Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Regulaminy

Regulamin hodowlany zatwierdzony przez ZKwP

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
w dniu 07.10.2006 r. w Opolu i zatwierdzony przez ZG Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 18.11. 2006 r.
 

1. Wprowadzenie

1.1. Wszyscy członkowie Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback (zwanego dalej Klubem), prowadzący hodowlę na terenie Polski, są członkami ZKwP i mają obowiązek przestrzegać Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

1.2. Mając na uwadze postęp hodowlany i bazując na Regulaminie Hodowli Psów Rasowych ZKwP, Klub wprowadził dodatkowe postanowienia i wymogi hodowlane dotyczące psów rasy rhodesian ridgeback (na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 07.10. 2006 r.)

1.3. Dodatkowe postanowienia i wymogi hodowlane Klubu są zawarte w niniejszym Regulaminie Hodowlanym Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.

1.4. Regulamin Hodowlany Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback obowiązuje wyłącznie członków Klubu.


2. Podstawowe wymogi Klubu dla suk hodowlanych i psów reproduktorów

2.1. Za sukę hodowlaną wg Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP oraz wg Regulaminu Hodowlanego Klubu uważa się taką sukę rasy rhodesian ridgeback, która:

a) jest zarejestrowana w ZKwP oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW);
b) ukończyła 18 miesięcy;
c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, organizowanej przez ZKwP.
d) uzyskała od Kierownika Sekcji Oddziału macierzystego ZKwP adnotację w rodowodzie „SUKA HODOWLANA” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, podpisem oraz pieczęcią Oddziału;
e) nie ukończyła ósmego roku życia.

2.2. Za psa reproduktora wg Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP oraz wg Regulaminu Hodowlanego Klubu uważa się takiego psa rasy rhodesian ridgeback, który:

a) jest zarejestrowany w ZKwP oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW);
b) ukończył 18 miesięcy;
c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, organizowanej przez ZkwP.
d) uzyskał od Kierownika Sekcji Oddziału macierzystego ZKwP adnotację w rodowodzie „PIES REPRODUKTOR” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, podpisem oraz pieczęcią Oddziału;
e) dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego.


3. Dodatkowe wymogi Klubu dla suk hodowlanych
 
3.1. Za sukę hodowlaną spełniającą dodatkowe wymogi Klubu uważa się taką sukę rasy rhodesian ridgeback, która:

3.1.1. ukończyła 18 miesięcy i nie przekroczyła pięciu lat w dniu pierwszego krycia; Pierwsze krycie suki, która ukończyła 5 lat, jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych przypadkach po dokładnej analizie okoliczności przez zarząd Klubu i za jego pisemną zgodą.

3.1.2. została prześwietlona zgodnie z zaleceniami Klubu (patrz: punkty 5.1. - 5.2. niniejszego Regulaminu) w kierunku dysplazji stawów biodrowych i uzyskała wynik HD-A lub HD-B.

3.1.3. została prześwietlona zgodnie z zaleceniami Klubu (patrz: punkty 5.1.- 5.2. niniejszego Regulaminu) w kierunku dysplazji stawów łokciowych z wynikiem 0 lub 1.
 
3.1.4. Wyjątek stanowią suki, które w dniu wejścia w życie regulaminu hodowlanego mają wykonane badanie na dysplazję bioder z wynikiem HD-A lub HD-B oraz wpis w rodowodzie dokonany przez lekarza weterynarii, który posiada uprawnienia ZKwP do odczytu badań na dysplazję.

3.1.5. jest wolna od następujących wad:

a) brak pręgi;
b) nieprawidłowy kształt pręgi (np. zbyt krótka, box dłuższy niż 1/3 całkowitej długości pręgi, pręga posiadająca mniej lub więcej niż dwie korony (wicherki), korony niesymetryczne, których środki są przesunięte względem siebie o więcej niż 1,5 cm);
c)  wrodzone wady kręgów ogonowych (np. tzw. „złamany ogon” lub blok w ogonie);
d)  dermoid sinus;
e)  anomalie zgryzu (zgryz inny niż nożycowy);
f)   braki w uzębieniu (dopuszcza się brak obu pierwszych P1);
g)  polidoncja (nadkomplet zębów);
h)  niedozwolone przez wzorzec umaszczenie;
i)   entropium, ektropium;
j)   wyraźne wady psychiki (nadmierna agresja lub lękliwość);
k)  wrodzone anomalie.

3.1.6.  pomyślnie zaliczyła klubowy przegląd hodowlany / bonitację (po wprowadzeniu obowiązku bonitacji przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu na mocy osobnej uchwały).


4. Dodatkowe wymogi Klubu dla reproduktorów
 
4.1. Za psa reproduktora spełniającego dodatkowe wymogi Klubu uważa się takiego psa rasy rhodesian ridgeback, który:

4.1.1. ukończył 18 miesięcy w dniu pierwszego krycia.

4.1.2. został prześwietlony zgodnie z zaleceniami Klubu (patrz: punkty 5.1.- 5.2. niniejszego Regulaminu) w kierunku dysplazji stawów biodrowych i uzyskał wynik HD-A lub HD-B.

4.1.3. został prześwietlony zgodnie z zaleceniami Klubu (patrz: punkty 5.1.- 5.2. niniejszego Regulaminu) w kierunku dysplazji stawów łokciowych i uzyskał wynik 0 lub 1.

4.1.4.Wyjątek stanowią psy, które w dniu wejścia w życie regulaminu hodowlanego mają wykonane badanie na dysplazję bioder z wynikiem HD-A lub HD-B oraz wpis w rodowodzie dokonany przez lekarza weterynarii, który posiada uprawnienia ZKwP do odczytu badań na dysplazję

4.1.5. jest wolny od następujących wad:

a) brak pręgi;
b) nieprawidłowy kształt pręgi (np. zbyt krótka, box dłuższy niż 1/3 całkowitej długości pręgi, pręga posiadająca mniej lub więcej niż dwie korony (wicherki), korony niesymetryczne, których środki są przesunięte względem siebie o więcej niż 1,5 cm);
c)  wrodzone wady kręgów ogonowych (np. tzw. „złamany ogon” lub blok w ogonie);
d)  dermoid sinus;
e)  anomalie zgryzu (zgryz inny niż nożycowy);
f)   braki w uzębieniu (dopuszcza się brak obu pierwszych P1);
g)  polidoncja (nadkomplet zębów);
h)  niedozwolone przez wzorzec umaszczenie;
i)   wnętrostwo – jedno- lub obustronne;
j)   entropium, ektropium;
k)  wyraźne wady psychiki (nadmierna agresja lub lękliwość);
l)   wrodzone anomalie.

4.1.6. pomyślnie zaliczył klubowy egzamin hodowlany / bonitację (po wprowadzeniu obowiązku bonitacji przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu na mocy osobnej uchwały).


5. Dodatkowe wymogi Klubu dotyczące badań rentgenowskich w kierunku dysplazji:

5.1. Badania rentgenowskie w kierunku dysplazji mogą być wykonane najwcześniej po ukończeniu przez psa / sukę dwunastego miesiąca życia.

5.2. Badania rentgenowskie w kierunku dysplazji mogą być odczytywane wyłącznie przez lekarza weterynarii posiadającego uprawnienia ZKwP do odczytu zdjęć rentgenowskich oraz do dokonywania wpisów w rodowodzie, tj. jego nazwisko musi znajdować się na aktualnej liście uprawnionych przez ZKwP weterynarzy w Polsce.

6. Dodatkowe zalecenia hodowlane Klubu

6.1. U klubowych suk hodowlanych i reproduktorów zaleca się ponadto wykonanie badań rentgenowskich stawów barkowych i łokciowych pod kątem osteochondrozy, w skrócie OCD (prawidłowy wynik = negatywny).

6.2. Po drugim cesarskim cięciu suka powinna być wycofana z hodowli.

6.3. W przypadku, gdy suka hodowlana w skojarzeniach z dwoma niespokrewnionymi ze sobą psami dała potomstwo z poważnymi wadami, powinna być wycofana z hodowli.

6.4. W przypadku, gdy pies reproduktor w skojarzeniach z dwoma niespokrewnionymi ze sobą sukami dał potomstwo z poważnymi wadami, powinien być wycofany z hodowli.

6.5. Odstęp między kolejnymi ciążami suki hodowlanej nie może być krótszy niż jedenaście miesięcy, licząc od terminu jednego krycia do następnego.

6.6. Reproduktory, u których akt krycia z pięcioma sukami nie zakończył się zapłodnieniem, skreśla się z listy reproduktorów.


7. Chów wsobny

7.1. Niedozwolone jest kojarzenie w pokrewieństwie bocznym pierwszego stopnia (rodzeństwo pełne).


8. Użycie zagranicznych reproduktorów

8.1. Przy użyciu reproduktora z zagranicy obowiązują następujące wymogi:

a) rodowód reproduktora musi być uznany przez F.C.I.;
b) reproduktor musi spełniać wymogi hodowlane dla rasy rhodesian ridgeback obowiązujące w jego kraju;
c) reproduktor musi posiadać badanie na HD i ED z wynikiem zgodnym z wymogami Klubu, badanie w kierunku OCD jest zalecane.

8.2. Hodowca jest zobowiązany udowodnić, że powyższe wymogi Klubu dot. reproduktora zostały spełnione.


9. Zgłoszenie krycia reproduktorem

9.1. W ciągu 14 dni od daty krycia właściciel reproduktora ma obowiązek zgłosić na piśmie (patrz: Formularze) akt krycia Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu.


10. Zgłoszenie krycia suki

10.1. W ciągu 14 dni od daty krycia właściciel suki ma obowiązek zgłosić na piśmie (patrz: Formularze) akt krycia Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu.


11. Sztuczne zapłodnienie

11.1. Dopuszcza się stosowanie sztucznego zapłodnienia tylko u takich suk, które przynajmniej raz zostały już pokryte w naturalny sposób i urodziły w wyniku tego normalny miot.

11.2. Dopuszcza się stosowanie sztucznego zapłodnienia nasieniem tylko takich reproduktorów, który przynajmniej raz kryły naturalnie.


12. Obowiązki hodowcy dot. przekazania Klubowi informacji o miocie

12.1. Hodowca ma obowiązek przekazać pisemną informację o miocie (patrz: Formularze) Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu w terminie 7 dni od daty narodzin miotu, zaś brak ciąży u suki – najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po wyliczonym terminie miotu. W informacji o miocie należy podać:

a) nazwę i przydomek hodowlany suki;
b) nazwę i przydomek hodowlany reproduktora oraz nazwisko i adres jego właściciela;
c) datę narodzin miotu;
d) liczbę szczeniąt według płci.
e) liczbę szczeniąt martwo urodzonych lub / i / padłych po narodzeniu.
f) stwierdzone u szczeniąt wady takie jak: brak pręgi, wady pręgi, wady umaszczenia.

12.2. Hodowca ma obowiązek przekazać pisemną statystykę miotu (patrz: Formularze) Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu niezwłocznie po przeglądzie miotu przeprowadzonym przez ZKwP, najpóźniej do końca ósmego tygodnia życia szczeniąt. W pisemnej statystyce miotu należy podać stwierdzone u szczeniąt dalsze ewentualne wady takie jak:

a) dermoid sinus;
b)  wady kręgów ogonowych;
c)  wady zgryzu;
d)  wady jąder.


13. Opieka nad suką-matką i szczeniętami

13.1. Hodowca jest zobowiązany otoczyć sukę-matkę oraz jej szczenięta odpowiednią opieką i zapewnić im należytą pielęgnację, wyżywienie i socjalizację.


14. Sprzedaż szczeniąt

14.1. Odłączenie szczenięcia od matki i przekazanie go Kupującemu jest możliwe najwcześniej w dniu ukończenia przez szczenię ósmego tygodnia życia.

14.2. Szczenięta, u których stwierdzono dermoid sinus muszą być zoperowane przed przekazaniem ich Kupującemu.

14.3. Zabrania się sprzedaży zwykłej lub komisowej szczeniąt do sklepów zoologicznych, na bazarach bądź w okolicach wystaw psów, jak również na aukcjach internetowych (poprzez licytację lub opcję „kup teraz”). Niedozwolona jest też świadoma sprzedaż szczeniąt do skupu (handlarzom psów). Naruszenie tych wymogów pociąga za sobą wykluczenie z Klubu.

14.4. Hodowca ma obowiązek zawrzeć umowę kupna-sprzedaży z Kupującym oraz zwrócić uwagę Kupującego na wszystkie znane mu wady, które obniżają wartość szczenięcia.

14.5. Hodowca jest obowiązany przekazać Kupującemu wraz ze szczenięciem metrykę, książeczkę szczepień, jak również pisemne instrukcje dotyczące żywienia, planu dalszych szczepień, odrobaczania i pielęgnacji zakupionego szczenięcia.

14.6. Również po przekazaniu szczeniąt do nowych domów hodowca powinien - w razie potrzeby - służyć nabywcom swoją radą i pomocą w kwestiach pielęgnacji, żywienia i wychowania psa.


15. Obowiązki Klubu wobec właściciela psa / suki – członka Klubu

15.1. Publikowanie na życzenie właściciela danych dot. psa / suki, danych hodowli oraz ogłoszeń o miocie na stronie internetowej Klubu.

15.2. Przekazywanie interesantom zgłaszającym się do biura Klubu bądź do Doradców Hodowlanych Klubu informacji o planowanych i aktualnych miotach w hodowlach członków Klubu, jak również kontaktowanie interesentów bezpośrednio z hodowcami - członkami Klubu.

15.3. Organizacja egzaminów hodowlanych (płatnych) - po wprowadzeniu obowiązku bonitacji przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu na mocy osobnej uchwały.

15.4. Udostępnienie członkom Klubu wszelkich dostępnych i potwierdzonych danych na temat potomstwa wybranego psa reproduktora lub suki hodowlanej, z którymi planują oni skojarzyć swojego psa reproduktora lub sukę hodowlaną.


16. Naruszenie Regulaminu Hodowlanego

16.1. W razie naruszenia Regulaminu Hodowlanego Klubu, bądź nie respektowania decyzji Zarządu Klubu, członek Klubu może otrzymać pisemne upomnienie. Dwa pisemne upomnienia prowadzą do skreślenia z listy członków.

16.2. Potomstwo psów, które nie zostały zakwalifikowane na bonitacji (z przyczyn określonych w Regulaminie Bonitacji Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, który zostanie zatwierdzony osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu) nie może zostać zakwalifikowane jako „spełniające dodatkowe wymogi Klubu”
 
17. Postanowienia końcowe

17.1. Każdy członek Klubu otrzymuje niniejszy Regulamin Hodowlany i jest zobowiązany przestrzegać jego postanowień.

Opole, dn. 07.10. 2006 r.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl