega Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada osobowości prawnej.

§ 4
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest ten Oddział ZKwP, który w drodze uchwały został określony na Walnym Zgromadzeniu członków Klubu i zaakceptowany przez Zarząd Główny ZKwP, pod warunkiem, że Zarząd Oddziału wyrazi zgodę.

§ 5
1. Klub finansuje się ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskanych w toku swojej działalności.
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 6
Klub ma prawo używania pieczęci, oznak, logo oraz legitymacji członkowskich.

§ 7
Klub wydaje biuletyn informacyjny oraz może mieć swoją stronę internetową, a także forum dyskusyjne.


§ 8
Klub zrzesza osoby zainteresowane rasą Rhodesian Ridgeback, a swoje zadania i cele realizuje w oparciu o pracę społeczną ogółu członków.

II. Cele i środki działania Klubu

§ 9
Klub Rasy Rhodesian Ridgeback realizuje cele reprezentacyjne, hodowlane, edukacyjne i integracyjne.

1. Cele reprezentacyjne Klubu:
a)    reprezentowanie interesów Klubu wobec Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce;

1.1. Sposoby osiągania celów reprezentacyjnych:
a)    składanie wniosków do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących rasy;
b)    podejmowanie uchwał dotyczących działalności Klubu.

2. Cele hodowlane Klubu:
a)    zachowanie zdrowia rasy oraz jej cech psychicznych, fizycznych i użytkowych określonych we wzorcu rasy nr 146 złożonym w FCI i ZKwP;
b)    osiągnięcie wypracowanych na świecie i powszechnie obowiązujących w klubach rasy Rhodesian Ridgeback  / FCI / standardów.

2.1. Sposoby osiągania celów hodowlanych:
a)    przestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego ZKwP;
b)    przestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP;
c)    przestrzeganie postanowień Kodeksu Etycznego Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP;
d)    organizowanie klubowych przeglądów hodowlanych (bonitacji) – po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Klubu i Zarząd Główny ZKwP;
e)   tworzenie i gromadzenie baz danych:
- o miotach;
- o wynikach specjalistycznych badań weterynaryjnych suk hodowlanych i reproduktorów;
- o wynikach klubowych przeglądów hodowlanych (bonitacji);
- o osiągnięciach wystawowych psów zgłoszonych w Klubie;
f) analiza statystyczna pogłowia hodowlanego oraz miotów w Klubie:
-    wykazy i rankingi psów i suk;
-    wykaz hodowli;
-    wykaz miotów;
-    wykaz championów;
g) i inne.

3. Celami edukacyjnymi Klubu są:
a)    propagowanie rzetelnej wiedzy o rasie Rhodesian Ridgeback;
b)    propagowanie zasad etyki hodowlanej;
c)    rekomendacja miotów, hodowli i reproduktorów zrzeszonych w Klubie jako spełniających dodatkowe wymogi hodowlane Klubu – po wprowadzeniu Regulaminu Hodowlanego Klubu

3.1. Sposoby osiągania celów edukacyjnych:
a)    wydawanie broszur informujących o rasie i o celach Klubu oraz ich dystrybucja na wystawach psów i w oddziałach ZKwP;
b)    utrzymywanie kontaktu z prasą kynologiczną i dostarczanie jej informacji o rasie oraz o celach Klubu;
c)    prowadzenie przez Klub doradztwa dla osób zainteresowanych rasą lub / i / zakupem szczeniąt RR;
d)   zamieszczanie ogłoszeń Klubu w prasie kynologicznej;
e)   prowadzenie strony internetowej Klubu, zawierającej m.in. takie informacje klubowe jak:
-    porady dotyczące chowu, socjalizacji i zdrowia;
-    nowości z zakresu genetyki, weterynarii, psychologii;
-    wzorzec rasy;
-    sprawozdania z wystaw i imprez klubowych;
f) i inne.

4. Cele integracyjne:
a)    integracja środowiska hodowców i wszystkich miłośników rasy;
b)    integracja Klubu z podobnymi klubami rasy Rhodesian Ridgeback za granicą;
c)    wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc.

4.1. Sposoby osiągania celów integracyjnych:
a)    organizowanie spotkań i zjazdów członków Klubu;
b)    organizowanie przynajmniej jednej wystawy klubowej w roku z tytułem "Zwycięzca Klubu”;
c)    prowadzenie strony internetowej Klubu wraz z forum dyskusyjnym;
d)   inne działania zmierzające do realizacji celów.

III. Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy zadeklarowali pisemnie chęć członkostwa w Klubie i zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w następujących dokumentach:
a) Regulamin Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP;
b) Regulamin Hodowlany ZKwP;
c) Regulamin Hodowlany Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP;
d) Kodeks Etyczny Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP.

2. Uchwalę o przyjęciu lub wykluczeniu członka Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od odmowy przyjęcia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Klubu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

3. Ponowne przyjęcie do Klubu osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż cztery lata od daty prawomocnego wykluczenia.  

§ 11
1. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do końca I kwartału roku kalendarzowego, niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, opłaconej w macierzystym oddziale.
2. Członek klubu jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i oraz wszystkich podjętych i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce uchwał oraz regulaminów Klubu;
b) współdziałać z władzami Klubu oraz sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez Klub;
c) przestrzegać zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Klubu oraz uznanych norm kulturalnego zachowania na pokazach, wystawach i spotkaniach klubowych;
d) udostępniać i przekazywać Zarządowi Klubu wszelkie dane  niezbędne do prowadzenia ewidencji hodowlanej w Klubie (rodowody,  wyniki specjalistycznych badań weterynaryjnych suk hodowlanych i reproduktorów, statystyki dotyczące miotów itp.).
3. Uczestnictwo w Klubie oznacza przyjęcie w całości Regulaminu Klubu. Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd.


§ 12
1. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja czy ustanie członkostwa w Klubie nie ma wpływu na członkostwo w Związku Kynologicznym w Polsce.

2. Członkostwo w Klubie ustaje również w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu;
b) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną;
c) w wypadku wykluczenia członka przez Zarząd Klubu / Walne Zgromadzenie Klubu (z powodu nieprzestrzegania Regulaminów Klubu).

§ 13
Członek Klubu ma prawo:
a) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków Klubu;
b) wybierać i być wybranym do wszystkich władz Klubu;
c) wysuwać wnioski do władz Klubu;
d) uczestniczyć w imprezach kynologicznych Klubu na zasadach określonych przez Statut Związku Kynologicznego w Polsce i niniejszy regulamin;
e) nosić odznakę Klubu.

§ 14
Klub ma prawo przetwarzać dane osobowe członków oraz wykorzystywać powierzone mu dane hodowlane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Klubu i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

IV. Władze Klubu

§ 15
Działalnością Klubu kierują władze Klubu.

§ 16
Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Klubowa Komisja Rewizyjna.

§ 17
Do wyborów Zarządu Klubu stosuje się przepisy Statutu Związku Kynologicznego w Polsce (§19 pkt 4,5; § 27; § 40; § 42 pkt 4; § 43).
Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach co najmniej cztery razy w roku.
Zarząd Klubu jest organizacją wykonawczą Walnego Zgromadzenia członków i odpowiada przed nim za swoją działalność.
Zarząd składa się z siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

§ 18
Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo - wyborczym. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, który może je opublikować w czasopiśmie "Pies".

§ 19
Struktura organizacyjna Klubu:
Zarząd Klubu:
- Przewodniczący,
- Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
- Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- dwóch Członków Zarządu,
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej,
- Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej,
- Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.

§ 20
Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Klubu określi Zarząd Klubu.

§ 21
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
- opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,
- zatwierdzanie budżetów,
- prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,
- wykonywanie obowiązków określonych w innych postanowieniach i Regulaminie Klubu.

§ 22
Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Do jej kompetencji należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności finansowej;
b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień;
c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu;
d) składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu;
e) dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 23
Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Klubu obowiązują dopiero po zatwierdzeniu ich przez Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl